Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper

Druga javna razgrnitev OPN Mestne občine Koper

Druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper in dopolnjenega Okoljskega poročila za OPN Mestne občine Koper z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja bo trajala od 30. maja 2024 do 30. junija 2024. V tem času bo na razgrnjeno gradivo možno oddati pripombe in predloge. Izvedeni bosta dve javni obravnavi. 

Mestna občina Koper bo razgrnila naslednje gradivo:
 – dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper (v nadaljevanju OPN), ki sta ga pripravila izdelovalca Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana in LOCUS prostorske informacijske rešitve, d. o. o., Ljubljanska cesta 76, Domžale v sodelovanju s PS Prostor, d. o. o., Pristaniška 12, Koper ter
dopolnjeno Okoljsko poročilo za OPN Mestna občina Koper z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja, ki ju je izdelalo podjetje IPSUM, okoljske investicije, d. o. o., Ljubljanska cesta 72, Domžale.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 30. maja 2024 do vključno 30. junija 2024:
 - na spletni strani Mestne občine Koper (tekstualni in grafični del),
 - v avli upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (tekstualni del).
V okviru javne razgrnitve bo Mestna občina Koper izpeljala tudi dve javni obravnavi gradiva, in sicer bo prva javna obravnava potekala v četrtek, 6. junija 2024, in druga v torek, 11. junija 2024. Obe obravnavi bosta izpeljani v protokolarni dvorani sv. Frančiška v Kopru z začetkom ob 18. uri.
Javnost lahko v času javne razgrnitve poda pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Rok za oddajo pripomb in predlogov se izteče v nedeljo, 30. junija 2024.
Podrobnejša navodila o poteku javne razgrnitve in javnih obravnav ter možnosti podajanja pripomb in predlogov so zapisana v javnem naznanilu. Javno naznanilo je objavljeno na spletnem portalu Mestne občine Koper ( https://www.koper.si/regulation/obcinski-prostorski-nacrt/  ) ter na oglasnih deskah v Mestni občini Koper in krajevnih skupnostih MOK.
Deli: