OPPN Škofije - elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava

elektrika električno omrežje

Grafični prikaz (načrt) elektroenergetskega omrežja, telekomunikacijskega omrežja in javne razsvetljave je v PDF priponki na koncu tega prispevka

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE

(1) Napajanje in oskrba območja z električno energijo morata biti načrtovana skladno s pogoji upravljavca javnega elektroenergetskega omrežja, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(2) Znotraj območja je predvidena gradnja srednjenapetostnega omrežja, nizkonapetostnega omrežja in javne razsvetljave.

(3) Elektroenergetska oskrba območja OPPN je predvidena iz treh transformatorskih postaj (TP), in sicer iz:

- TP Šola, ki je zgrajena v sklopu novega šolskega kompleksa;

- TP Nova 1 v centru obtežbe Območja 1 in

- TP Škofije 2, ki bo nadomestila obstoječo na novi lokaciji v centru obtežbe Območja 2.

TP se vzankajo v obstoječi EE sistem z delno dograditvijo SN omrežja. TP morajo biti zgrajene za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t.

(4) Na območju OPPN poteka obstoječe SN 20kV omrežje delno kot prostozračno delno pa v zemeljski izvedbi. OPPN načrtuje pokablitev prostozračnega SN omrežja in dograditev za elektroenergetsko napajanje novo predvidenih transformatorskih postaj. Odstranijo se obstoječi vodniki in oporišča. Nove SN povezave se izvedejo s standardnimi enožilnimi 20 kV kablovodi, ki se uvlečejo v PVC kabelsko kanalizacijo Φ 200mm. Potek kabelske kanalizacije je skupen s potekom kabelske kanalizacije za NN omrežje.

(5) NN kabelsko omrežje mora biti izvedeno kot kabelsko omrežje, položeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.

(6) Priključno merilne omarice (PMO) se morajo namestiti na stalno dostopna mesta.

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

(1) Na območju OPPN se načrtuje dograditev telekomunikacijskega omrežja vključno s posodobitvijo oziroma nadomestitvijo obstoječih vodov in naprav skladno s pogoji gradnje telekomunikacijskega omrežja in usklajeno s potekom ostale infrastrukture.

(2) Telekomunikacijsko omrežje se načrtuje in izvede s sistemom kabelske kanalizacije. Kabelska kanalizacija mora biti zadostno dimenzionirana, da bo možno izvajati tudi prihodnje posodobitve in povečanja zmogljivosti. Iz obstoječih telekomunikacijskih vodov se predvidi gradnja novih odcepnih priključkov razvodom telekomunikacijskih kablov do posameznih stavb.

(3) Predvidi se vgradnja kablov, ki zagotavljajo prenos digitalnih in analognih signalov.

(4) Telekomunikacijska omrežja različnih upravljavcev morajo potekati medsebojno usklajeno. Prav tako je treba upoštevati poteke drugih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Pri tem je treba upoštevati minimalne medsebojne odmike, pravila križanja ter ostale tehnične pogoje upravljavcev.

(5) Pri gradbenih posegih je treba predvideti morebitno prestavitev ali zaščito obstoječe kabelske kanalizacije.

JAVNA RAZSVETLJAVA

(1) Javna cestna in ulična mreža ter druge javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s predpisi.

(2) Napajanje sistema javne razsvetljave se delno izvede iz obstoječih vej javne razsvetljave, delno pa se izvedejo nova prižigališča z ustreznimi merilnimi mesti porabe električne energije. Za razvod se uporabi tipizirane kabelske preseke 5×10mm2.

(3) Javna razsvetljava mora imeti lasten razvod kabelske kanalizacije, pri čemer je smiseln potek vzporedno s trasami elektroenergetskega kabelskega razvoda. Vodi javne razsvetljave se ne smejo uvleči v kabelske jaške elektroenergetskega razvoda.

(4) Za izvedbo javne razsvetljave se uporabi tipske elemente, ki se uporabljajo na območju Mestne občine Koper, skladno s tehnološkimi normativi, normativi glede ustrezne osvetljenosti in svetlobnega onesnaževanja.

Deli: