Ambulanta

Mestna občina Koper in KS Škofije si prizadevata umestiti ambulanto splošne družinske medicine v prostore pri Stari pekarni.

12.4.2022 - OTVORITEV PROSTOROV AMBULANTE


Novica: https://www.ks-skofije.si/novice/otvoritev-prostorov-ambulante-splosne-druzinske-medicine-foto-video

30.7.2021 

Javno naročilo: Ureditev ambulante na Škofijah

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja

Rok prijave: 18. 8. 2021


POVABILO K SODELOVANJU 

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Ureditev ambulante na Škofijah«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4993 najkasneje do 18. 8. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

ŽUPAN
Aleš Bržan

https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-ureditev-ambulante-na-skofijah/