Odbori

Odbor za infrastrukturo in prostor

 • Vodja odbora: Borut Slapnik
 • Člani odbora: Milan Markočič, Rino Hrvatin, Damian Eler
 • Zunanji člani odbora: David Trošt, Igor Hvastja, Sead Muharemovič 

Dejavnosti odbora so:   

 • Identifikacija prostorskih potreb in problemov
 • Sprejemanje mnenj krajanov
 • Dajanje pobud za urejanje, intervencije, vzdrževanje in investicije v KS
 • Soustvarjanje vizije razvoja
 • Sodelovanje z MOK pri pripravi načrtov
 • Koordinacija dela na terenu na območju KS
 • Vzdrževanje in skrb za infrastrukturo v lasti KS

Cilji: 

 • Javne površine morajo biti zgled za to, da se bodo tudi zasebne površine urejale skladno z skrbnostjo dobrega gospodarja.
 • Evidentirati probleme in predloge vaščanov. Seznam razdeliti na območja, označiti, pregledati teren. Ugotoviti pristojnosti, prioritete, sinergije  in pomagati pri iskanju rešitve. Cilj je seveda, da se zajeten seznam problemov dopolnjuje in krči- seznam predlogov pa upošteva in daljša.
 • Vzdrževanje obstoječe infrastrukture: vzdrževanje zelenic, spomenikov, obcestnih zelenic, spomenikov…
 • Bistvena je umestitev izgradnje kanalizacije in hkrati ostale infrastrukture – vodovod- telekomunikacije. To je potrebno izvajati SOČASNO na način, da se bo enostavno vzdrževalo, predvsem pa s pozornostjo, da se ne bo večkrat prekopavalo istih tras
 • Podpora pri izgradnji / obnovi javnih objektov:  Osnovna šola, vrtec, zadružni dom, dvorana. Poudarek tudi na obnovi in celostni rešitvi pokopališč in ekoloških otokov.
 • Urediti status objektov, ki so v državni, občinski ali krajevni lasti in ne služijo namenu (stara šola Plavje, bivša vojašnica, objekti na mejnem prehodu, igrišče in balinišče na Škofijah, območja bivših bencinskih črpalk…)

____________________________________________________________

Odbor za družbene dejavnosti

 • Vodja odbora: Alan Radin
 • Člani odbora: Neja Bonbek Natek, Neva Tul
 • Zunanji člani odbora: predsedniki in predstavniki društev KS

____________________________________________________________

Odbor za splošne zadeve, gospodarjenje in finance

 • Vodja odbora: Erika Markežič Kapelj
 • Zunanji člani odbora: Sanela Čirić

 Dejavnosti

 • spremljanje finančnega poslovanja,
 • priprava predloga in dinamike izvajanja finančnega načrta koordinirano z ostalimi odbori, polletno in letno poročilo, kvartalna analiza realizacije FN in poslovanja,
 • obvestila, ponudbe in javna naročila,
 • arhivska dejavnost, volilne zadeve. 

 Cilj

 • Transparentno in urejeno poslovanje KS.
 • Tekoči pregled: mesečnih prilivov in odlivov.
 • Kontroliranje stanje na TRR, pregled upnikov in dolžnikov.