Svetniki

 

Damjan Pečarič, Sp. Škofije, podpredsednik sveta in predsednik odbora za  okolje, prostor in nepremičnine.

»Star sem 42 let, torej v obdobju, ko se z že nekaj življenjskimi izkušnjami človek odloča, ali bo dogajanje okoli sebe pasivno sprejemal ali pa se bo vanj aktivno vključi. Odločil sem se za aktivno pot in l sem zdaj pred vami kot član sveta KS Škofije. Prej nisem nikoli bil  angažiran v političnem življenju, v katerega so me privabil številni ekskurzi med predavanji dr. Mira Cerarja na temo etike in morale v politiki. Prvič v življenju sem tako član politične stranke in sedaj tudi v lokalni samoupravi.

Na Škofijah živim že od rojstva, spominjam se gradnje »nove« osnovne šole in postopno vse infrastrukture, od cest do poslovnih objektov, pa tudi številnih privatnih stanovanj, ki pa jim je komunalna podpora le redkokdaj vzporedno in primerno sledila. Najzahtevnejša naloga našega mandata bo spet prav šola. Glede na finančne možnosti in racionalnost posega bomo tehtali med novogradnjo, sanacijo obstoječih objektov ali drugačno tehnično rešitev. Ureditev cest do vseh zaselkov, ki bi ustrezale sedanji frekvenci prometa je naslednji izziv odbora, ki ga vodim . Poleg tega si želim tudi urejen center krajevne skupnosti in vaških jeder zaselkov,  kamor bi se vsak krajan rad sprehodil ob prostem času na klepet, ogled stojnic, po najnovejše novičke o kraju itd. Dvorana Zadružnega doma, v kateri smo pred mnogimi leti nastopali učenci osnovne šole,  je zdaj prenovljena in opremljena, škoda bi bilo, če je ne bi bolje in večkrat izkoristili, saj nam vsem ob modernem načinu življenja primanjkuje pristnega človeškega stika v skupnosti, kjer prebivamo. Spodbudil bi rad vse krajane, da se s svojimi predlogi in težavami brez zadržkov obrnejo na ustrezne odbore naše KS. 

Ko smo konstituirali Svet KS, sem spoznal dobre ideje in zamisli ostalih članov, s katerimi delim mnenja in načrte za prihodnost. Všeč mi je, ker nas je kar nekaj mlajših, morda prvič angažiranih pri tako zahtevni nalogi, ki je pred nami. Moje mnenje temelji na ideji, da bi z združenimi močmi lahko  uredili marsikaj  s prostovoljnim delom, ki bi pokazalo, da nam je mar za kraj, povrhu pa bi nas povezovalo druženje za boljše sožitje. Uspešni bomo namreč le složni  in s skupnimi močmi.«

 

 

Matjaž Ivanjšič, Sp. Škofije

»Svojo vlogo v svetu vidim v sodelovanju pri reševanju problemov in pri pripravi konkretnega načrta, kako bo naša krajevna skupnost bolj urejena. To pa lahko dosežemo zgolj s pomočjo in sodelovanjem vas krajanov. 

KS Škofije moramo, kot že samo ime narekuje, obravnavati kot skupnost petih krajev in številnih zaselkov, torej povezano celoto, ki kot taka lahko uspešno deluje in se razvija v koraku s časom.  Kot krajan Spodnjih Škofij pa izpostavljam predvsem probleme tega prostora. 

Glaven in zelo realen problem vseh nas Škofijotov je kanalizacija. V tekočem mandatu se moramo nujno osredotočiti na izgradnjo le te, saj rešitev z greznicami nikakor ne sodi v čas, prostor in navsezadnje napredek.

Že leta se vsakodnevno srečujem z zbirališčem odpadkov v bližini razpotja,  ki ločuje Čuk s Spodnjimi Škofijami ter glavno cesto, ki le-te povezuje z mejnim prehodom. Kljub temu, da je to zbirališče krame na prostem, last zasebnikov, menim, da predstavlja grožnjo celotnem kraju, pa naj gre bodisi zgolj za videz bodisi okoljevarstvena dejstva. Angažiral se bom, da bomo to vendarle že začeli reševati in tudi ustrezno uredili.

Kot drugi in večji problem bi izpostavil dotrajanost vaških cest oziroma slabo stanje cestne infrastrukture, pomanjkanje pločnikov in  javne razsvetljave, cestnih ovir za večjo varnost naših otrok in vseh nas. Sicer pa vas vabim, da na probleme opozarjate. 

Dajmo si skupaj prizadevati za boljši jutri v naši skupnosti!« 

 

Pic
 

Milan Markočič, Sp. Škofije

»Najpomembnejše naloge sveta KS morajo stremeti k ustvarjalnosti in složnemu delu, tako, da se bo lahko izvedlo in izpeljalo vse potrebno v našem kraju. S preudarnostjo in skupnimi močni ter sodelovanjem z MOK lahko veliko dosežemo. Pereč problem je kanalizacija, ki jo bo treba reševati, potrebujemo celostno prenovo centra Škofij. Zaželeno bi bilo urediti splošno ambulanto v zadružnem domu, z zdravnikom, ki ga potrebujemo v naši KS. Potrebno bo dokončati lokacijo bivšega balinišča in urediti javne sanitarije. Upam, da bo MOK v štirih letih obnovila obstoječo osnovno šolo. Potrebna je prenova avtobusnih postajališč na IV. Škofijah in Slatinah, rekonstrukcija ceste proti Tinjanu in ostale ceste. Na Elerjih bi bil potreben vaški dom, pereč problem je cesta v Stari grad. Ne smemo pozabiti trga na Plavjah, otroško igrišče...

 

Pic
 

Rino Hrvatin, Zg. Škofije

»Sem Rino Hrvatin iz Zg. Škofij, rojen Škofjot. Za kandidaturo za svet KS sem se odločil, ker bi tudi sam želel prispevati k bolj urejeni in složni krajevni skupnosti.

Že več let sem skrbnik vaške hiše in mislim, da za njo vzorno skrbim in da sem dober gospodar. To delam prostovoljno in brezplačno kot je vse delo v KS, saj le tako lahko nekaj privarčujemo in denar, ki ostane od najemnin, porabimo za izboljšave in urejanje hiše. Najemnin je kar nekaj in ljudje so z hišo zadovoljni.

Želel bi tudi, da se na območju Zgornjih Škofij uredi vsaj to, kar se mora in se lahko naredi v okviru možnosti, ki jih ima KS. Tako smo uredili tri ekološke otoke v sodelovanju s KS in Komunalo in še bomo nadaljevali..... Imamo nekaj udorov zemlje na cesto, ki jih je potrebno urediti, zmečkane cevi vaške kanalizacije.... V tem mojem mandatu bo potrebno veliko potrpljenja in sodelovanja s krajani Zg. Škofij, ker se bo gradila kanalizacija in upam, da boste prav vsi pri temu sodelovali.

Vsekakor pa vemo prav vsi, da je naša cesta potrebna popravila, kakor tudi pločnika in javne razsvetljave, prav tako pa tudi odvodnjavanja.

Skupaj smo močnejši in zato vas pozivam, priključite se nam v čimvečjem številu, saj lahko kaj naredimo tudi udarniško, kot smo to že in upam da bomo še.« 

 

 

Nataša Zerbo, predsednica odbora za družbene dejavnosti, Tinjan

»Izvoljena sem bila v volilni enoti  3 – Tinjan in bom prvič delovala v svetu krajevne skupnosti. Vsem, ki ste mi namenili svoj glas, se zahvaljujem za izkazano zaupanje. V času trajanja štiri letnega mandata bo potrebno združiti moči in aktivnosti usmeriti v razvoj Škofij in okoliških krajev, za katere se zdi, da so bili v preteklosti pozabljeni s strani krajevne skupnosti in občine. Moja prizadevanja v naslednjih štirih letih bodo zato usmerjena v enakopraven in enakomeren razvoj celotne krajevne skupnosti, s poudarkom na Tinjanu.

Poudarjam naslednje smeri delovanja: 

 1. primerna otroška igrišča morajo dobiti vsi kraji KS in ne samo Sp. Škofije, prav tako ustrezne prostore za  druženje starejših
 2. obnova in usposobitev vaških domov po vaseh
 3. ustreznejša obveščenost prebivalcev v zvezi z dogajanji v krajevni skupnosti 
 4. urejanje vseh javnih površin: nimamo ustreznih pločnikov, primerne javne razsvetljave, urejenih  postaj, kjer bi otroci varno počakali šolski prevoz, varnih cest. Potrebno je narediti jasen in terminski načrt reševanja vseh nakopičenih problemov s tega področja.
 5. Pospešena izgradnja kanalizacije in preprečevanje  onesnaženja vodnih virov in narave
 6. pogrešam čistilne akcije po vzoru akcije Očistimo Slovenijo, zato je urejanje naselja, odstranjevanje odpadkov, košnja trave prepuščena dobri volji posameznikov. Zato se bom zavzemala, da na pobudo sveta KS prebivalci združimo moči in vsaj enkrat na leto očistimo naše okolje

Delovala bom v odboru za družbene dejavnosti, katerega aktivnosti bodo obsegale usklajevanje dela in reševanje odprtih vprašanj na področju kulture, turizma, športa, sodelovanja s humanitarnimi organizacijami, medgeneracijsko sodelovanje, delovanje na področju vzgoje in izobraževanja in sodelovanje z italijansko skupnostjo. 

Krajankam in krajanom želim, da bi preživeli prijetne decembrske praznike v krogu svojih najdražjih in da bi vstopili v novo leto optimistični in s pozitivnimi mislimi na zasebnem in poslovnem področju.« 

 

 

Matjaž Čok, predsednik odbora za infrastrukturo, Plavje

1 .Temelj, brez katerega ne gre, je tekoče vzdrževanje obstoječe infrastrukture. Gre za stvari, ki zahtevajo vsakodnevno, permanentno skrb: 

 • Urejenost zelenic ob cesti (urejeno in postriženo grmovje, drevesa, travna ruša). Hkrati je potrebno poskrbeti še za urejenost kanalov ob cestah in bankin.
 • Ceste morajo biti označene in prometni znaki trdno postavljeni.Veliko je komercialnih znakov, ki bi jih bilo smiselno poenotiti 
 • Vzdrževanje igrišč in spomenikov 

Ključna misel:

Javne površine morajo biti zgled za to, da se bodo tudi zasebne površine urejale skladno z skrbnostjo dobrega gospodarja. Tega je zadnje čase vsekakor premalo. (Res je da je tudi način življenja tak, vendar je zato ravno odgovornost KS, da te prakse eksplicitno in implicitno spodbuja).

2. Infrastruktura na srednji in dolgi rok:

 • Bistvena je umestitev izgradnje kanalizacije in hkrati ostale infrastrukture – vodovod- telekomunikacije. To je potrebno izvajati SOČASNO na način, da se bo kasneje enostavno vzdrževalo, predvsem pa s pozornostjo, da se ne bo večkrat delalo na istih trasah 
 • Pri izgradnji in vzdrževanju cest je potrebno oceniti potrebo obnove obstoječe ceste Plavje (razpoke).
 • Preveriti možnost asfaltiranja ceste od Urbancev do Tinjana in ureditev ostale infrastrukture 

3. Nepremičnine 

 • Problematika zapuščenih objektov. Pregledati in narediti seznam objektov, ki so v javni lasti (KS, občina, država). 
 • Osmisliti mejna prehoda: Škofije, Plavje; najti rešitev za bivšo vojašnico
 • Pokopališča; urediti dostop, mrliško vežico na Plavjah
 • Urediti območje bivših bencinskih črpalk
 • Urediti dostop do igrišča s strani novega bloka in s tem zagovoriti funkcionalnost igrišča. Potrebno bo namestiti igrala
 • Ureditev Stare šole 

4. Prostorsko urejanje

 • Aktivna udeležba pri pripravi OPN (občinski prostorski načrt) za Škofije

 

Pic
 

Neva Tul, Plavje

»V svetu KS si bom prizadevala doseči naslednje cilje: 

 • Postavitev igral na igrišču Plavje
 • Napeljava elektrike do mrliške vežice, tlakovanje potk med grobovi na pokopališču Plavje
 • Vzdrževanje in popravilo ceste od bivše trgovine do pokopališča, ki je v zelo slabem stanju
 • Predlagam, da strokovnjak gradbene stroke pregleda spomenik NOB na Plavjah, ki se poseda in je potreben obnove. Zob časa je izbrisal imena padlih na spomeniku. Potrebna je tudi ureditev okolice in drogov za zastave.
 • Dolgoročni cilj je tudi poiskati prostor ali objekt, primeren za aktivnosti vaške skupnosti. 
 • Pereči problem je tudi kanalizacija in odvodnjavanje meteornih voda. V razumnem času naj bi se pristopilo k izdelavi idejnega projekta.«

 

Pic
 

Samanta Mikulandi Perič, Elerji

»Delo v Svetu KS Škofije vidim kot izziv, saj sem prvič stopila v te vode, zato na tem področju nimam izkušenj. V prvi vrsti moram zastopati interese krajanov Elerji, saj so mi prav oni zaupali mandat. Svet KS vidim kot skupino ljudi, ki mislijo približno enako za dobrobit kraja Škofije. Solističnih akcij posameznikov ne podpiram, zato si želim, da bi Svet sprejel vse odločitve soglasno. Tako bi Svet bil bistveno močnejši. Med seboj bi v tem mandatu morali biti tudi pravi prijatelji, ki bi si zaupali in med seboj igrali odprte karte.

Seveda kot svetnica moram podpreti vse dobre projekte v drugih delih naše KS, ne samo v Elerjih, enako pa pričakujem tudi od drugih svetnikov v tem mandatu. Želim, da se v svetu ukvarjamo predvsem z nalogami, ki so pred nami in ne s preteklimi dejanji, saj nas le to vodi v napredek.

Ker sem po naravi optimistka upam, da se bodo moje želje in program v celoti uresničile, ter da bom ob koncu svojega mandata nagradila svoje znanje s področja lokalne samouprave.«

 

 

Valentina Petaros Jeromela

Capodistriana di nascita, da molti anni mi occupo della ricerca d’archivio (ho conseguito il master in scienze archivistiche) volta al recupero della storia mediante lo studio dei documenti custoditi presso gli archivi del territorio ex Veneto. Contemporaneamente mi occupo anche della divulgazione sia della lingua sia della cultura italiana e attraverso gli studi sulla traduzione della Divina Commedia in sloveno mi propongo, invece, l’integrazione e la vicendevole conoscenza delle due culture presenti sul territorio. 

Dopo un lungo periodo trascorso a metà tra Trieste e la Dalmazia, da mamma mi sono trasferita in un luogo più vicino alle nuove necessità della mia famiglia. Plavia, un piccolo borgo tra i boschi, sembrava proprio il posto giusto per far correre in tutta tranquillità il bambino e il cane. Questo è il nostro terzo anno qui e ci siamo accorti della mancanza nella struttura urbanistica, del grandissimo e minaccioso traffico ma anche della trascuratezza dell’ordine ambientalistico con la rete  fognaria in sostanza inesistente con la dannosa conseguenza dell’inquinamento del nostro ruscello, Rio Rabuiese affluente del Rio Ospo.

La piccola comunità degli italiani qui residenti si sta arricchendo con il continuo flusso di nuovi abitanti: soprattutto cittadini Italiani che per diversi motivi hanno scelto la vicina e verde Slovenia per vivere.  

Per maggiori informazioni o per il supporto in lingua italiana, potete rivolgervi direttamente alla candidata all’indirizzo: vpetaros@yahoo.it

 

“Rojena sem v Kopru. Že vrsto let delam arhivske raziskave (Imam magisterij iz arhivistike in priznano stopnjo višjega arhivista) z namenom rekonstrukicije zgodovine s preučevanjem dokumentov, ki se hranijo v arhivih na ozemlju nekdanje Beneške Republike. Hkrati  se  ukvarjam tudi s poljudnim znanstvenim delom tako italijanske kulture kot jezika skozi študijo prevajanja Božanske komedije v slovenski jezik, ki si želi povezovanja in medsebojnega razumevanja obeh kultur na tem območju.

Veliko let sem delovno preživela let med Trstom in Dalmacijo, ko sem postala mama, pa smo se preselili v KS Škofije. Plavje, majhno naselje v gozdu, se je zdelo pravo in varno mesto, kjer se bosta otrok in pes  lahko igrala. Kjer si bomo ustvarli dom. Tukaj smo tretje leto. Opazili smo pomanjklijivosti v urbani strukturi, ogromen in grozeč promet, težave s kanalizacijo oziroma neobstoječo kanalizacijo, zaradi česar je potok Retina, pritok reke Osp, onesnažen. Ker si želim za vse bolj urejeno okolje, sem se angažirala in sem v svetu KS aktivna pri urejanju arhivov, tajniškega dela oziroma dokumentacije, v odborih in sem seveda na voljo krajanom italijanske narodnosti kot ostalim krajanom. Skupaj lahko premikamo stvari na bolje za nas in naše otroke. 

Za informacije ali podporo v italijanščini, se lahko obrnete na predstavnico: vpetaros@yahoo.it