Osnovna šola

Pričetek gradnje nove OŠ na Škofijah je predviden v letu 2021.


Mestna občina Koper je strokovno najprimernejšo rešitev za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije iskala z javnim, projektnim, odprtim, anonimnim, enostopenjskim arhitekturnim natečajem. Izdelovalec zmagovalnega elaborata bo po postopku s pogajanji z občino sklenil pogodbo za pripravo projektne dokumentacije. 

Občina si želi v okviru javnega natečaja najti najprimernejšo arhitekturno in konstrukcijsko rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki in ureditev okolice. Novogradnja je predvidena na obstoječi lokaciji osnovne šole in mora smiselno vključevati tudi objekt obstoječe telovadnice ter povezavo med telovadnico in športno dvorano Burja. Celoten objekt šole bo obsegal vsaj 3.391 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, od katerih bo za pouk športne vzgoje predvidenih 827 kvadratnih metrov. V okviru gradnje je predvidena tudi energetska sanacija telovadnice.

Gradnja objekta mora biti gospodarna in energetsko učinkovita, ob tem pa mora slediti sodobnim trendom gradnje in upoštevati navodila ministrstva za šolstvo in šport za gradnjo osnovnih šol. Pri gradnji morajo biti uporabljeni okolju prijazni in obnovljivi materiali velike trajnosti, ki so preprosti za vzdrževanje in skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju, poleg tega mora biti objekt zasnovan tako, da omogoča nadaljnje prostorske spremembe oziroma prilagoditve. 

Predmet natečaja je tudi nova prometna ureditev na celotnem natečajnem območju, ki mora upoštevati potrebe po dodatnih parkirnih površinah, obstoječe dovozne in dostopne poti ter možnost ureditve okolice spomenika in omogočati varen ter nemoten prihod otrok v vrtec in šolo.

Zaželeno je, da avtorji natečajnih rešitev preverijo možnost fazne gradnje, ki bi omogočala nemoten potek pouka ves čas gradnje, vendar to ni pogoj za izbiro najustreznejše rešitve. Rok za izvedbo gradnje je eno šolsko leto, v primeru fazne gradnje pa največ 18 mesecev.

Natečajne elaborate, ki so pravočasno prispeli na Mestno občino Koper, je pregledala in obravnavala ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh. Po izvedbi postopka pogajanj brez predhodne objave bo prvonagrajeni natečajnik z Mestno občino Koper sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisa javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Gradnja nove šole na Škofijah je predvidena v sredini leta 2021, konec del pa jeseni 2022.

Glede na to, da se bo gradnja izvajala na obstoječi lokaciji šole oziroma na delu lokacije, bo Mestna občina Koper skupaj s šolo iskala tudi ustrezne rešitve, kako v času gradnje organizirati nemoten in kakovosten učni proces.

Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije je ocenjevalno komisijo najbolj prepričal elaborat, ki so ga pripravili v biroju Studio.a+v, projektiranje, inženiring in svetovanje, d. o. o. Odločitev so na portalu javnih naročil objavili v petek, izbor zmagovalca bo pravnomočen po pretečenem osemdnevnem pritožbenem roku. Snovalec zmagovalne rešitve bo prejel nagrado v višini 10.000 evrov, po predhodnem postopku s pogajanji pa z občino sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Funkcionalnost, kakovost, skladnost, inovativnost in racionalnost najbolje opisujejo idejno zasnovo, ki so jo skupaj s sodelavci pripravili arhitekti Anže Koren, Žiga Kreševič, Robert Prašnikar in Viktorija Žavbi. Zmagovalni elaborat, ki je prepričal devetčlansko komisijo, prinaša idejno rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki. »Gre za prefinjeno umeščanje osnovne šole v prostorski, oblikovni in funkcionalni kontekst Spodnjih Škofij. Elaborat je vzorno razdelan v vseh zahtevanih vidikih in predstavlja odlično zasnovo za nadaljevanje projektiranja,« je v zaključnem poročilu zapisala strokovna ocenjevalna komisija na čelu s predsednikom Milanom Tomcem, univ. dipl. inž. arh.

Preplet terasaste in stopničaste oblike objekta bo skladen z obstoječim športnim igriščem in prilagojen okoliški gradnji. Del glavnega vhoda, ki bo na sodoben način naslovil trg pred šolo, bo tudi nova knjižnica z možnostjo javne rabe za krajane, ki doslej te možnosti na Škofijah niso imeli. Avtorji so rešitev za notranjost šole našli v inovativni ureditvi, ki hkrati ponuja visoko funkcionalnost. Heterogenost prostorov bo bogatila ustaljen šolski ritem. Pogled iz učilnic bo orientiran na zaščitene zunanje prostore, ki bodo zaokrožili celotno sliko in dvignili kakovost pouka, saj bodo ponudili alternativni prostor za učenje. Gradbena konstrukcija je ustrezna in potresno varna, je komisija še zapisala v končnem poročilu. Zmagovalna rešitev je predvidela tudi novo prometno ureditev okolice šole, ki bo omogočila varno in tekoče odvijanje prometa ter varen prihod otrok tako v šolo kot v vrtec.

Viri: ekopercpodistria.si in koper.si  


Foto in video: Studio.a+v