OPPN Škofije

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je se pripravi za območja, za katera je z OPN (občinski prostorski načrt) predvidena njegova priprava, lahko pa tudi na območjih, kjer z OPN ni predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, ko je bil sprejet OPN. Je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. Vsebinske rešitve OPPN predstavljajo celotno izvedbeno regulacijo prostora na njegovem območju urejanja, razen če se izrecno določi hkratna uporaba posameznih elementov izvedbene regulacije iz OPN. Občina lahko z OPPN spremeni na delu ali celotnem območju urejanja tudi namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje brez poprejšnje spremembe OPN, če izpolnjuje pogoje, kot jih določa zakon.30. marec 2023 - OBJAVA PRISPEVKA: "NA DRUGI DELAVNICI O URBANISTIČNI ZASNOVI ŠKOFIJ (FOTO+VIDEO)"12. oktober 2022 - OBJAVA PRISPEVKA: "DELAVNICA ZA STRATEŠKI PROSTORSKI RAZVOJ KS ŠKOFIJE V MESTNI OBČINI KOPER"31. marec 2022 - OBJAVA PRISPEVKA: "JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA OPN MESTNE OBČINE KOPER JE BILA TUDI NA ŠKOFIJAH. JAVNA RAZGRNITEV JE PODALJŠANA DO 30. APRILA 2022."14. marec 2022 - OBJAVA PRISPEVKA: "MED PRIPOMBAMI NA OPPN JE SVET KS ŠKOFIJE PODAL TUDI OCENO RASTI PREBIVALSTVA"


8. marec 2022 - OBJAVA PRISPEVKA: "VČERAJ, 7. MARCA, JE POTEKALA JAVNA OBRAVNAVA OPPN ZA DVE OBMOČJI ŠKOFIJ"11. februar 2022 - PODALJŠANA ROKA JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE OPPN ŠKOFIJE

Mestna občina Koper je zaradi trenutnih epidemioloških razmer in veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe covid-19 podaljšala rok javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#), določila je tudi nov datum javne obravnave. Gradivo bo razgrnjeno vse do 11. marca, medtem ko bo javna obravnava 7. marca v Športni dvorani Burja. 


 


7. februar 2022 - OBJAVA PRISPEVKA "V SREDO, 9. FEBRUARJA, ZARADI BOLEZNI NE BO JAVNE OBRAVNAVE OPPN-JA"


5. februar 2022 - OBJAVA PRISPEVKA "OPPN ŠKOFIJE - ETAPNOST IZVEDBE"


31. januar 2022 - OBJAVA PRISPEVKOV

"OPPN ŠKOFIJE - POGOJI ZA UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN"

"OPPN ŠKOFIJE - PROMETNE UREDITVE ZA PEŠCE IN KOLESARJE"


30. januar 2022 - OBJAVA PRISPEVKOV

"OPPN ŠKOFIJE - PROMETNA UREDITEV IN MIRUJOČI PROMET"

"OPPN ŠKOFIJE - ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE, TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN JAVNA RAZSVETLJAVA"

 "OPPN ŠKOFIJE - VODOVOD"


27. januar 2022 - OBJAVA PRISPEVKA "OPPN ŠKOFIJE - KANALIZACIJA"


26. januar 2022 - OBJAVA PRISPEVKA "OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ŠKOFIJE"


20. januar 2022 - SPREMEMBA DATUMA JAVNE OBRAVNAVE OPPN

Javna obravnava bo v sredo, 9. februarja 2022, ob 16:30 v športni dvorani Burja. 18. januar 2022 - POROČILO ODBORA ZA INFRASTRUKTURO

Odbor se je dne 18.1.2022 sestal in obravnaval naslednjo točko dnevnega reda:

"Pregled in podajanje mnenja/pripomb na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta, v nadaljevanju OPPN, za ureditev območja Škofij"

Člani odbora so pregledali in pokomentirali javno objavljen osnutek in sprejeli odločitev, da se na javni obravnavi, ki bo potekala 9.02.2022, zahteva določena pojasnila s strani predlagatelja OPPN. Ugotovili smo, da so v OPPN določene zadeve nejasne in za naš kraj povsem nesprejemljive. Pri prvem javnem posvetu in seznanitvi v mesecu September 2020, smo kot svet KS podali nekatere predloge k objavljenemu predlogu in smatramo, da nekateri predlogi niso bili upoštevani. Nejasnosti so predvsem, ko gre za razlago stavb kot so večstanovanjske stavbe, prometna ureditev, razvrščanje oskrbnih objektov in ne nazadnje tudi sam obseg OPPN.

Smatramo, da je območje naše KS potrebno ureditve, toda take ureditve, ki je skladna s časom, prostorom in potrebami krajanov. 

Do predvidene javne obravnave, se bo pripravilo vprašanja, na katera pričakujemo jasna pojasnila. Na osnovi slišanega na obravnavi, se bo podalo morebitne pripombe na predstavljen osnutek OPPN.  


29. december 2021 - OBVESTILO O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA UREDITEV OBMOČJA ŠKOFIJE (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#)  

Mestna občina Koper naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Škofije (17-P#1, 17-P#2, 17-P#3 in KC-25-P#). 

Gradivo bo javno razgrnjeno od 5. januarja 2022 do 4. februarja 2022:

  • V veži upravne stavbe Mestne občine Koper, Verdijeva 10, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, med 8. in 15. uro, ob sredah, od 8. do 17. ure ter ob petkih, od 8. do 13. ure.
  • V prostorih Krajevne skupnosti Škofije, Spodnje Škofije 54, ob ponedeljkih, med 8. in 12. uro in ob sredah, od 14. do 17. ure. 

Gradivo bo javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Mestne občine Koper: https://www.koper.si/regulation/obcinski-podrobni-prostorski-nacrt-za-ureditev-obmocja-skofije-17-p1-17-p2-17-p3-in-kc-25-p/

Javna obravnava bo v sredo, 26. januarja 2022, ob 16. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Škofije. 

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami NIJZ. 

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 4. februarja 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. 

Pripombe in predlog se lahko v času javne razgrnitve dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb, lahko se pošljejo na naslov Mestne občine Koper, Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Verdijeva 10, 6000 Koper ali na elektronski naslov obcina@koper.si , z navedbo v polje zadeva "3505-8/202-OPPN za ureditev območja Škofije". 

obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem mestu. 

Mestna občina Koper bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Koper - www.koper.si


Vir: https://www.ks-skofije.si/novice/javna-razgrnitev-dopolnjenega-prostorskega-nacrta-oppn-za-ureditev-obmocja-skofije-17-p-1-17-p-2-17-p-3-in-kc-25-p


23. september 2020 - KS ŠKOFIJE POŠLJE PREDLOGE K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ ZA OPPN

ZADEVA: Predlogi k objavljenemu predlogu oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN za ureditev območja Škofije 

1. Za Območje Škofije KC-25-P#, ki se po sedaj veljavnem prostorskem aktu nahaja na ureditvenem območju za poselitev – Območje za centralne dejavnosti  in ki po predlogu oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN ostane z isto namensko rabo, t.j. območje za centralne dejavnosti, predlagamo, da se za navedena območja v OPPN določi najprej izgradnja komunalne infrastrukture in prometna ureditev, na katere bi se priključevale nameravane gradnje objektov, kar naj bi bil tudi pogoj za pridobitev dovoljenj za gradnjo. Predlagamo tudi, da se na navedenem območju dovoli gradnja naslednjih objektov, skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur.l. RS, št. 37/2018 in Tehnične smernice TSG-V-006: 2018, razvrščanje objektov, in sicer: 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

121   Gostinske stavbe

122   Poslovne in upravne stavbe

1242 Garažne stavbe

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12520 Skladiščne stavbe

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

 

In kot dopolnitev stavb na območju centralnih dejavnosti:

1110 Enostanovanjske stavbe

1121 Dvostanovanjske stavbe

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.

 

2. Za Območja Škofije 17-P#1, 17-P#2 in 17-P#3, ki se nahajajo na ureditvenem območju za poselitev – Območja za stanovanja, na katerih je po OPPN predvidena gradnja večjega števila eno in dvostanovanjskih stavb predlagamo, da se za navedena območja v OPPN določi najprej izgradnja komunalne infrastrukture in prometna ureditev, na katere bi se priključevale nameravane gradnje stanovanjskih objektov, kar naj bi bil tudi pogoj za pridobitev dovoljenj za gradnjo. Torej pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj, na podlagi OPPN, bi bil v projektni dokumentaciji prikaz priključkov posameznih stanovanjskih objektov samo na novozgrajeno komunalno in prometno infrastrukturo. Vsaka druga rešitev, v smislu minimalne komunalne oskrbe nameravanih gradenj stanovanjskih objektov, bi se štela za neskladno gradnjo z OPPN. Predlagamo tudi, da bi območje takoj nad osnovno šolo rezervirali za morebitno potrebo po gradnji novega vrtca, saj se na celotnem območju Škofij predvideva kar velika poselitev.


16. september 2020 - JAVNA PREDSTAVITEV IZHODIŠČ ZA OPPN ŠKOFIJE

V sredo, 16. septembra, je v dvorani Hermana Pečariča potekala javna predstavitev izhodišč za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predstavniki MOK so po predstavitvi bili na voljo za pojasnila prisotnih.

Predlog izhodišč bo do 24. septembra 2020 javno objavljen na spletni strani Mestne občine Koper ter v prostorih MOK in KS Škofije. 

Na predlog izhodišč lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. Pripombe in predloge se lahko poda na naslednje načine:

  • po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@koper.si

Po dokončnem oblikovanju izhodišč se postopek priprave OPPN začne s sklepom o pripravi OPPN, s katerim se tudi potrdijo izhodišča ter nadaljuje z osnutkom OPPN in drugimi nadaljnjimi fazami, vključno z javno razgrnitvijo OPPN. 

Vir: https://www.ks-skofije.si/novice/javna-predstavitev-izhodisc-za-oppn-skofije28. januar 2020 - DELAVNICA UREJAMO PROSTOR (Občinski prostorski načrt)

Na pobudo Mestne občine Koper se je 28. januarja 2020 v dvorani Hermana Pečariča odvila delavnica z naslovom "Urejajmo prostor" s katero so želeli na občini pridobiti čim več informacij o potrebah pa tudi o vizijah občanov glede razvoja v posameznih krajevnih skupnostih. 

Sodelujoči krajani so bil razporejeni v več skupin, vsaka skupina pa je predstavila svoj pogled na razvojne potrebe naše krajevne skupnosti.

Kaj ste občini povedali krajani?  

Najbolj ste izpostavili potrebo po  urejeni infrastrukturi, ki je pomanjkljiva ter ne sledi rasti prebivalstva in poselitvi v naši KS. Želite si boljše povezanosti med mestom in podeželjem s sredstvi javnega prevoza, ukinitev vinjet pa bi prinesla manjšo prometno obremenitev cest, ki peljejo skozi naša naselja.  Kot problematično ste izpostavili območje nekdanjega mejnega prehoda Škofije, ki sedaj kaže klavrno podobo, skriva pa potencial za dodaten razvoj poslovne dejavnosti. Več let opozarjamo tudi na potrebo po novi osnovni šoli in urejanjem prometnem režimu v njeni okolici. OPN bi po vašem mnenju moral vsebovati tudi urejanje javnih površin za druženje krajanov.

Vir: https://www.ks-skofije.si/novice/mok-si-pri-sprejemu-opn-zeli-mnenja-prebivalcev

Kaj je OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT si lahko preberete na spodnji povezavi: https://www.koper.si/obcina/obcinski-prostorski-nacrt-mestne-obcine-koper/kaj-je-opn/