Poslovnik KS Škofije

Na podlagi 27. člena Statuta Krajevne skupnosti Škofije je Svet krajevne skupnosti, na svoji 3. redni dne 11. januarja 2012 seji sprejel naslednji:

P O S L OV N I K

O DELU IN DELOVANJU
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠKOFIJE

1. člen

Ta poslovnik določa, v skladu s Statutom Krajevne skupnosti Škofije, predvsem delo in način delovanja Sveta Krajevne skupnosti Škofije ter postopek sklicevanja in odločanja Sveta Krajevne skupnosti Škofije.

2. člen

Svet Krajevne skupnosti Škofije (v nadaljevanju Svet KS) dela in odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.

I. SKLICEVANJE SEJ, RAZPRAVA IN ODLOČANJE

3. člen

Seje sveta Krajevne skupnosti (v nadaljevanju seja Sveta KS) sklicuje predsednik sveta s pisnim vabilom, najmanj 7 (sedem) dni pred sklicem seje.

K vabilu se priloži zapisnik s sklepi prejšnje seje in predlog dnevnega reda, o katerem odloča Svet KS.

4. člen

Seje KS sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo. Na pisni predlog tretjine članov sveta, mora sejo sklicati najkasneje v 7 dneh od prejema pobude.
Če predsednik ali podpredsednik sveta seje ne skliče, pa bi jo po 1. odstavku tega člena moral, jo skliče predsednik nadzornega odbora, sejo pa vodi najstarejši član sveta ali drugi izvoljeni član sveta.

5. člen

Seja KS se začne z določitvijo dnevnega reda. Podlaga za razpravo o dnevnem redu seje je predlog dnevnega reda. Na seje se lahko uvrsti dodatne točke dnevnega reda, če so člani sveta vsaj dan pred sejo ali izjemoma na seji prejeli pisno gradivo za predlagano dodatno točko dnevnega reda.

6. člen
Svet KS je sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov sveta.

Sklepčnost Sveta KS se ugotavlja pred obravnavo in sprejemom predlaganega dnevnega reda.

7. člen Pravico do glasovanja imajo samo člani sveta.

Glasovanje je javno, razen kadar član sveta zahteva tajno glasovanje. 8. člen

Razpravo vodi in usmerja predsednik ali podpredsednik sveta. Po končani razpravi po posamezni točki dnevnega reda predsednik sveta oblikuje predloge sklepov, stališč, mnenj, jih daje v razpravo in nato v potrditev in sprejem Svetu KS.

V razpravi lahko sodelujejo poleg članov sveta tudi drugi vabljeni na sejo, vendar nimajo pravice glasovanja.

Predsednik sveta lahko odloči, da so pri odločanju o predlogih sklepov prisotni samo člani sveta.

9. člen Razpravo vodi predsednik sveta, tako da:

lahko z uvodno besedo seznani udeležence z bistveno vsebino obravnavane točke dnevnega reda,
preda besedo morebitnemu poročevalcu,
sprejema prijave za razpravo in daje besedo razpravljavcem,

razpravljavec lahko govori samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu, če razpravljavec tega ne upošteva, mu predsedujoči lahko odvzame besedo,
glede na število prijavljenih razpravljavcev lahko predsednik omeji razpravo na največ 5 minut, replike pa na 2 minuti.

10. člen

O sejah KS se piše zapisnik, ki ga vodi tajnik krajevne skupnosti ali eden izmed članov sveta.

Zapisnik obsega zlasti kraj, čas seje, sprejeti dnevni red seje, navedbo, kdo je sejo vodil, imena navzočih članov sveta, imena drugih navzočih na seji ter stališča in sklepe, ki jih je sprejel Svet KS k posameznim vprašanjem ter druge pomembne dogodke na sejah.

Na zahtevo posameznega člana sveta je v prilogah k zapisniku tudi obrazložitev njegovega glasu.

Zapisnik podpišeta predsednik sveta in zapisnikar.
Zapisnik o sejah mora biti izdan ter podpisan najkasneje do sklica naslednje seje.

11. člen

Svet KS na vsaki seji pod 1. točko dnevnega reda obravnava zapisnik prejšnje seje, ga potrdi, predsednik sveta pa ob tej točki dnevnega reda poda izvrševanje sklepov ali drugih odločitev Sveta KS.

Člani sveta imajo pravico dati pripombe k zapisniku ustno na seji. O pripombah k zapisniku odloči Svet KS.

12. člen

Na izvirniku zapisnika, vabilih in dopisih ter na drugih dokumentih Sveta KS se odtisne žig krajevne skupnosti.

13. člen
Arhiv Sveta KS vodi in hrani tajnik Krajevne skupnosti.

Arhiv Sveta KS se hrani v zavarovanem prostoru na sedežu Krajevne skupnosti. 14. člen

Avtentično tolmačenje sprejetih sklepov in drugih odločitev Sveta KS sprejme Svet KS na svojih sejah.

15. člen

Sklepe in odločitve Sveta KS izvršuje predsednik sveta, v kolikor Svet KS posebej za izvršitev sklepov ne določi druge člane sveta .

II. IZREDNA IN KORENSPODENČNA SEJA SVETA

16. člen

V primeru, da je nujno sprejeti določeno odločitev Sveta KS v roku, krajšem od 7 (sedmih) dni, se Svet KS sestane na izredni seji na osnovi pisnega vabila ali telefonskega vabila ali po e-pošti.

Svet KS obravnava na izredni seji le tisto točko dnevnega reda, ki je bila razlog za sklic izredne seje.

Člani sveta prejmejo pisno gradivo za obravnavano točko dnevnega reda najkasneje pred začetkom seje.

17. člen

Svet KS deluje tudi na korespondenčnih sejah, vendar le v izjemnih primerih:
če se je Svet KS sestal na izredni seji, pa za sklepčnost ali veljavnost odločanja manjka le en glas,
če se je za redno ali izredno sejo opravičila več kot polovica članov sveta, predsednik sveta pa ocenjuje, da bi bilo nujno sprejeti konkretno odločitev.

Korespondenčno sejo opravi predsednik sveta ali od njega pooblaščeni podpredsednik sveta, tako da kontaktira z vsemi člani sveta in o tem napiše zapisnik.

Korespondenčno sejo se opravi preko osebnih, telefonskih razgovorov ali po e-pošti. Seja je sklepčna, kadar je kontaktirana večina članov sveta. Morebitne neuspešne poskuse navezovanja stikov s člani sveta je potrebno vpisati v zapisnik (način vzpostavljanja povezave, čas). Člani sveta se na osnovi podrobnejše seznanitve s predlogom sklepa osebno odločijo o predlaganem sklepu. Vsako odločitev posameznega člana sveta se posebej navede v zapisniku, iz katerega so razvidni: kraj, čas poteka razgovora ter odločitev člana sveta

O poteku korespondenčne seje in o sprejeti odločitvi se napiše zapisnik, ki ga podpiše predsednik sveta ali podpredsednik sveta, ki je opravil korespondenčno sejo.

Zapisnik korespondenčne seje obravnava in potrdi Svet KS na prvi naslednji seji.

III. POROČANJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI O SVOJEM DELU

18. člen

Svet KS poroča o svojem delu krajanom neposredno na zborih krajanov, ali neposredno preko pisnih obvestil na oglasni deski ali z objavo v glasilu krajevne skupnosti.

19. člen

Predsednik ali podpredsednik sveta ter člani sveta opravljajo svoje delo v svetu brezplačno, imajo pa pravico do povračila potnih stroškov. Povračilo potnih stroškov je urejeno s posebnim sklepom.

20. člen
Predsednik ali podpredsednik sveta odgovarjata za svoje delo Svetu KS.

Svet KS pa odgovarja za svoje delo in delovanje krajanom krajevne skupnosti, ki so ga izvolili.

Tajnik krajevne skupnosti odgovarja za svoje delo predsedniku sveta.

IV. VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANOV IN ČLANOV SVETA KS

21. člen

Na rednih sejah KS je vedno predvidena tudi posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude krajanov in članov sveta.

Predsednik sveta lahko za obravnavo vprašanj ali pobud krajanov ali članov Sveta skliče posebno sejo KS ali Zbor krajanov.

22. člen

Vprašanje ali pobuda morata biti postavljena tako, da je njegova vsebina jasno razvidna.

Krajani in člani sveta postavljajo vprašanja in pobude praviloma pisno. 23. člen

Potem, ko je krajan ali član sveta prejel pisni odgovor na svoje vprašanje ali pobudo, ima pravico postaviti dopolnilno vprašanje ali pobudo ter predlagati, naj se o tem opravi razpravo.

Razprava se mora opraviti, če to zahteva najmanj tretjina članov sveta. 24. člen

Krajan, ki je postavil vprašanje ali dal pobudo, ima pravico biti navzoč na seji organa, ko organ obravnava vprašanje ali pobudo ter sodelovati v razpravi, brez pravice odločanja, razen če ni član tega organa.

V. JAVNOST DELA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

25. člen

Seje KS so javne, razen tistih sej ali posamičnih točk dnevnega reda, za katere Svet KS oceni, da so tajne.

Javnost delovanja Sveta KS je zagotovljena tudi s tem, da so na sejo KS praviloma vabljeni tudi predstavniki (novinarji) sredstev javnega obveščanja in zainteresirani krajani.

26. člen

O delu in sprejetih odločitvah Sveta KS obvešča javnost predsednik ali podpredsednik sveta.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo v javnih izjavah in pri svojih nastopih zastopati in predstavljati sprejeta stališča Sveta KS.

27. člen

Javnost delovanja Sveta KS se praviloma zagotavlja tudi z novinarskimi konferencami in uradnimi sporočili sredstvom javnega obveščanja zaradi objave.

Na novinarsko konferenco, sklicatelj vedno povabi tudi predstavnike Mestne občine Koper.

28. člen

Svet KS lahko izdaja svoje krajevno glasilo ali druge pisne informacije, ki so v skladu s temeljnimi nalogami krajevne skupnosti in so namenjene tekočemu obveščanju krajanov o delu in delovanju Sveta KS, pa tudi zbiranju sredstev za uresničitev nalog iz programa nalog krajevne skupnosti.

VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

29. člen

Svet KS v primeru predvidene daljše sočasne zadržanosti (nad 1 mesecem) predsednika ali podpredsednika sveta določi enega izmed svojih članov, da v času njune zadržanosti predstavlja in zastopa Svet KS.

30. člen
Za obravnavo in sprejem pravilnika je pristojen Svet KS.

31. člen

Določbe tega pravilnika uporabljajo pri svojem delu in delovanju tudi vsi organi Sveta KS (nadzorni odbor, volilna komisija in drugi začasni organi sveta ).

32. člen

Vsa vprašanja, ki niso opredeljena v tem poslovniku in se nanašajo na delo Sveta KS in delo njegovih organov ter na uresničevanje pravic in obveznosti članov sveta in njegovih organov, se rešujejo na podlagi smiselne uporaba določb Poslovnika občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 16/95).

Štev.: 08-2012
Škofije, 01. februar 2012

33. člen

Ta poslovnik prične veljati naslednji dan potem, ko ga sprejme Svet KS z dvotretjinsko večino navzočih članov sveta.

Predsednik Sveta KS Škofije Vlasta Vežnaver