OPPN Škofije - kanalizacija

OPPN legenda elektrika kanalizacija telekomunikacije meteorne

Grafični prikaz (načrt) kanalizacijskega omrežja je v PDF priponki na koncu tega prispevka. 

(1) Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem in gravitacijskem sistemu preko nove fekalne kanalizacije v obstoječo javno fekalno kanalizacijo s končnim iztokom na Centralno čistilno napravo Koper (CČN). Zasnova javnega kanalizacijskega omrežja povzema obstoječo javno kanalizacijsko omrežje ter rešitve izgradnje nove fekalne kanalizacije, skladno z:

- Načrtom sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije II. faza, nedokončano iz Škofije 2. Faza-II. etapa (Isan 12 d.o.o., št. projekta 96/10 in 29/20, PZI); 

- Načrtom izgradnje kanalizacijskega sistema na območju aglomeracije Škofije, 2. Sklop (ISAN 12 d.o.o., št. projekta 95/17, PZI);

- Načrtom prestavitve ceste za Plavje s priključkom na državno cesto – območje Spodnje Škofije (PS Prostor d.o.o, št. projekta NG/047-2019, DGD);

- Načrtom rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 061 Škofije-Tinjan (PS Prostor d.o.o., št. projekta NG/044-2009).

(2) Vse stavbe se morajo priključiti na javno fekalno in meteorno kanalizacijo.

(3) Zasnova kanalizacijskega omrežja načrtuje usklajen potek meteorne in fekalne kanalizacije v javnih cestah.

(4) Priključitev komunalne odpadne vode iz predvidenih gradenj na kanalizacijo je treba izvesti tako, da ne bo prihajalo do poplavitve teh gradenj s strani javne kanalizacije.

(5) Kanalizacijsko omrežje je treba projektirati in izvesti vodotesno, da bo preprečen vtok meteorne vode v fekalno kanalizacijo, in s takim temeljenjem, da ne bo prihajalo do posedanja in deformacij kanalizacije. Pri gradnji je treba zagotoviti varnostni odmik in razmik ostale komunalne infrastrukture min. 1,50 m levo in desno od osi kanalskega voda. Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti min. 0,50 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in križanju ni mogoče zagotoviti, se odmike podrobneje uskladi. Na mestih, kjer poteka javna kanalizacija, ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem v razdalji min. 2,00 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski sistem. Trasa javnega kanalizacijskega omrežja na območju OPPN mora biti dostopna za vozila upravljavca za potrebe vzdrževanja in čiščenja.

(6) Območje OPPN je z vidika odvajanja fekalnih odpadnih vod razdeljeno na tri funkcionalne enote:

- Območje za Zadružnim domom (enota KC-25-P#) se priključuje na predvideni nov fekalni kanal FF in FE v smeri črpališča Č1 Škofije. Od tu naprej se fekalne vode preko tlačnega voda vodijo do primarnega fekalnega kolektorja v smeri CČN Koper. Priključitev je pogojena z izgradnjo novih fekalnih kanalov FF in FE.

- Območje nad šolo (enote 17-P#1, 17-P#2, 17-P#3) je razdeljeno na dve podenoti. S severnega dela se fekalne odpadne vode vodijo v smeri predvidenega krajevnega zbirnega fekalnega kanala FT 12. Priključitev je pogojena z izgradnjo fekalnega kanala FT 12. Z južnega dela se bodo fekalne odpadne vode vodile v zbirni fekalni kanal v sklopu južne obvozne ceste Škofije, pri čemer bo končni potek trase in priklop na obstoječe kanalizacijsko omrežje določeno s podrobnejšo projektno rešitvijo in ločeno dokumentacijo. Priključitev je pogojena z izgradnjo obvozne ceste in/ali spremljajoče gospodarske javne infrastrukture.

(7) Fekalne odpadne vode se morajo iz individualnih stavb priključevati preko fekalnega priključnega kanala v javno fekalno kanalizacijo. Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati samo odpadne vode, ki ustrezajo določilom predpisov. Na območju je pretežno predvidena stanovanjska raba z možnimi javnimi, oskrbnimi, poslovnimi in storitvenimi dejavnosti, ki ne bodo proizvajale posebnih odpadnih vod. V primeru, da komunalne odpadne vode ne ustrezajo parametrom predpisov, jih je treba predhodno očistiti. Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje s končnim iztokom na CČN.

(8) Rešitev odvajanja meteorne odpadne vode načrtuje kombiniran način odvajanja in ravnanja z meteorno vodo, in sicer:

- z naravnim pronicanjem v tla na minimalno 30 % površine gradbene parcele (raščen teren);

- z zadrževanjem in/ali sekundarno rabo čiste meteorne vode na gradbeni parceli (rezervoarji za zalivanje, sanitarno vodo ipd.) ter

- z odvajanjem preostanka/presežka meteornih vod v javno meteorno kanalizacijo.

(9) Meteorne vode se morajo preko nove meteorne kanalizacije odvajati v smeri obstoječih odprtih meteornih odvodnikov, ki se morajo ohranjati. OPPN načrtuje odvajanje meteornih vod v različne meteorne odvodnike, in sicer:

- Meteorne vode z dela Območja 1, ki višinsko pada proti severu, se preko nove meteorne kanalizacije usmeri v zbirni meteorni kanal, ki je načrtovan v okviru predvidene rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 061 Škofije-Tinjan (št. projekta NG/044-2009, PS Prostor d.o.o.) s končnim iztokom v naravni meteorni odvodnik (obstoječi odvodni jarek proti hudourniški grapi).

- Meteorne vode z dela Območja 1, ki terensko pada proti jugu, se preko nove meteorne kanalizacije odvaja v smeri hudourniške grape, ki poteka v pobočju južno od naselja, oziroma v

meteorno kanalizacijo predvidene južne obvozne ceste naselja Škofije, pri čemer bosta končni potek trase in iztok določena s podrobnejšo projektno rešitvijo in ločeno dokumentacijo. Priključitev je pogojena z izgradnjo obvozne ceste in/ali spremljajoče gospodarske javne infrastrukture. 

- Meteorne odpadne vode z Območja 2 se preko novih meteornih kanalov spelje proti Škofijskemu potoku. 

(10) Čiste meteorne vode je treba voditi v interno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne odpadne vode s površin, ki so onesnažene z olji, je treba pred iztokom v meteorni odvodnik očistiti v lovilcih olj in maščob. 

(11) Projektne rešitve ne smejo poslabšati obstoječih odvodnih razmer meteornih voda na območju in območjih dolvodno. Za ohranitev ustreznih odtočnih razmer meteornih odvodnikov in preprečevanje erozije je treba izvesti zaščitne in omilitvene ukrepe, kot so protierozijska zaščita iztoka, umirjevalni bazeni, razlivna ploščad, kaskadni izpusti ipd. 

(12) Odvajanje meteornih voda je treba načrtovati tako, da bo količina odvajane vode v meteorno kanalizacijo čim manjša in da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok vode v kanalizacijo oziroma meteorni odvodnik. Za to je treba na gradbeni parceli posamezne stavbe: 

- zagotoviti minimalno 30 % zelenih površin na raščenem terenu; 

- načrtovati ureditve za zadrževanje meteornih voda in sekundarno rabo meteorne vode skladno z določili in pogoji 52. člena odloka, in sicer zadrževalnega bazena, vodnega zbiralnika ali primerljivega objekta ustrezne dimenzije s prelivom viška vode v meteorno kanalizacijo. 

Pogoji tega odstavka veljajo za nove gradnje. Skladnost gradnje z določili tega odstavka in tehnične rešitve za dosego teh pogojev je treba prikazati v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Deli: