Predsednik KS Škofije Edmond Gašpar - mandat 2014-2018

Kandidiral sem za svet KS Škofije in za njenega predsednika. To sem postal 3. novembra letos in ker sem se zavestno podal na pot, ki naj bi krajevni skupnosti Škofije prinesla spremembe, ne nameravam jamrati nad tem, kar sem dobil v roke. V celoti se usmerjam v prihodnost. A če naj bi bila ta  svetlejša,  bo treba za ponoven zagon delovanja krajevne skupnosti in njeno večjo urejenost, vložiti še veliko več energije, znanja in izkušenj, kot sem predvideval.

Skozi triletno delo prejšnjega mandata sem podrobno spoznal  sistem delovanja, vzvode in pomanjkljivosti najožje lokalne samouprave v KS, delovanje občinske uprave  in celo državnih organov (ministrstev, direktoratov in inšpekcijskih služb) v odnosu do nižje ravni lokalne samouprave. 

Pri pripravi programa dela sem tako združil te izkušnje in  načela, ki me že leta dolgo vodijo pri delu: težnja k učinkovitosti, doslednost, legalnost in transparentnost. Najpomembnejše vodilo pa bo, da so edina stranka sveta KS krajani – torej delo za interese krajanov in krajevne skupnosti.

Sam se zavedam in bi želel v to prepričati tako krajane kot vodstvo občine, da ima svet KS znotraj zakonskih in statutarnih pristojnosti in pooblastil zelo pomembno vlogo pri uresničevanju vizije razvoja kraja. Pri programiranju investicij, koordiniranju in nadzoru izvedbe teh del, kakor tudi tekočega vzdrževanja javne infrastrukture in skrbi za urejenost kraja. Svet mora tudi poskrbeti, da so vse demografske in interesne skupine obravnavane po primernih, približno enakih in  transparentnih kriterijih. Poskrbeti mora za gospodarno upravljanje s svojim premoženjem, čigar prihodki morajo biti porabljeni za boljšo kvaliteto življenja. 

V opisan okvir sem umestil konkretni program in cilje mandata 2014 - 2018 na dveh temeljnih področjih.

Prva je organizacija dela v svetu KS, ki jo bom kot predsednik poskušal uresničevati na naslednji način :  

 • energijo sveta   usmerjati k tistim  projektom, ki rešujejo skupne probleme. Čim bolj bomo enotni pri postavljanju prioritet in projektov, več jih bomo lahko uresničili.
 • organizirati čim bolj učinkovito obravnavanje zadev iz pristojnosti KS v odborih, ki morajo pripraviti strokovne podlage in predloge za sklepe iz posamičnih področij
 • koordinirati  delo odborov  in navzven zastopati interese, ki jih bomo izrazili  s sprejetimi sklepi
 • sklicevati redne letne zbore krajanov, kjer jim bomo predstavljali naše delo za preteklo obdobje in odprte probleme za naslednje obdobje. Sklic prvega zbora bo v začetku leta 2015. 
 • po potrebi sklicevati tudi tematske zbore krajanov (na primer o prometu, kanalizaciji, cestah, medgeneracijskim povezovanjem, organiziranju dnevnih aktivnosti za ostarele, dejavnosti z mlade…)
 • urediti finance KS, poskrbeti za izdelavo finančnega načrta po dejanskih potrebah in  tekoče izvrševanje v skladu z letnim planom.

Drugo prioritetno področje mojih prizadevanj bo angažiranje sveta za  reševanju  konkretnih perečih problemov v  KS:

 • izgradnja že projektirane kanalizacije in priprava projektov za še nedorečena, neprojektirana  območja v naši KS (os 4. Škofije-Kolombar-Tinjan-Urbanci-Plavje in Elerji ter Valmarin
 • fazna izgradnja nove šole in ureditev šolskega igrišča
 • ureditev varnih vodovodnih zank in hidrotlačnih razmer na področjih  slabe vodne oskrbe (2. Škofije, Škrlače, Sp. Škofije..)
 • preusmerjanje tranzitnega prometa iz Sp. Škofij in umirjanje prometa skozi celo območje KS
 • podpora  iskanju  pobud in idej  za razvoj  družabnega življenja ter njihovi realizaciji
 • v vsakem zaselku, kjer so mlade družine, poiskati javni  prostor za namestitev varnih igral za otroke
 • v zaselkih ali vsaj na območjih volilnih enot poiskati prostore za javno druženje
 • posluh in skrb za potrebe starostnikov in še aktivnih upokojencev ter ostalih skupin, ki imajo posebne potrebe
 • skrb  dobrega  gospodarja  za vse objekte, ki jih ima KS v upravljanju ali pa so v javni lasti in trenutno niso v funkciji ali celo propadajo (šola Tinjan in Plavje, vojašnica in mejni prehod Plavje, bivši bencinski  servis Plavje, vaški trg Plavje…)
 • pomoč pri urejanje katastrskih problemov med javnimi in zasebnimi zemljišči 
 • v sodelovanju s čim širšo javnostjo naše KS definirati vizijo razvoja kraja za naslednjih 10-15 let 
 • aktivno sodelovati pri pripravi OPN in nato pri pripravi  UN (urbanističnega načrta) za področje KS Škofije 
 • z občinskimi uradi in službami voditi vzajemen, strokovno kompetenten, strpen in tvoren dialog pri reševanju problemov ter koordinaciji vseh  aktivnosti, ki jih te službe nameravajo opravljati na področju naše KS.

 

Naš pogled na delovanje sveta KS Škofije sem v pismu že predstavil županu in vsem načelnikom ter vodjem občinskih služb, v katerem sem med drugim zapisal:

»Verjamemo, da lahko z dobrim sodelovanjem uspešno rešujemo probleme in ustvarjamo pogoje za boljši življenjski standard krajanov. Pravzaprav  lahko dobro delo sveta na terenu, ki ga člani dobro poznajo, olajša delo občinskih uradov in služb oziroma poskrbi za temeljitejše informacije in posnetek stanja.«

Naj svoj nagovor vam, spoštovani krajani, zaključim z besedami, ki sem jih izrekel ob krajevnem prazniku 1. decembru na Urbancih:

»Rad bi vam povedal, da sem in da bodimo ponosni na zgodovino, primerno počastimo prelomne trenutke življenja naših krajev in ljudi v preteklosti, prenašajmo vrednote na mlade generacije.

Na teh dragocenih temeljih pa se usmerimo v prihodnost, z novim zagonom in zavedanjem, da lahko skupaj veliko ustvarimo za dobrobit vsakega izmed nas in celotne skupnosti. Tako si zamišljam in nameravam delovati v svetu krajevne skupnosti.«

»Edina stranka sveta KS so krajani«