OPPN Škofije - Prometne ureditve za pešce in kolesarje

Pešec kolesar avtomobil

Grafični prikaz (načrt) cestnega omrežja je v PDF priponki na koncu tega prispevka

(1) Mrežo pešpoti, s katerimi se vzpostavi notranje povezave in navezave na sosednja območja, tvorijo: 

  • pešpot PP 1 kot šolska pešpot iz smeri Zgornjih Škofij, ki sledi trasi južne obvozne ceste in ceste 1C;
  • pešpot PP 2, ki povezuje središče naselja Škofije, prečka Parenzano, vodi do pokopališča in se izteče v središču Območja nad šolo; povezava deloma poteka kot samostojna pešpot, deloma pa sledi poteku trase cest 2D , 2C in 1A.
  • Pot zdravja in prijateljstva Parenzana kot daljinski in notranji peš in kolesarski koridor.

Pešpoti potekajo kot samostojni komunikacijski koridorji, deloma pa so sestavni del uličnih koridorjev cest. Ureditve je treba načrtovati tako, da so pešcem prijazne, varne in funkcionalne, kar pomeni v ustreznih naklonih (izjemoma s stopnišči, lahko z javnim dvigalom), z javno razsvetljavo, pripadajočo urbano opremo (klopi, koši za smeti) in čim več naravnega senčenja z drevoredi. 

(2) Vodenje kolesarskega prometa je z izjemo trase Poti zdravja in prijateljstva Parenzane predvideno po vozišču skupaj z motornim prometom, pri čemer je treba z ustrezno prometno signalizacijo in opremo cest zagotoviti jasno označitev prometnega režima in s tem čim večjo prometno varnost (npr. z uvedbo oznak sharrow, souporaba prometnega pasu, območje umirjenega prometa ali območje skupnega prometnega prostora). Ohranja se državna daljinska kolesarska povezava D-8 Poti zdravja in prijateljstva Parenzana. 

Na odseku znotraj območja OPPN se jo načrtuje kot del zelene poteze, ki se s spremljajočimi ureditvami naveže na središče naselja in novo zazidavo območja.

Deli: