OPPN Škofije - Pogoji za urejanje zunanjih površin

OPPN - urejanje zunanjih površin

(1) Zasnova zunanje ureditve načrtuje javne tlakovane in zelene površine, ulični prostor kot razširjen prometni prostor ter druge prometne površine, intervencijske in manipulativne površine.

(2) Zasnova, oblikovalske in tehnične rešitve zunanjih ureditev morajo upoštevati oblikovno in funkcionalno zasnovo celotne prostorske ureditve, terenske razmere in navezave na obstoječe ureditve na sosednjih območjih.

(3) Zasnova in koncept zunanjih površin se realizira skladno z grafičnimi načrti 2. člena odloka, na ravni posamezne gradbene parcele pa z upoštevanjem urbanističnih kriterijev minimalnega deleža zelenih površin na raščenem terenu (FZP) in faktorja odprtih bivalnih površin (FBP), ki poleg zelenih površin na raščenem terenu vključuje tudi tlakovane bivalne površine na prostem, ki ne služijo kot prometne ali komunalne manipulativne površine. Faktorja sta v nadaljnjih členih določena po podrobnih enotah urejanja prostora.

(4) Z oblikovnimi prvinami zunanjih površin se definira hierarhično zasnovo ulične mreže, omogoči orientacijo v soseski ter jasno označi razlikovanje med javnimi, poljavnimi in zasebnimi površinami. Ulični prostor glavnih napajalnih cest se uredi z zelenicami in drevorednimi potezami. Drevoredi so obvezna sestavina vseh uličnih koridorjev skladno z grafičnimi načrti iz 2. člena odloka, če se v primeru podrobnejšega načrtovanja pokažejo prostorske možnosti za dodatne drevorede, pa se le-te predvidi tudi drugod.

(5) Vse proste zunanje površine se zatravijo in zasadijo. Pri zasaditvah naj se uporabljajo lokalno uveljavljene rastlinske vrste. Pri načrtovanju nasadov je zagotavljati varnost uporabe površin, in preprečevati negativne funkcionalne vplive na druge elemente prostorske ureditve (infrastrukturni vodi, prometne in intervencijske površine, varnost uporabnikov…).

(6) Ozelenitev in druge ureditve zunanjih površin ne smejo škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene infrastrukturne objekte in naprave, onemogočati njihovega vzdrževanja in uporabe/delovanja.

(7) Višinske kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene zasnovi stavb, višinskim kotam cest in uvozom do stavb in kotam raščenega terena na vklopu v obstoječe stanje kontaktnega prostora. Premagovanje višinskih razlik v terenu se prednostno ureja z utrjenimi brežinami ali kombiniranjem brežin in podpornih zidov. Maksimalna višina podpornih zidov je 2,20 m. Večje višinske razlike se premaguje s kombiniranjem utrjenih brežin in podpornih zidov oziroma s podpornimi zidovi z vmesnimi horizontalnimi zamiki.

(8) Za potrebe intervencije morajo biti zagotovljeni intervencijski dostopi, prehodi in površine ter njihova nemotena uporaba. Temu je treba prilagoditi podrobnejše načrtovanje programov in oblikovanja zunanjih površin, prometno ureditev, opremo in signalizacijo ter tudi režim njihove uporabe.

(9) Zagotovljeni morajo biti dostopi do javnih površin in stavb funkcionalno oviranim osebam skladno s predpisi.

(10) Vse površine za mirujoči promet z najmanj 4-imi parkirnimi mesti (PM) morajo biti ozelenjene z drevesi, in sicer je treba zagotoviti minimalno 1 drevo/ 3 PM parkirna mesta. Dopustna je nadomestna zasaditev z naravno ozelenjeno pergolo.

(11) Pri zasnovi in urejanju javnih površin je treba upoštevati naslednje pogoje:

- Kot del mreže javnih zunanjih površin je treba načrtovati parkovne ureditve z otroškim igriščem ob upoštevanju pogoja maksimalne oddaljenosti otroškega igrišča od stanovanj v radiju 200 m (znotraj območja OPPN).

Foto: OPPN Škofije - primer ureditve zelene površine z drevoredom, pešpotjo in otroškim igriščem. 

- Pri načrtovanju javnih nasadov je treba upoštevati vidik minimalnega vzdrževanja ob ustrezni funkciji in videzu nasada.

- Zasaditev javnih površin mora nuditi naravno senco površin za dejavnosti na prostem (sprehajalne poti, počivališča, otroška igrišča), in sicer minimalno na 25% površine, pri čemer se naravno senčenje lahko zagotovi s sajenjem dreves ali naravno ozelenjenimi pergolami.

(12) Pri zasnovi in urejanju zasebnih zunanjih površin je treba upoštevati naslednje pogoje:

- Na gradbeni parceli je treba zasaditi vsaj 3 drevesa.

- Zasebne zelene površine v pasu ulične gradbene meje vzdolž uličnih koridorjev in na mejah z javnimi površinami morajo biti parkovno urejene.

- Zamejitev zasebnih vrtov in dvorišč je možna z ograjo, mejnim zidom ali živo mejo. Mejni zid je lahko maksimalne višine 1,00 m, skupna višina zamejitve pa ne sme presegati 2,00 m. Ograje in druge mejne ureditve morajo biti umeščene in oblikovane tako, da je zagotovljena preglednost vseh prometnih priključkov. V primeru izvedbe zamejitve na podpornem zidu je skupna maksimalna višina obeh elementov seštevek dopustnih višin zamejitve in dopustnih višin podpornih zidov.

Deli: