OPPN Škofije - Etapnost izvedbe

OPPN - etapnost

OPOMBE:

 • PEUP je oznaka za PODROBNO ENOTO UREJANJA PROSTORA. Gre za manjša, zaokrožena območja znotraj OPPN-ja. Opise posamezne enote dobite v pripetem Odloku od 17. do 31. člena.
 • Mapa etapnosti izvedbe ter slikovna ponazoritev predlagane gradnje sta v priloženih PDF-ih na dnu tega prispevka. 

OPPN načrtuje celovito prostorsko ureditev za komunalno opremljanje in zazidavo območja planskih celot 17-P#1, 17-P#2 in 17-P#3, KC-25-P# v naselju Škofije (v nadaljevanju: območje OPPN).

Območje OPPN obsega dve zaokroženi prostorski in funkcionalni celoti, in sicer: 

Območje nad šolo (Območje 1) 

 • Območje nad šolo se načrtuje kot dopolnitev in zaokrožitev obstoječega naselja. V pasu ob šolskem kompleksu in športni dvorani se vzpostavi zeleno cezuro in rezervat za širitev šole/vrtca, v južen delu pa se načrtuje zaokrožitev stanovanjske zazidave z vzpostavitvijo novega grajenega roba naselja ob predvideni obvozni cesti.

Območje ob Parenzani (Območje 2):

 • Območje ob Parenzani se načrtuje kot dopolnitev in zaokrožitev osrednjega dela naselja z dopolnilno stanovanjsko gradnjo, umeščanjem javnih in oskrbnih vsebin ter ureditvijo javnih zelenih in tlakovanih površin.

Območje OPPN skupaj obsega 19,4 ha:

 • Območje 1 13,1 ha
 • Območje 2 6,3 ha

Zaradi obsežnosti je območje OPPN razdeljeno na več podrobnejših enot urejanja prostora (v nadaljevanju PEUP) z različnimi urejevalskimi izhodišči in pogoji za gradnjo, nanje pa bo vezana tudi etapnost izvedbe.

(1) Gradnja lahko poteka etapno po posameznih funkcionalnih in/ali prostorskih sklopih.

(2) Možnosti izvedbe in s tem časovna dinamika etapnosti je pogojena s pogoji komunalnega opremljanja zemljišč v smislu navezav in priključevanja na obstoječa omrežja gospodarske javne infrastrukture v širšem prostoru, njene rekonstrukcije oziroma izgradnje manjkajočih odsekov. Glede na stanje obstoječe infrastrukturne mreže so podane naslednje možnosti:

OBMOČJE 1 (nad šolo)

 • Prva izvedbena etapa je PEUP 1.4.
 • Z izgradnjo fekalnega kanala FT 12 je pogojena realizacija PEUP 1.1.1, PEUP 1.2.1 in PEUP 1.3.1.
 • PEUP 1.6 predstavlja samostojno izvedbeno etapo. Z izgradnjo južne obvozne ceste naselja Škofije in spremljajoče gospodarske javne infrastrukture (PEUP 1.6) je pogojena realizacija PEUP 1.1.2, PEUP 1.2.2, PEUP 1.3.2 in PEUP 1.5.

OBMOČJE 2 (ob Parenzani / Škrlače in Treš)

 • PEUP 2.5 in PEUP 2.6 se lahko izvedeta samostojno in neodvisno od drugih izvedbenih etap.
 • Z izgradnjo fekalnega kanala FE in FF je pogojena realizacija PEUP 2.1, PEUP 2.2, PEUP 2.3 in PEUP 2.4.

(3) Vsaka izvedbena etapa mora tvoriti prostorsko in funkcionalno celoto ter ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih etap, objektov in ureditev. Etapnost izvedbe mora upoštevati tudi smiselno prilagajanje obstoječim razmeram v prostoru, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na vodni režim in stanje voda, da se trajno ne poslabšajo pogoji bivanja in delovanja obstoječih uporabnikov ter da bodo motnje zaradi izvedbe samih del časovno in po učinkih minimalizirane.

(4) Začetna faza realizacije (posameznega sklopa) OPPN je izvedba parcelacije za umestitev infrastrukturnih koridorjev. Sočasno ali po izvedbi parcelacije za umestitev infrastrukturnih koridorjev bo treba izvesti komasacijski postopek.

(5) Prva gradbena faza (celote ali posameznega prostorskega sklopa) obsega gradnjo in ureditev gospodarske javne infrastrukture za komunalno opremo območja. Pred vzpostavitvijo komunalne opreme stanovanjska gradnja ni možna, lahko pa dela potekajo sočasno.

(6) Umestitev stavb v prostor v smislu upoštevanja regulacijskih elementov in drugih odmikov tega odloka bo možna na podlagi umestitve predvidenih ulic v prostor, in sicer minimalno njihove zakoličbe.

(7) Ne glede na določila četrtega odstavka tega člena se pred izvedbo komunalne opreme (dela) območja lahko izvajajo posamezne gradnje v primerih, če:

 • Gre za gradnjo objekta, ki za svoje delovanje in uporabo ne zahteva ali pogojuje komunalne opreme oziroma koristi obstoječe priključke.
 • Imajo veljavno gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano pred uveljavitvijo OPPN, in je objekt skladen s predhodno veljavnim prostorskim aktom.
 • Je gradnja skladna z določili in grafičnim načrtom OPPN in je objekt možno začasno priključiti na obstoječa omrežja gospodarske javne infrastrukture, pri čemer so vsi s tem povezani stroški breme investitorja.

Investitor se v vseh zgoraj navedenih primerih zaveže, da bo predmetni objekt ob izvedbi komunalne opreme območja priključen na nova omrežja gospodarske javne infrastrukture skladno z določili OPPN.

(8) Sklopi večstanovanjskih stavb se lahko izvajajo etapno ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- Na Območju 1 se lahko večstanovanjske stavbe izvajajo posamično, pri čemer pa mora biti ustrezno zasnovana tehnična rešitev gradnje podzemne(-ih) etaž(e), priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter zunanje ureditve, ki bo omogočala nemoteno in varno obratovanje in uporabo objektov v prvi in vseh nadaljnjih etapah. Tehnične rešitve morajo omogočati etapno realizacijo, pri čemer vse nadaljnje faze izvedbe ne smejo bistveno vplivati na pogoje bivanja, uporabe in delovanja predhodno izvedenih ureditev.

- Na Območju 2 se stavbni sklop večstanovanjskih stavb s podzemno garažo lahko izvaja etapno, pri čemer prva etapa predstavlja gradnjo skupne podzemne etaže in ureditev trga na strehi garaže, sočasno ali v nadaljnjih etapah pa se lahko izvedejo stavbe v nadzemnih etažah. Nadzemne stavbne sklope je možno etapno izvajati po posameznih stavbnih enotah, kot so prikazani v grafičnih načrtih iz 2. člena odloka. Etapnost izvedbe po posameznih etažah ni dopustna.

Deli: