Svetniki - Mandat 2014-2018

Svetniki 2014-2018

Matjaž Čok

Plavje, Predsednik sveta KS Škofije

Ekonomist, magister poslovnih ved. Od vedno zaposlen v gospodarstvu. Že od malih nog čutim pripadnost kraju, kjer sem odraščal, kjer sem odrasel in kjer nameravam tudi živeti. Z mednarodnimi izkušnjami pri študiju in delu, skušam vedno poiskati najboljše rešitve in obstoječe še izboljšati. Prisegam na moč argumenta in ne na argument moči; na zdrav razum in ne reševanje težav “po domače”. Na strokovnost, vendar ne na togost. Na sproščenost, a ne na neodgovornost. Predvsem pa zagovarjam vsebino pred formo in končno rezultate pred cilji. 

V preteklem mandatu smo določene stvari samo izboljšali, a še veliko bi jih lahko z boljšim sodelovanjem. Navsezadnje živimo v eni izmed najhitreje rastočih krajevnih skupnostih v občini, kamor se ljudje priseljujejo, zato izzivi postajajo čedalje večji. In moramo biti v koraku s časom! Rad imam Plavje in če lahko še sam dodam kakšen kamenček k napredku naše vasi, ga z veseljem prispevam. 

Živimo med Koprom in Trstom - v Istri doma.

Svetniki 2014-2018

Milan Markočič

Spodnje Škofije

Najpomembnejše naloge bodočega sveta KS morajo strmeti k ustvarjalnosti in složnemu delu, tako se bo lahko izvedlo in izpeljalo vse potrebno v našem kraju. S preudarnostjo, skupnimi močmi in interesi bom s vsemi člani sveta lahko veliko dosegel. Predvsem pa z obojestranskim sodelovanjem MO Koper.

Na Škofijah je potrebno tudi urediti celostno prenovo centra Škofij, idejni načrt je že narejen (na bivši lokaciji bencinske črpalke). Potrebno je urediti krožišče pred vhodom za Tinjan ter pred vhodom proti šoli. Zaželeno je tudi urediti splošno ambulanto, z zdravnikom ki ga rabimo v naši krajevni skupnosti.

V obdobju štirih let si nadejam, da bo MO Koper obnovila obstoječo osnovno šolo.

V štiriletnem obdobju je predvidena tudi rekonstrukcija ceste Škofije – Tinjan. Vsekakor pa bo potrebno urediti tudi ostale lokalne ceste v vsej krajevni skupnosti. Na Elerjih se bomo potrudili in pridobili parcelo, kjer se bo v prihodnosti zgradil vaški dom. Pereči problem je tudi cesta Stari grad, kjer bom usmeril vse svoje moči, da se dokončno uredi. Ne smemo pozabiti niti trga na Plavjah, ki kliče po ureditvi in prenovi. Ravno tako se bomo morali soočiti s problemom stare šole na Plavjah in ji dati pravo vsebino in lep zunanji videz, da bo krasil vas Plavje, ter ureditev kanalizacije. Zaželeno je, da uredimo vaški trg na bivši črpalki saj za to že obstaja načrt z ureditvijo.

Upam, da bom s pomočjo vas člani sveta uspel uresničiti vse zadane cilje in prebuditi Škofije.

Svetniki 2014-2018

Rino Hrvatin

Zgornje Škofije

Na pobudo sokrajanov sem ponovno kandidiral za svetnika v KS, čeprav mi v preteklem mandatu mnogokrat ni bilo lahko. Hvala vsem, ki ste mi namenili svoj glas. Potrudil se bom, da bom opravičil vaše zaupanje. Na Zg. Škofijah imamo še mnogo dela, vsekakor pa bom podpiral ostale svetnike v vseh predlogih, ki bodo izboljšali življenjske pogoje nas vseh. V svojem preteklem mandatu nisem obljubljal ničesar, saj z delovanjem sveta nisem imel izkušenj, čeprav v svoji okolici delujem že desetletja. 

V tem mandatu pa si bom prizadeval za realizacijo:

 • Dokončanje kanalizacije na Zg. Škofijah
 • Asfaltiranje parkirišča pri cerkvi in kapelici
 • Sanacija zidu proti Mandrji
 • Popravilo mrliške vežice Škofije
 • Ureditev parkirišča pri pokopališču
 • Dokončanje javne razsvetljave proti Tinjanu
 • Sanacija ceste proti Tinjanu
 • Nadaljevanje sanacije OŠ Oskarja Kovačiča
 • Umestitev ambulante v enega od dveh že potrjenih prostorov

Svetniki 2014-2018

Neva Tul

Plavje

Rojena v Trstu. Na Plavjah živim od svojega petega leta starosti. Po poklicu sem ekonomski tehnik. Večino svoje delovne dobe sem opravila v špediciji, najprej v Jadroagentu Koper, pozneje v zasebni špediciji Mediašped d.o.o. kot direktor vse do upokojitve. 

Za mano so že trije mandati v svetu krajevne skupnosti. Za razvoj svojega kraja bi rada še kaj naredila in se tako borila za ureditev kanalizacije, za odprtje dnevnega centra za starostnike v bivši karavli na Plavjah in še drugih problemov, ki jih ni prav malo.

Svetniki 2014-2018

Valentina Petaroš Jeromela

predstavnica Italijanske narodnostne skupnosti Škofije

Univ. Dipl italijanistka in Višji arhivist.

Rappresentante CNI – Scoffie, Secondo mandato 2018-2021

In questo secondo mandato i miei propositi, uniti alla reciprocità della collaborazione, consistono essenzialmente nella segnalazione di situazioni che necessitano provvedimenti e azioni concrete nonché urgenti.

L’esigenza di proseguire il progetto di allacciamento alla rete fognaria è primario! Ne conseguiranno delle migliorie come l’asfaltatura del passaggio tra le varie corti che delimitano e uniscono le proprietà e case. Grazie a questo si potrà anche ridurre il ristagno d’acqua che periodicamente e durante la stagione delle piogge si ha. Grandi quantità d’acqua scendono dalla collina di Plavia che poi, mancando uno sfogo, crea moltissime pozzanghere e rivoli che, talvolta hanno minacciato anche le nostre cantine e garage.

Le case a ridosso del Valico di Rabuiese non hanno alcun passaggio pedonale e nemmeno un parco giochi ma abbiamo un traffico di macchine molto sostenuto e una costante invasione di pendolari. I frontalieri che durante il periodo estivo si sommano ai moltissimi turisti che evitano i pedaggi, intasano completamente la strada provinciale e rendono difficoltosa l’immissione nel traffico dalle vie laterali. Altri casi spiacevoli sono le soste dei viaggiatori che molto spesso confondono il nostro viale con una toilette pubblica. Forse una tabella o un segnale stradale che indica il divieto di transito potrebbe aiutarci a contenere la spiacevole situazione.

Una proposta che ci sentiamo di avanzare è di trasformare o di riutilizzare l’edificio che ospitava la polizia di frontiera. Come già accennato sopra, noi qui residenti non abbiamo alcun luogo o spazio, dove i bambini possano giocare in sicurezza. Non avendo nemmeno un passaggio pedonale e con un continuo andirivieni di residenti, ogni spazio è potenzialmente pericoloso. Si è quindi pensato che l’area che circoscrive l'immobile sito a ridosso del confine, potrebbe diventare una zona sicura per noi e per i nostri figli.

Un luogo di aggregazione e condivisione!

L’intenzione che come Rappresentante della Comunità Nazionale Italiana mi sono prefissata è molto più semplice: riuscire a riunire tutti gli appartenenti in una serata conviviale. Non avendo una Comunità degli italiani è quasi impossibile risalire agli appartenenti CNI, per cui lancio un appello pubblico: chiedo a tutti i 41 appartenenti alla Lista elettorale comunale particolare del Comune Città di Capodistria e residenti nella Circoscrizione – Comunità locale di Scoffie di contattarmi per programmare un incontro!

Svetniki 2014-2018

Damjan Pečarič

Sp. Škofije, podpredsednik sveta in predsednik odbora za okolje, prostor in nepremičnine.

»Star sem 42 let, torej v obdobju, ko se z že nekaj življenjskimi izkušnjami človek odloča, ali bo dogajanje okoli sebe pasivno sprejemal ali pa se bo vanj aktivno vključi. Odločil sem se za aktivno pot in l sem zdaj pred vami kot član sveta KS Škofije. Prej nisem nikoli bil  angažiran v političnem življenju, v katerega so me privabil številni ekskurzi med predavanji dr. Mira Cerarja na temo etike in morale v politiki. Prvič v življenju sem tako član politične stranke in sedaj tudi v lokalni samoupravi.

Na Škofijah živim že od rojstva, spominjam se gradnje »nove« osnovne šole in postopno vse infrastrukture, od cest do poslovnih objektov, pa tudi številnih privatnih stanovanj, ki pa jim je komunalna podpora le redkokdaj vzporedno in primerno sledila. Najzahtevnejša naloga našega mandata bo spet prav šola. Glede na finančne možnosti in racionalnost posega bomo tehtali med novogradnjo, sanacijo obstoječih objektov ali drugačno tehnično rešitev. Ureditev cest do vseh zaselkov, ki bi ustrezale sedanji frekvenci prometa je naslednji izziv odbora, ki ga vodim . Poleg tega si želim tudi urejen center krajevne skupnosti in vaških jeder zaselkov,  kamor bi se vsak krajan rad sprehodil ob prostem času na klepet, ogled stojnic, po najnovejše novičke o kraju itd. Dvorana Zadružnega doma, v kateri smo pred mnogimi leti nastopali učenci osnovne šole,  je zdaj prenovljena in opremljena, škoda bi bilo, če je ne bi bolje in večkrat izkoristili, saj nam vsem ob modernem načinu življenja primanjkuje pristnega človeškega stika v skupnosti, kjer prebivamo. Spodbudil bi rad vse krajane, da se s svojimi predlogi in težavami brez zadržkov obrnejo na ustrezne odbore naše KS. 

Ko smo konstituirali Svet KS, sem spoznal dobre ideje in zamisli ostalih članov, s katerimi delim mnenja in načrte za prihodnost. Všeč mi je, ker nas je kar nekaj mlajših, morda prvič angažiranih pri tako zahtevni nalogi, ki je pred nami. Moje mnenje temelji na ideji, da bi z združenimi močmi lahko  uredili marsikaj  s prostovoljnim delom, ki bi pokazalo, da nam je mar za kraj, povrhu pa bi nas povezovalo druženje za boljše sožitje. Uspešni bomo namreč le složni  in s skupnimi močmi.«

Svetniki 2014-2018

Matjaž Ivanjšič

Sp. Škofije

»Svojo vlogo v svetu vidim v sodelovanju pri reševanju problemov in pri pripravi konkretnega načrta, kako bo naša krajevna skupnost bolj urejena. To pa lahko dosežemo zgolj s pomočjo in sodelovanjem vas krajanov. 

KS Škofije moramo, kot že samo ime narekuje, obravnavati kot skupnost petih krajev in številnih zaselkov, torej povezano celoto, ki kot taka lahko uspešno deluje in se razvija v koraku s časom.  Kot krajan Spodnjih Škofij pa izpostavljam predvsem probleme tega prostora. 

Glaven in zelo realen problem vseh nas Škofijotov je kanalizacija. V tekočem mandatu se moramo nujno osredotočiti na izgradnjo le te, saj rešitev z greznicami nikakor ne sodi v čas, prostor in navsezadnje napredek.

Že leta se vsakodnevno srečujem z zbirališčem odpadkov v bližini razpotja,  ki ločuje Čuk s Spodnjimi Škofijami ter glavno cesto, ki le-te povezuje z mejnim prehodom. Kljub temu, da je to zbirališče krame na prostem, last zasebnikov, menim, da predstavlja grožnjo celotnem kraju, pa naj gre bodisi zgolj za videz bodisi okoljevarstvena dejstva. Angažiral se bom, da bomo to vendarle že začeli reševati in tudi ustrezno uredili.

Kot drugi in večji problem bi izpostavil dotrajanost vaških cest oziroma slabo stanje cestne infrastrukture, pomanjkanje pločnikov in  javne razsvetljave, cestnih ovir za večjo varnost naših otrok in vseh nas. Sicer pa vas vabim, da na probleme opozarjate. 

Dajmo si skupaj prizadevati za boljši jutri v naši skupnosti!« 

Svetniki 2014-2018

Nataša Zerbo

Predsednica odbora za družbene dejavnosti, Tinjan

»Izvoljena sem bila v volilni enoti  3 – Tinjan in bom prvič delovala v svetu krajevne skupnosti. Vsem, ki ste mi namenili svoj glas, se zahvaljujem za izkazano zaupanje. V času trajanja štiri letnega mandata bo potrebno združiti moči in aktivnosti usmeriti v razvoj Škofij in okoliških krajev, za katere se zdi, da so bili v preteklosti pozabljeni s strani krajevne skupnosti in občine. Moja prizadevanja v naslednjih štirih letih bodo zato usmerjena v enakopraven in enakomeren razvoj celotne krajevne skupnosti, s poudarkom na Tinjanu.

Poudarjam naslednje smeri delovanja: 

 1. primerna otroška igrišča morajo dobiti vsi kraji KS in ne samo Sp. Škofije, prav tako ustrezne prostore za  druženje starejših
 2. obnova in usposobitev vaških domov po vaseh
 3. ustreznejša obveščenost prebivalcev v zvezi z dogajanji v krajevni skupnosti 
 4. urejanje vseh javnih površin: nimamo ustreznih pločnikov, primerne javne razsvetljave, urejenih  postaj, kjer bi otroci varno počakali šolski prevoz, varnih cest. Potrebno je narediti jasen in terminski načrt reševanja vseh nakopičenih problemov s tega področja.
 5. Pospešena izgradnja kanalizacije in preprečevanje  onesnaženja vodnih virov in narave
 6. pogrešam čistilne akcije po vzoru akcije Očistimo Slovenijo, zato je urejanje naselja, odstranjevanje odpadkov, košnja trave prepuščena dobri volji posameznikov. Zato se bom zavzemala, da na pobudo sveta KS prebivalci združimo moči in vsaj enkrat na leto očistimo naše okolje

Delovala bom v odboru za družbene dejavnosti, katerega aktivnosti bodo obsegale usklajevanje dela in reševanje odprtih vprašanj na področju kulture, turizma, športa, sodelovanja s humanitarnimi organizacijami, medgeneracijsko sodelovanje, delovanje na področju vzgoje in izobraževanja in sodelovanje z italijansko skupnostjo. 

Krajankam in krajanom želim, da bi preživeli prijetne decembrske praznike v krogu svojih najdražjih in da bi vstopili v novo leto optimistični in s pozitivnimi mislimi na zasebnem in poslovnem področju.« 

Svetniki 2014-2018

Samanta Mikulandi Perič

Elerji

»Delo v Svetu KS Škofije vidim kot izziv, saj sem prvič stopila v te vode, zato na tem področju nimam izkušenj. V prvi vrsti moram zastopati interese krajanov Elerji, saj so mi prav oni zaupali mandat. Svet KS vidim kot skupino ljudi, ki mislijo približno enako za dobrobit kraja Škofije. Solističnih akcij posameznikov ne podpiram, zato si želim, da bi Svet sprejel vse odločitve soglasno. Tako bi Svet bil bistveno močnejši. Med seboj bi v tem mandatu morali biti tudi pravi prijatelji, ki bi si zaupali in med seboj igrali odprte karte.

Seveda kot svetnica moram podpreti vse dobre projekte v drugih delih naše KS, ne samo v Elerjih, enako pa pričakujem tudi od drugih svetnikov v tem mandatu. Želim, da se v svetu ukvarjamo predvsem z nalogami, ki so pred nami in ne s preteklimi dejanji, saj nas le to vodi v napredek.

Ker sem po naravi optimistka upam, da se bodo moje želje in program v celoti uresničile, ter da bom ob koncu svojega mandata nagradila svoje znanje s področja lokalne samouprave.«