Pobude in predlogi KS

Svet KS Škofije od začetka mandata novembra 2014 v skladu z obravnavano problematiko in sprejetimi sklepi oblikuje različne pobude, ki jih redno posreduje vodstvu občinske uprave in pristojnim uradom.

Tajništvo vodi preglednico posredovanih pobud in predlogov s podatki, kdaj je bila posamezna pobuda posredovana, na katero zadevo se nanaša in kakšen je odgovor iz občine glede zadeve.