Med pripombami na OPPN je Svet KS Škofije podal tudi oceno rasti prebivalstva

OPPN - zemljevid splošni

Za potrebe podaje pripomb na predstavljeni osnutek OPPN Škofije za območja Hrib, Revan, Škrlače in Treš smo na KS Škofije pripravili ugotovitve glede trendov rasti prebivalstva v naši skupnosti. Podatke smo obravnavali na 14. redni seji, 20. januarja, 15. redni seji, 2. marca, ter na Odboru za infrastrukturo.  

Ključno je vprašanje, ali si v KS res želimo tako veliko nove poselitve, saj je osnovne infrastrukture, ki jo je potrebno šele zgraditi, premalo in je nezadostna.  

Predvidenih je skoraj 300 novih stanovanjskih enot, kar posledično pomeni, da se lahko na novo naseli skoraj 1000 novih prebivalcev. To je skoraj 75% povečanje prebivalstva na področju Sp. Škofij in več kot 25% povečanje števila prebivalstva v celotni KS, na podlagi podatkov iz leta 2021.  

Če pogledamo gostoto prebivalstva (št. preb./km2), ima KS Škofije precej višjo gostoto kot MOK in precej več od slovenskega povprečja. Na gostoto pomembno vpliva (jo znižuje) Tinjan, ki je po površini največji, ima pa najmanj prebivalcev. 2021

 

površina km2

št. preb.

št. preb./km2

 

Elerji

0,7

189

290,8

 

Plavje

3,0

581

194,3

 

Sp. Škofije

3,9

1.466

380,8

 

Zg. Škofije

1,8

1.071

601,7

 

Tinjan

4,3

192

44,8

 

KS ŠKOFIJE

13,5

3.499

259,2

 

MOK

311

52.450

168,6

 

SLOVENIJA

20.271

2.107.126

103,9

 

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK


 

Delež prebivalcev po vaseh: V zadnjih 50 letih se je najbolj povečal delež prebivalcev na Zgornjih Škofijah. 

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK

GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA V KS ŠKOFIJE 1971/21

Največja rast prebivalstva je bila v zadnjih 10 letih zaradi Zg. Škofij in Plavij. Rast v drugih vaseh je pod 10%. V zadnjih 20 letih se je število prebivalstva povečalo za največ: 30% ali 806 osebe. V zadnjih nekaj letih se rast sicer upočasnjuje.  
rast zadnjih 50 let

rast zadnjih 10 let

 

1971

1981

1991

2002

2011

2021

delta 21/71 [št]

delta 21/71 [%]

delta 21/11 [št.]

delta 21/11 [%]

 

Elerji

111

109

114

141

176

189

78

70%

13

7%

 

Plavje

405

407

434

435

500

581

176

43%

81

16%

 

Sp. Škofije

1148

1239

1202

1221

1402

1466

318

28%

64

5%

 

Zg. Škofije

509

506

597

745

917

1071

562

110%

154

17%

 

Tinjan

175

151

139

151

178

192

17

10%

14

8%

 

SKUPAJ

2348

2412

2486

2693

3173

3499

1151

49%

326

10%

 

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK
RAST 2001 - 2021

 

 

806

30%

 

 Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK

PROJEKCIJE ZA NASLEDNJIH 10 LET – »naravna« rast (projekcija ni narejena na podlagi študij)

Normalna rast, izračunana na podlagi zadnjih 10 let (2011-2021), bi pomenila 10% povečanje števila prebivalstva na skoraj 3900 oseb. To bi bila rast brez intenzivnih pozidav, ki je predvidena v OPPN

 

1971

1981

1991

2002

2011

2021

2031

delta 31/21 [št]

rast kot 31/21

Elerji

111

109

111

141

176

189

202

13

7%

Plavje

405

407

405

435

500

581

674

93

14%

Sp. Škofije

1148

1239

1148

1221

1402

1466

1539

73

5%

Zg. Škofije

509

506

509

745

917

1071

1253

182

15%

Tinjan

175

151

175

151

178

192

207

15

7%

SKUPAJ

2348

2412

2348

2693

3173

3499

3876

377

10%

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK

PROJEKCIJE ZA NASLEDNJIH 10 LET – »OPPN rast« (projekcija ni narejena na podlagi študij)

Če upoštevamo predlagani OPPN, se obeta povečanje prebivalstva za 1000 oseb (300 stanovanjskih enot). K temu je seveda potrebno prišteti tudi »naravno« rast po drugih vaseh z enako dinamiko kot v letih 2011-2021. Tako lahko pričakujemo skoraj 30% povečanje prebivalstva in skoraj ¾ povečanje na Sp. Škofijah, zaradi predlagane pozidave »Škrlače / Treš« in »Nad šolo«. Seveda bi se morala zgoditi v 10 letih, kar je težko izvedljivo, a tudi v več deset letnem obdobju bi to pomenilo zelo veliko rast prebivalstva.  

 

1971

1981

1991

2002

2011

2021

2031

delta 21/11 [št]

rast kot 21/11 + OPPN

Elerji

111

109

111

141

176

189

202

13

7%

Plavje

405

407

405

435

500

581

674

93

14%

Sp. Škofije

1148

1239

1148

1221

1402

1466

2540

1074

73%

Zg. Škofije

509

506

509

745

917

1071

1253

182

15%

Tinjan

175

151

175

151

178

192

207

15

7%

SKUPAJ

2348

2412

2348

2693

3173

3499

4877

1378

28%

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK 

Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK

Če bi upoštevali novo pozidavo zaradi OPPN, bi se gostota prebivalcev na km2, bistveno povečala in bi prišli na 700 preb./km2. Večja gostota, lahko pomeni tudi večjo izkoriščenost prostora, toda vas s tem izgublja svoje lastnosti. Spremeni se sestava prebivalstva in kulturna krajina.  2021

2031

2031 - OPPN

 

površina km2

št. preb.

št. preb./km2

št. preb.

št. preb./km2

št. preb.

št. preb./km2

Elerji

0,7

189

290,8

202

311,1

202

311,1

Plavje

3,0

581

194,3

674

225,4

674

225,4

Sp. Škofije

3,9

1.466

380,8

1539

399,8

2540

659,7

Zg. Škofije

1,8

1.071

601,7

1253

704,0

1253

704,0

Tinjan

4,3

192

44,8

207

48,3

207

48,3

KS ŠKOFIJE

13,5

3.499

259,2

3876

287,1

4877

361,2

MOK

311

52.450

168,6

SLOVENIJA

20.271

2.107.126

103,9Vir: Surs, 2021, KS Škofije, MOK


 

 

Deli: