Odbori - Mandat 2014-2018


Odbor za infratrukturo

Predsednik: Matjaž Čok

Člani:  Matej Gabrijel,  Rade Viliamovič,  Darko Počkaj

Dejavnosti odbora so:   

 • Vzdrževanje stikov z javnimi službami MOK
 • Koordinacija dela na terenu na območju KS
 • Vzdrževanje infrastrukture v lasti KS
 • Skrb za infrastrukturo v lasti KS
 • Sprejemanje mnenj krajanov

 

Cilji:

 • Javne površine morajo biti zgled za to, da se bodo tudi zasebne površine urejale skladno z skrbnostjo dobrega gospodarja.
 • Evidentirati probleme in predloge vaščanov. Seznam razdeliti na območja, označiti, pregledati teren. Ugotoviti pristojnosti, prioritete, sinergije  in pomagati pri iskanju rešitve. Cilj je seveda, da se zajeten seznam problemov dopolnjuje in krči- seznam predlogov pa upošteva in daljša.
 • Vzdrževanje obstoječe infrastrukture: vzdrževanje zelenic, spomenikov, obcestnih zelenic, spomenikov…
 • Bistvena je umestitev izgradnje kanalizacije in hkrati ostale infrastrukture – vodovod- telekomunikacije. To je potrebno izvajati SOČASNO na način, da se bo enostavno vzdrževalo , predvsem pa s pozornostjo, da se ne bo  večkrat prekopavalo istih tras
 • Podpora pri izgradnji / obnovi javnih objektov:  Osnovna šola, vrtec, zadružni dom, dvorana. Poudarek tudi na obnovi in celostni rešitvi pokopališč in ekoloških otokov.
 • Urediti status objektov, ki so v državni, občinski ali krajevni lasti in ne služijo namenu (stara šola Plavje, bivša vojašnica, objekti na mejnem prehodu, igrišče in balinišče na Škofijah, območja bivših bencinskih črpalk…)

 


Odbor za družbene dejavnosti 

Predsednica: Nataša Zerbo

Člani:  Samanta Mikulandi Perič, Gabriele Žabkar, Marija Perkovič, Željko Stanič, Barbara Verdnik in Valentina Petaros Jaromela.

Dejavnosti odbora so:

 • šport
 • kultura
 • turizem
 • humanitarne organizacije
 • medgeneracijsko sodelovanje
 • vzgoja in izobraževanje
 • Italijanska skupnost
 • informiranje krajanov

Cilji:

 1. Več različnih športnih in gibalnih, tudi plesnih dejavnosti, ki bodo pritegnile otroke in jih skozi rast pritegnile v dolgoletno aktivnost in ukvarjanje s športom oziroma gibanjem.
 2. Povečanje števila društev iz področja kulture in pritegnitev mladih. Več kulturnih dogodkov v dvorani zadružnega doma, ki bodo ustrezali različnim okusom različnih generacij.
 3. Ustanovitev turističnega društva, ki bo z delovanjem povečal privlačnost KS kot destinacije, poenotil in spodbujal prirejanje šager ter drugih prireditev, prijavljal projekte na razpise za pridobitev sredstev
 4. Delovanje humanitarnih organizacij za lajšanje življenja ranljivim skupinam na Škofijah
 5. Večje sodelovanje in povezanost med generacijami (pozitiven primer srečanja otrok in starih staršev v vrtcu)
 6. Še večja povezanost šole in vseh dejavnosti KS
 7. Boljša informiranost krajanov in njihova večja aktivnost, izdajanje glasila in priprava spletne strani
 8. Skrb za položaj italijanske narodnostne skupnosti in medsebojno solidarnost

 


Odbor za okolje, prostor in nepremičnine 

Predsednik: Damjan Pečarič

Člani:  Erika Markežič, Živa Semolič

Dejavnosti odbora so: 

 • Soustvarjanje vizije razvoja
 • Načrtovanje urejanja prostora
 • Identifikacija prostroskih potreb in problemov
 • Aktivna vloga pri pripravi vseh prostorskih načrtov občine
 • Skrb za urejeno in čisto okolje 
 • Dajanje pobud za urejanje, intervencije, vzdrževanja, investicije v javne površine

Cilji:

 • Policentrična obravnava v KS, ko se pri vsakem zaselku ali kraju upošteva njegove posebnosti
 • Bistveno boljša ureditev centra Škofij, z urejenimi parkirnimi mesti in sodobno prostorsko ter funkcionalno ureditvijo
 • Aktivno sodelovanje pri prostorskem planiranju vse posegov v KS s strani MOK
 • Konkretne rešitve okoli starega bencinskega servisa, ekoloških otokov, parkirišč, avtobusnih postajališč, zelenice (balinišče).
 • Spremljanje razvoja in informiranje krajanov okoli OPPN Fortezza"

 


Odbor za splošne zadeve , gospodarjenje in finance 

Predsednica: Saša Vergan

Člani : Mara Peskar in Valentina Petaros Jaromela

Dejavnosti

 • spremljanje finančnega poslovanja,ureditev kontnega plana,
 • priprava predloga in dinamike izvajanja finančnega načrta koordinirano z ostalimi odbori, polletno in letno poročilo, kvartalna analiza realizacije FN in poslovanja,
 • komuniciranje z javnostmi, spletna stran, obvestila, ponudbe in javna naročila,
 • arhivska dejavnost, volilne zadeve. 

 Cilj

Transparentno in urejeno poslovanje KS