Osnovna šola

Pričetek gradnje nove OŠ na Škofijah je predviden v letu 2021.

26. MAREC 2022

Zaključena je konstrukcija prvih dveh lamel. 


17. DECEMBER 2021

Po rušitvenih delih je sledila priprava terena. V petek, 17. decembra, je bila manjša, neformalna slovesnost ob betoniranju temeljev za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Dela izvaja podjetje Makro 5 gradnje d.o.o. 


11. SEPTEMBER - 24. OKTOBER 2021

Demontaža in rušitvena dela na starem, montažnem objektu. Porušena sta bila tudi oba novejša prizidka. Ostala je telovadnica, ki bo v nadaljnem postopku integrirana v novogradnjo. Dela je izvajalo podjetje Grafist. 


14. JULIJ 2021 - Razpis za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Interesno področje: Prostorski razvoj in gradnja

Rok prijave: 16. 8. 2021

Datum objave: 

POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 40. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4538 najkasneje do 16.08.2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

https://www.koper.si/public_tender/novogradnja-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/


17. MAJ 2021

Javno naročilo: Rušitev Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Rušitev Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2596najkasneje do 02. 06. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-rusitev-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije/


11. MAJ 2021

Javno naročilo: Ureditev objekta Dvorane Burja v nadomestne prostore Osnovne šole Škofije 5. do 9. razred

Naročnik, Mestna občina Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za »Ureditev objekta Dvorane Burja v nadomestne prostore Osnovne šole Škofije 5. do 9. razred«.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=2401 najkasneje do 28. 5. 2021 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-ureditev-objekta-dvorane-burja-v-nadomestne-prostore-osnovne-sole-skofije-5-do-9-razred/


23. APRIL 2021

Poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta rušitve in novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Mestna občina Koper na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) poziva promotorje (potencialne zasebne partnerje) k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt rušitve in novogradnje Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, na podlagi na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021 (Uradni list RS, št. 204/20) in Načrta razvojnih programov 2021-2024.

Predmet poziva je javno zasebno – partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let. Predmet projekta je rušitev obstoječe šole ter novogradnja nove OŠ Škofije na isti lokaciji. Pri tem se ohranita obstoječa šolska telovadnica ter šolsko igrišče. V sklopu projekta se prometno uredi območje šole.

Izvedba investicije je predvidena september 2021- december 2022.

Povezava do razpisa: https://www.koper.si/public_tender/poziv-promotorjem-k-oddaji-vloge-o-zainteresiranosti-za-izvedbo-projekta-rusitev-in-novogradnja-osnovne-sole-oskarja-kovacica-skofije


22. JUNIJ 2020

Mestna občina Koper je strokovno najprimernejšo rešitev za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije iskala z javnim, projektnim, odprtim, anonimnim, enostopenjskim arhitekturnim natečajem. Izdelovalec zmagovalnega elaborata bo po postopku s pogajanji z občino sklenil pogodbo za pripravo projektne dokumentacije. 

Občina si želi v okviru javnega natečaja najti najprimernejšo arhitekturno in konstrukcijsko rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki in ureditev okolice. Novogradnja je predvidena na obstoječi lokaciji osnovne šole in mora smiselno vključevati tudi objekt obstoječe telovadnice ter povezavo med telovadnico in športno dvorano Burja. Celoten objekt šole bo obsegal vsaj 3.391 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, od katerih bo za pouk športne vzgoje predvidenih 827 kvadratnih metrov. V okviru gradnje je predvidena tudi energetska sanacija telovadnice.

Gradnja objekta mora biti gospodarna in energetsko učinkovita, ob tem pa mora slediti sodobnim trendom gradnje in upoštevati navodila ministrstva za šolstvo in šport za gradnjo osnovnih šol. Pri gradnji morajo biti uporabljeni okolju prijazni in obnovljivi materiali velike trajnosti, ki so preprosti za vzdrževanje in skladni z Uredbo o zelenem javnem naročanju, poleg tega mora biti objekt zasnovan tako, da omogoča nadaljnje prostorske spremembe oziroma prilagoditve. 

Predmet natečaja je tudi nova prometna ureditev na celotnem natečajnem območju, ki mora upoštevati potrebe po dodatnih parkirnih površinah, obstoječe dovozne in dostopne poti ter možnost ureditve okolice spomenika in omogočati varen ter nemoten prihod otrok v vrtec in šolo.

Zaželeno je, da avtorji natečajnih rešitev preverijo možnost fazne gradnje, ki bi omogočala nemoten potek pouka ves čas gradnje, vendar to ni pogoj za izbiro najustreznejše rešitve. Rok za izvedbo gradnje je eno šolsko leto, v primeru fazne gradnje pa največ 18 mesecev.

Natečajne elaborate, ki so pravočasno prispeli na Mestno občino Koper, je pregledala in obravnavala ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh. Po izvedbi postopka pogajanj brez predhodne objave bo prvonagrajeni natečajnik z Mestno občino Koper sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja in razpisa javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Gradnja nove šole na Škofijah je predvidena v sredini leta 2021, konec del pa jeseni 2022.

Glede na to, da se bo gradnja izvajala na obstoječi lokaciji šole oziroma na delu lokacije, bo Mestna občina Koper skupaj s šolo iskala tudi ustrezne rešitve, kako v času gradnje organizirati nemoten in kakovosten učni proces.

Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije je ocenjevalno komisijo najbolj prepričal elaborat, ki so ga pripravili v biroju Studio.a+v, projektiranje, inženiring in svetovanje, d. o. o. Odločitev so na portalu javnih naročil objavili v petek, izbor zmagovalca bo pravnomočen po pretečenem osemdnevnem pritožbenem roku. Snovalec zmagovalne rešitve bo prejel nagrado v višini 10.000 evrov, po predhodnem postopku s pogajanji pa z občino sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Funkcionalnost, kakovost, skladnost, inovativnost in racionalnost najbolje opisujejo idejno zasnovo, ki so jo skupaj s sodelavci pripravili arhitekti Anže Koren, Žiga Kreševič, Robert Prašnikar in Viktorija Žavbi. Zmagovalni elaborat, ki je prepričal devetčlansko komisijo, prinaša idejno rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki. »Gre za prefinjeno umeščanje osnovne šole v prostorski, oblikovni in funkcionalni kontekst Spodnjih Škofij. Elaborat je vzorno razdelan v vseh zahtevanih vidikih in predstavlja odlično zasnovo za nadaljevanje projektiranja,« je v zaključnem poročilu zapisala strokovna ocenjevalna komisija na čelu s predsednikom Milanom Tomcem, univ. dipl. inž. arh.

Preplet terasaste in stopničaste oblike objekta bo skladen z obstoječim športnim igriščem in prilagojen okoliški gradnji. Del glavnega vhoda, ki bo na sodoben način naslovil trg pred šolo, bo tudi nova knjižnica z možnostjo javne rabe za krajane, ki doslej te možnosti na Škofijah niso imeli. Avtorji so rešitev za notranjost šole našli v inovativni ureditvi, ki hkrati ponuja visoko funkcionalnost. Heterogenost prostorov bo bogatila ustaljen šolski ritem. Pogled iz učilnic bo orientiran na zaščitene zunanje prostore, ki bodo zaokrožili celotno sliko in dvignili kakovost pouka, saj bodo ponudili alternativni prostor za učenje. Gradbena konstrukcija je ustrezna in potresno varna, je komisija še zapisala v končnem poročilu. Zmagovalna rešitev je predvidela tudi novo prometno ureditev okolice šole, ki bo omogočila varno in tekoče odvijanje prometa ter varen prihod otrok tako v šolo kot v vrtec.

Viri: ekopercpodistria.si in koper.si  

Povezava do novice: https://ekopercapodistria.si/novice/na-skofijah-bo-zrasla-sodobna-in-inovativna-osnovna-sola/


Foto in video: Studio.a+v