Javna obravnava osnutka OPN Mestne občine Koper je bila tudi na Škofijah. Javna razgrnitev je podaljšana do 30. aprila 2022.

Javna obravnava OPN Mestna občine Koper 29.3.2022

V torek, 29. maraca, je v Športni dvorani Burja potekala javna obravnava osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper.

Župan Aleš Bržan je uvodoma povedal, da je občinski prostorski načrt akt, ki bi moral biti sprejet že 2007, to nalaga zakonodaja, ter da so ga želeli sprejeti že v letu 2021, a se ni izšlo. K sreči je država rok podaljšala do konca 2024, tako da je še čas za izboljšave.  

Poudaril je, da je osnutek OPN pripravljajo več kot 20 strokovnjakov, med njimi tudi lokalni, ter da si želijo še mnenje in pripombe javnosti, čemur je javna obravnava tudi namenjena. V preteklih dveh desetletjih je bilo podanih več tisoč pobud za spremembo iz kmetijskih v stavbna zemljišča. Če bi vsem ugodili, bi to pomenilo zelo razpršeno gradnjo, namen dokumenta pa je urejati prostor skladno z vsemi smernicami. 

Tjaša Babič, vodja oddelka za prostorsko načrtovanje pri Mestni občini Koper, je predstavila postopek sprejemanja OPN-ja. Številnim aktom, ki so do sedaj urejali prostor ( iz leta 1986) namreč prenehajo veljavnosti, zato jih je potrebno ustrezno nadomestiti. OPN nastaja po pravilniku in mora upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora (ministrstva), upoštevajo se usmeritve državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varnostne zahteve. Upoštevajo se tudi vse strategije občine, potrebe krajevnih skupnosti ter pobude fizičnih oseb. Prostorski akti morajo zagotavljati racionalno rabo prostora, kar pomeni, da je potrebno najprej aktivirati in izkoristiti nepozidana stavbna zemljišča znotraj naselij. Ob nekaterih izjemah so dovoljene širitve izven teh območij. Pri pripravi osnutka so bile upoštevane pripombe fizičnih oseb, ki so jih prejeli do 28.6.2019. V KS Škofije je bilo kar veliko pobud, ki so bile obravnavane na podlagi pravil urejanja prostora. Zakonodaja prepoveduje vzpostavljanje novih, razpršenih, stanovanjskih gradenj izven poselitvenih območij, zato so take pobude lahko tudi nesprejemljive.

Foto: Pobude s strani fizičnih oseb v KS Škofije

Mestni občini Koper je bilo večkrat očitano, da ne upošteva načela javnosti. Zakon določa kako načelo javnosti spoštovati in v 50. členu je sodelovanje javnosti opredeljeno v okviru javne razgrnitve, za kar je določeno, da mora Mestna občina Koper javnost seznaniti z dopolnjenim osnutkom OPN, ki naj traja najmanj 30 dni. MOK je to obdobje še podaljšala. Zakon določa zgolj eno javno obravnavo, a so se na občini ob zavedanju, da na OPN čakamo že vrsto let, odločili, da javne obravnave organizirajo po posameznih krajevnih skupnostih. Spoštovanje načela javnosti pa se kaže tudi v organiziranju šestih izvedbenih delavnicah še pred izdelavo osnutka januarja 2020. Ena od takih delavnic je potekala tudi v Krajevni skupnosti Škofije.

Manca Jug iz podjetje Locus (predstavnica izdelovalca načrta) je predstavila strukturo dokumenta. Ta je precej obsežen, predvsem iz vidika vsebin in postopka. Na občinski spletni strani je spletni pregledovalnik kjer si je do parcele natančno moč ogledati namembnost. Izhodišča in cilji ob pripravi prostorskega akta so trajnostni prostorski razvoj, uravnotežen razvoj celotnega območja Mestne občine Koper, večanje privlačnosti zaledja in razbremenitev priobalnega pasu. Opozorila je, da na območju velja veliko varstev in omejitev, ki so jih pri pripravi dokumenta morali upoštevati. V naši krajevni skupnosti so bila vodila krepitev oskrbnega središča, omogočanje novih delovnih mest in družbenih funkcij. 

Po predstavitvi je stekla razprava v kateri so krajani, podobno kot pri OPPN, največ skrbi izrazili glede namembnosti zemljišč iz kmetijskih v zazidalna (ne samo pri nas), izpostavili so problem samooskrbe, prometne težave (tranzitni promet, južna obvoznica), javni prevoz, dotrajano infrastrukturo... Pravna zastopnica nekaterih krajanov je izpostavila primere, ko želijo kmetijska zemljišča, ki niso kakovostna, spremeniti v gradbena, pa jim to še ni dovoljeno. Krajanko s Plavij je zanimalo kdaj bo na vrsti kanalizacija, saj zakonodaja zahteva ureditev odvajanja odpadnih vod. Nekdanji krajan Škofij je izpostavil težave z zaraščanjem kmetijskih površin v gozdove in možnost boljšega gospodarjenja z njimi. Predlagal je umestitev obrtne cone na območju nekdanjega mejnega prehoda kjer so degradirana zemljišča. Predstavnika civilne iniciative in civilnega gibanja pa sta izpostavila, da ni bila narejena prometna študija, prav tako pa sta vprašala čemu "posiljevanje z OPPN". 

Župan je odgovoril, da cilj OPN-ja ni uničevanje kmetijske zemlje, da je res največ teh površin bilo spremenjenih na območju Bertokov in Prad v želji, da bi vzpostavili novo gospodarsko središče, da pa je v preteklosti na tem območju bilo tudi največ pobud za spremembo namembnosti. Na Škofijah pa že od leta 1986 velja, da je na območju med šolskim igriščem in proti Zg. Škofijam predvidena širitev naselja. Glede kanalizacije na Plavjah ni mogel podati odgovora, za OPPN pa je ponovil, da velja, da se z območjem nad šolo (Hrib, Ravan) še nekoliko počaka in da bo prednost na območju centralnih dejavnosti. OPPN je nastajal sočasno in v okviru OPN. Poudaril je, da bodo pripombe zavedene in obravnavane ter da se bodo do njih opredelili. 

Pred samo javno obravnavo se je Sestal odbor za infrastrukturo KS Škofije, pregledal tekstualni in grafični del, ter podal pripombe, ki jih bo Svet KS Škofije obravnaval na prihodnji seji, v sredo, 6. aprila. 

Javna razgrnitev osnutka OPN-ja je podaljšana do 30. aprila. V tem času je še možno oddati pripombe. Gradivo je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Koper https://www.koper.si/obcina/obcinski-prostorski-nacrt-mestne-obcine-koper/javna-razgrnitev/ ter v prostorih Krajevne skupnosti Škofije (ponedeljek, od 08:00-12:00 in sreda, od 14:00-17:00)

Posnetek javne obravnave si lahko ogledate na našem YouTube kanalu. Zaradi tehničnih omejitev je posneta le prva ura dogodka. 
Fotogalerija

Deli: