OPPN Škofije - prometna ureditev in mirujoči promet

OPPN - parkirišča

Grafični prikaz (načrt) prometne ureditve in mirujočega prometa je v PDF priponki na koncu tega prispevka

PROMETNA UREDITEV

(1) Preko lokalne cestne mreže in obstoječih rekonstruiranih priključkov se bo promet z območij predvidene zazidave usmerjal na državno ceste R3-741, odsek 0235 Škofije-MP Škofije. Rekonstruirani priključki bodo ustrezno dimenzionirani in urejeni za pretočno in varno odvijanje prometa. 

Prometno napajanje območja OPPN je predvideno z več strani, in sicer:

- Območje nad šolo (1) se bo v prvi fazi prometno napajalo z novo dostopno cesto 1A preko lokalne ceste LC 177 061 Škofije – Tinjan, dolgoročno pa je za zagotovitev ustreznega prometnega napajanja v smislu prometnih obremenitev, nivoja prometnih uslug in prometne varnosti nujna izgradnja in primarno prometno napajanje območja preko predvidene južne obvozne ceste naselja Škofije.

- Območje ob Parenzani (2) se bo prometno napajalo preko rekonstruiranega odseka lokalne ceste LC 177 070 Plavje – Spodnje Škofije s priključevanjem preko novega priključka na državno regionalno cesto R III-741, odsek 0235 Škofije-MP Škofije skladno s projektom št. NG/047-2019 (PS Prostor d.o.o., 2020), vključno z zaporo oziroma trajno ukinitvijo prvotnega cestnega priključka.

(2) Zasnova prostorske in prometne ureditve vključuje rešitev predvidene rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 06 Škofije-Tinjan na odseku od km 0,100 do km 0,420 skladno s projektom št. NG/044-2009 (PS Prostor d.o.o., 2010). Na odseku znotraj območja OPPN je predvidena rekonstrukcija ceste z vzpostavitvijo enotne širine dvosmernega vozišča 6,00, m, eno- ali dvostranski pločnik, ureditev novega avtobusnega postajališča in javnega parkirišča pri pokopališču. Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi določila petega odstavka 11. člena odloka.

(3) Zasnova prostorske in prometne ureditve vključuje rešitev nove južne obvozne ceste naselja Škofije na odseku od km 0,480 do km 1,040, znotraj katerega je predvidena umestitev dvosmernega vozišča, hodnika za pešce in robnih ureditev za vklop v kontaktna območja. Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi določila 25. člena odloka.

(4) Zasnova prometne ureditve načrtuje vzpostavitev hierarhične mreže prometnic na treh ravneh:

  • primarne napajalne ceste 1A, 1C, 2A;
  • sekundarne dostopne ceste 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 2B, 2C, 2D;
  • pešpoti.

(5) Primarne napajalne ceste se načrtujejo kot dvosmerne ceste s širino vozišča 6,00 m, z enostranskim hodnikom za pešce širine 2,00 m ter dvostranskim drevoredom.

(6) Sekundarne dostopne ceste se načrtujejo kot dvosmerne ceste s širino vozišča 5,50 m in z enostranskim hodnikom za pešce širine 2,00 m. Izjema so krajši in/ali slepi odseki dostopnih cest do manjšega števila uporabnikov, ki se načrtujejo brez pločnika (ceste 1L, 1M, 1N).

(7) Priključki na javne ceste se zagotovijo neposredno z gradbene parcele stavb ali preko dostopnih poti, pri čemer morajo biti izvedeni skladno s predpisi, ki urejajo področje cest, in morajo zagotavljati minimalni pogoj:

- individualen priključek minimalne širine 3,50 m;

- skupinski priključek za 3 ali več individualnih stavb ali za eno ali več večstanovanjskih stavb minimalne širine 5,00 m.

(8) Grafični načrti iz 2. člena odloka prikazujejo smer priključevanja gradbenih parcel na javne ceste. Mikrolokacija priključka se določi glede na zasnovo stavbe in pripadajoče zunanje ureditve, vendar tako, da ne ovira prometa na javni cesti in ne onemogoča izvedbe priključkov sosednjih gradbenih parcel.

(9) Upravljavec javne ceste lahko s projektnimi pogoji in soglasjem določi tudi manjšo širino priključka, kadar ni prostorskih možnosti za zagotavljanje minimalnih širin in je to upravičeno z vidika varnosti prometa, vendar samo v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo področje načrtovanja cest in varnosti cestnega prometa ter drugih predpisov.

(10) Vse prometne površine in prometna oprema, vključno z izvedbo individualnih priključkov na javne prometne površine, morajo biti projektirani in izvedeni skladno s predpisi.

(11) Vse javne prometne površine morajo biti utrjene in z urejenim odvajanjem onesnaženih meteornih odpadnih voda preko zadrževalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.

MIRUJČI PROMET

(1) Za posamezno stanovanjsko enoto je treba zagotoviti minimalno 2 parkirni meri (PM) za stanovalce in dodatno 1 PM za obiskovalce, pri čemer morajo biti glede na tipologijo zazidave zagotovljena:

- za eno- in dvostanovanjske stavbe in dvojčke v okviru gradbenih parcel posameznih stanovanjskih enot ali v stavbah;

- za vrstne hiše v okviru gradbenih parcel posameznih stanovanjskih enot, v stavbah ali v okviru zaokrožene funkcionalne celote zunanje ureditve stavbnega sklopa vrstnih hiš, v vsakem primeru pa znotraj meje območja PEUP;

- za večstanovanjske stavbe v okviru gradbenih parcel stavb, v podzemnih garažah ali v okviru zaokrožene funkcionalne celote zunanje ureditve stavbnega sklopa, v vsakem primeru pa znotraj meje območja PEUP.

(2) Za stavbe, v katerih so (tudi) nestanovanjske rabe, je poleg zagotovitve potrebnih parkirnih mest iz prvega odstavka tega člena treba na pripadajoči gradbeni parceli dodatno zagotoviti tudi zadostno število PM, glede na program in zmogljivost, in sicer za:

  • pisarniške, upravne in trgovske dejavnosti 1 PM/30 m2 bruto površine prostorov;
  • storitvene dejavnosti in dejavnosti drobne obrti 1 PM/ 60 m2 bruto površine prostorov;
  • gostinski obrat (brez nastanitev) 1 PM/10 sedežev;
  • dejavnosti splošnega družbenega pomena na podlagi mobilnostnega načrta.

Za bruto površino prostorov se upošteva samo površine, ki so namenjene opravljanju dejavnosti brez tehničnih, servisnih in komunikacijskih površin.

V PEUP 1.1.1, PEUP 2.1, PEUP 2.2 in PEUP 2.5 je pri zagotovitvi potrebnih PM za nestanovanjske programe dopustno odstopanje od navedenih pogojev, če se z mobilnostim načrtom utemelji, dokaže in načrtuje ukrepe za ustrezno ureditev mirujočega prometa. K odstopanju je treba pridobiti soglasje pristojnih strokovnih služb občine za prostorsko načrtovanje in urejanje prometa.

(3) Potrebe po parkirnih površinah, ki bodo podrobneje določene na podlagi projektne rešitve za območje PEUP 1.5, se morajo zagotavljati znotraj prostorske enote.

(4) Za potrebe trgovskega centra se mora na območju PEUP 2.5 glede na predvideno namembnost in zmogljivost stavbe zagotoviti zadostno število parkirnih mest ter ustrezne manipulativne površine. Manipulacija za potrebe dejavnosti se mora v celoti opravljati znotraj območja brez vplivov ali motenj na javnem cestnem omrežju.

Foto: OPPN - predviden trgovski center s parkiriščem

(5) Dopustna je gradnja podzemnih garaž.

(6) OPPN načrtuje več območij in ureditev javnih parkirišč za potrebe naselja:

- V enoti PEUP 1.4 je predvidena nova javna večnamenska povozna površina kot del nezazidane zelene cezure v koridorju nove dostopne ceste 1A, ki se prednostno nameni za javno parkirišče s skupno predvideno zmogljivostjo 90 PM. Predvidena je zasnova parkirišča v terasah, ki sledijo konfiguraciji terena. Območje parkirišča je treba s sistemom povezovalnih pešpoti vpeti in povezati s kontaktnim prostorom, parkirne in robne površine pa čim bolj intenzivno ozeleniti. Zasnova parkirišča omogoča izvedbo v etapah (po posameznih terasah), pri čemer je treba za vsako posamezno izvedbeno etapo zagotoviti popolno funkcionalnost in skladnost z vsemi tehničnimi in varstvenimi pogoji in merili, ki veljajo za tovrstne objekte in ureditve. Preko parkirišča se vzpostavi servisni dostop za potrebe pokopališča.

Foto: OPPN - predvideno parkirišče ob novem delu pokopališča

- V enoti PEUP 2.2 je v kompleksu večstanovanjskih stavb in novega trga predvidena podzemna garaža s skupno maksimalno predvideno zmogljivostjo 100 PM v enonivojski izvedbi. Parkirne površine so delno namenjene za stanovalce in uporabnike večstanovanjskih stavb (v primeru umeščanja nestanovanjskih rab v stavbe), presežek PM pa se nameni javni uporabi.

Foto: OPPN - predvidena večstanovanjska soseska s podzemno garažo 

- V enoti 2.5 je predvideno novo javno parkirišče s 21-imi PM.

Foto: OPPN - Predvideno javno parkirišče ob novem cestnem priključku za Plavje

- V enoti 2.6 je predvidena ureditev javnega parkirišča s 30-imi PM.

Foto: Predvidena ureditev parkirišča pri pokopališču, ob cesti Škofije -Tinjan

- Znotraj predvidenih območij stanovanjske zazidave je predvidenih še več manjših javnih površin za mirujoči promet, ki pa se ne morejo upoštevati v bilanco minimalno potrebnih PM, določenih v predhodnih odstavkih tega člena.

(7) Skladno s predpisi za načrtovanje večstanovajskih stavb, stavb z javnimi programi in javnih površin je treba zagotoviti ustrezno število tehnično ustreznih parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe. Parkirna mesta morajo biti umeščena tako, da so čim lažje dostopna in brez fizičnih ovir, dobro vidna in ustrezno navezana na vhode v stavbe oziroma odprte tlakovane površine.

(8) Pokrite prometne površine in garaže morajo biti urejene v obliki zadrževalnega sistema (lovilne sklede), brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso morebiti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin.

Deli: