OPPN Škofije - vodovod

voda pipa vodovod

Grafični prikaz (načrt) vodovodnega omrežja je v PDF priponki na koncu tega prispevka

(1) Vodna oskrba je predvidena s priključevanjem na obstoječe javno vodovodno omrežje, skladno s pogoji upravljavca javnega vodovodnega omrežja. Potek vodovodnega omrežja je predviden v cestnih telesih z izgradnjo novega vodovoda NL DN 150 mm, NL DN 100 mm in NL DN 80 mm z vzankanjem omrežja za zagotovitev kroženja vode in za potrebe priključevanja predvidenih objektov in zunanje požarne varnosti.

(2) Na javnem vodovodnem omrežju je treba izvesti podzemne hidrante.

(3) Vodovodno omrežje je treba izvesti iz duktilne (nodularne) litine (NL).

(4) Tlak v javnem vodovodnem omrežju mora biti 2,5 - 5,5 bar.

(5) Skladno s predpisi mora biti na javni vodovod priključena vsaka stavba ali inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom. Za posamezne dele stavb (stanovanjske in poslovne) mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenim obračunskim vodomerom. Upravljavec javnega vodovodnega omrežja tehnične pogoje za priključitev objektov na javno vodovodno omrežje določi in potrdi v postopku izdelave projektne dokumentacije za prisoditev gradbenega dovoljenja (DGD).

Deli: