Včeraj, 7. marca, je potekala javna obravnava OPPN za dve območji Škofij (foto+video)

Javna obravnava osnutka OPPN Škofije 7.3.2022

Približno 70 krajanov se je zbralo na včerajšnji javni obravnavi, med njimi tudi člani novo ustanovljene civilne iniciative. 

Uvodoma so predlagatelji OPPN obrazložili kako je nastajanje samega osnutka potekalo, na katerih študijah temelji in kaj prostorski akt ureja. Posebej so poudarili, da gradnja na območju, ki ga zajema OPPN ni možna vse dokler ni urejena potrebna javna infrastruktura (kanalizacija, meteorne vode, elektrika, vodovod, telekomunikacije). Pri kanalizacijskem omrežju je bilo povedano, da je potrebno najprej urediti manjkajočo infrastrukturo obstoječega naselja saj se tudi novo planirano naselja (nad šolo) navezuje nanj. Poudarili so, da gre pri predlogu poselitve nad šolo zgolj za študijo in se lahko končna oblika naselja še spremeni. 

Ob koncu predstavitve je koprski župan Aleš Bržan povzel zaključke in sklenil, da se gre najprej v urejanje centralnega dela Škofij, z območjem nad šolo pa se še nekoliko počaka. Po posvetu, ki ga je še pred obravnavo imel s predstavniki KS Škofije in civilno iniciativo, bodo območju namenili dodatne študije. 


Sledila je razprava v kateri je predstavnik civilne iniciative, Edmond Gašpar, izpostavil vprašanja na katera so sproti odgovarjali snovalci osnutka OPPN in župan. Vprašanja so se nanašala na javni interes, demografske podatke ter na umeščanje posameznih vsebin znotraj območja OPPN.

G. Leander Cunja je izpostavil pomen uporabe ledinskih imen in predlagal, da se jih umesti v OPPN.

Krajani so složni, da stara vaška jedra pestijo prometne težave, da je cesta Spodnje Škofije - Tinjan dotrajana in prometno obremenjena ter da je za prometno razbremenitev potrebno zgraditi južno obvoznico. Potrebno je tudi izboljšati prometno varnost na obstoječih cestah. 

KS Škofije je Mestni občini Koper v okviru Načrta razvojnih programov že poslala predolga za obe cesti. Predlog izvedbe južne obvoznice je leto 2025, ocena vrednosti znaša 1mio evrov. Obnova ceste Spodnje Škofije - Tinjan je predlagana v leto 2024, ocena vrednost je 615.000 EUR.  Kljub vsemu si prizadevamo, da bi do izgradnje in sanacije določenih odsekov prišlo še prej. Predvidena trasa južne obvoznice. 

Krajane je tudi zanimalo kaj pomeni novo planirana soseska za kakovost njihovega bivanja. 

Izpostavili so še težave z nedokončanim kanalizacijskim omrežjem, ki naj bi se začelo graditi aprila ter večletno neodzivnost  pri urejanju parcel ter dostopnih poti. 

Obravnava je skupaj z razpravo trajala od 16:30 do približno 19-te ure. 

Vodila KS v razpravi so bila:

1. Ni potrebno prehitevati s predlogi zaključkov

2. Obdobje Covida  ni najbolj primerno oz. prijazno za obravnavo prostorskega načrta. Gre za pomemben dokument, ki dolgoročno določa ''kako naprej'' in ni prav , da se ga sprejema  pod pritiskom časa.

3. Potrebno je sklicevanje na stroko, ki pa mora upoštevati interese krajanov

4. Stroka je krajanom v pomoč, ni njihov nasprotnik. Stroke ni mogoče zaobiti, vendar pa ne sme biti ''nad interesi krajanov''. Prav je, da stroka ponudi alternative. 

5. Interesi krajanov niso enoznačni, potrebno je doseči razumno skupno rešitev.  

6. Civilna iniciativa ni alternativa upravnim in občinskim institucijam ali KS, ampak dodatek

7. Ni potrebno na grob način zavračati še tako nesprejemljiva stališča, ampak se maksimalno potruditi in  izpeljati sprejem sklepov tako, da bomo '' zmagovalci vsi''.

8. Tudi , če so stališča različna, so vedno vredna spoštovanja in upoštevanja, kolikor je mogoče.

9. Na koncu je potrebno sprejeti odločitev po čim bolj demokratični poti, vendar nikakor ne v nasprotju s stroko (okoljsko, arhitekturno…)

10. Ne iščemo zmagovalcev, pač pa rešitve.

Izhodišča KS pa:

1. Potrebno je jasno določiti terminske načrte za izgradnjo manjkajoče infrastrukture na obstoječi pozidavi.

- Fekalna  kanalizacija (4. Škofije, Elerji, Plavje, Tinjan in ostali zaselki)

- Meteorna kanalizacija

- Izgradnja Južne obvoznice »Fortezza«, z namenom razbremenitve obstoječe ceste Škofije –   

  Tinjan in razbremenitve/ukinitve prometa med šolo in vrtcem.

- Rekonstrukcija obstoječega cestnega odseka Sp. Škofije - Tinjan, skupaj s premikom ceste pri   

   pokopališču  (sklep KS št. 162)

- Izgradnja manjkajočega cestnega omrežja na 3. Škofijah

- Izgradnja cestne povezave Zg. Škofije – Škrlače / Treš

2. Predlagamo, da se najprej sprejme OPN 

Predlagamo, da se najprej sprejme OPN in nato OPPN. OPPN mora biti usklajen s krajani KS Škofije. Interes KS mora biti pred ostalimi interesi. Zato se pri sprejemu OPPN ne sme muditi. Prav je, da se zadeva uskladi in sprejema po pravilnem zaporedju. Debata mora biti aktivna in konstruktivna. Čas ali postopek ne sme biti ovira, da pridemo skupaj do rezultata, ki bo zadovoljila skupnost in potrebe širše skupnosti.

3. Pomisleki glede tako velike poselitve 

Projekcije kažejo povečanje prebivalcev za 1000 oseb. Na Spodnjih Škofijah bo tako lahko za 75% več novih prebivalcev, medtem ko jih bo v celotni KS Škofije za okoli 27% ali več. Gostota poseljenosti se bi iz 380 povečala na 700 preb./km2.  V celotni KS se bo gostota povečala iz 260 na 360 preb./km2. Vsekakor je potrebno »organizirati« gradnjo, da bo kontrolirana. Morebitni urbanistični načrt ne sme biti ovira do kakovostnih rešitev.

4. Kulturna krajina se mora ohraniti v največji možni meri.

Čeprav je KS že v letu 2020 predlagala izgradnjo le enostanovanjskih enot (in ne večstanovanjske) omenjen predlog ni bil upoštevan. Za KS je sprejemljiva le gradnja eno in dvostanovanjskih hiš in nikakor ne večstanovanjskih hiš, ki morajo biti opredeljene z maksimalno višino.

5. Predlagamo, da se OPPN razdeli na dva dela

Predvideva se pozidava za skoraj 20 Ha površine. Območje 1: 13,1 Ha  (Nad šolo/Hrib-Revan), Območje 2: 6,2Ha (Škrlače – Treš). 

6. Vrstni red sprejema OPPN po območjih

Zaradi specifike okolja, kjer najbolj primanjkuje ustrezne infrastrukture in je le to moč dograditi v sklopu novih investicij, ki jih predvideva OPPN, predlagamo, da se najprej začne z investicijami na območju Škrlače – Treš  (Območje 2): 6,3 ha.

- Predlogi za Območje 1 – Nad šolo (Hrib-Revan): 13,1 Ha

Dokler se ne dogovorimo o ustreznosti predlaganega OPPN za to območje, predlagamo ustavitev postopkov. 

Vsekakor pa je potrebno južno obvoznico umestiti na sam vrh investicij in ne v naslednje faze. Južna obvoznica mora biti zgrajena pred novogradnjami znotraj območja 1.

 - Predlogi za Območje 2 Škrlače – Treš: 6,2 Ha 

- Definirati in vzpostaviti območje centralnih dejavnosti (krajevni trg, trgovski center, garaže in parkirne prostore …) in oskrbnega centra (storitveni servisi, oskrbovana stanovanja, ambulanta družinske medicine …)

- Potrebno umestiti cestno povezavo Škrlač z Zg. Škofijami

- Območje centralnih dejavnosti (krajevni trg, trgovski center, garaže in parkirne prostore …) trg je smiselno umestiti v bližino bivše bencinske črpalke in Parencano.

- Za območje centralnih dejavnosti  je smiselno izvesti arhitekturni natečaj 

- Za to območje je smiselno preveriti možnost gostejše poselitve z namenom napajanja krajevnega trga in ostalih dejavnosti.  

Predlagamo torej, da se najprej ureja območje Območje 2 (Treš/Škrlače), ki ga je potrebno komunalno opremiti. Urediti je potrebno tudi meteorno kanalizacijo. Verjamemo, da je s celovitim OPPN to možnost sistemsko in smiselno urediti. Območje je pripoznano tudi kot krajevno središče v katerem je smiselno urediti centralne in servisne dejavnosti,  morda tudi z domom za starejše občane in varovanimi stanovanji. V bližini je tudi ambulanta. Garažna hiša in trgovski center je smiselno premakniti nekoliko bolj proti središču kraja, pod bencinsko črpalko. Trgovino se lahko umesti pod Parencano in na njeni strehi podaljša park ali trg. Če že, je na tej lokaciji morda smiselno narediti zgoščeno gradnjo, vendar ne večstanovanjskih poslopij. 

Na območju kjer se OPPN ustavi, je do njegove uveljavitve potrebno uvesti moratorij na prodajo občinskih parcel. Le tako se bomo izognili neustrezni pozidavi na komunalno neopremljenem območju.

Videoposnetek obravnave si lahko pogledate na našem YT kanalu. Zaradi tehničnih omejitev je pokrita dolžina 1 ura in 20 minut. 

Dogodek je bil medijsko pokrit: Škofjoti: južna obvoznica pred novo pozidavo naselja!

Fotogalerija

Deli: