Sklepi in realizacija

Za lažje, transparentno in sistematično spremljanje dela sveta KS Škofije v mandatu 2014 - 2018 se redno vodi preglednica sprejetih sklepov, ki se stalno dopolnjuje.

Krajani lahko spremljajo, kaj se dogaja s posameznim sklepom od 1. seje 10. novembra 2014 do sprejetih sklepov vsake seje sveta. V preglednici so točno označeni:

številka sprejetega sklepa, na kateri seji je bil sprejet in datum seje, vsebina sklepa, rok izvedbe, stanje (realizirano ali ne), datum realizacije in morebitne opombe.

Za barvami je označeno, kakšno je stanje posameznega sklepa: rumena pomeni, da je izvajanje sklepa v postopku, zelena je za realiziran sklep, rdeča za nerealiziran, modra je za izpostavljeno.

V rubriki stanje črka R pomeni realizirano in črka P poslano.