2. redna seja Sveta KS Škofije - 4.1.2023

Zadružni dom Škofije

Svet KS je obravnaval podane predloge za pripravo načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2023- 2026:

1. Nujne investicijske naloge: 

 • Obnova ceste Sp. Škofije - Tinjan; celovita obnova in razširitev ceste z izgradnjo pločnikov – projekt narejen, po fazah (po gradnji kanalizacije)
 • Mrliška vežica na pokopališču Škofije - sanacija fasade in strehe 
 • Cesta 3.Škofije ''Makor-Zadel'' – asfaltiranje po izgradnji kanalizacije (projektna dokumentacija se je začela pripravljati PS Prostor, Novinec) 
 • Cesta ''Škrlače'' – rekonstrukcija in asfaltiranje po izgradnji kanalizacije - Cesta proti zaselku Stari Grad – II.faza – rekonstrukcija in asfaltiranje ceste (še cca 350 m) – sofinanciranje s krajani
 • Sanacija zidu na Tinjanu – zid se lahko zruši
 • Cesta 2. Škofije ''Kramberger-Belec-Flego'' – rekonstrukcija in asfaltiranje 

2. Potrebne investicije:

 • EO Spodnje Škofije - Čuk
 • Obvoznica Fortezza – izdelava projektov 
 • Parkirišče Tinjan
 • Pločnik Buža - klinika
 • Pločnik Plavje – od mostu plavskega potoka do vasi 
 • Pločnik in zid Plavje proti pokopališču
 • Stara šola Plavje – izdelava projektov; cenitev (Kavrečič), statik (Šećerov) - objekt postaja nevaren
 • Ureditev krajevnega trga Škofije – urbanizem, arhitekturni natečaji, OPPN
 • Rekonstrukcija vodovoda na Zg.Škofijah – Mandrija (predračun Lečič) 

3. Naloge v izvajanju: 

 • Novogradnja osnovne šole
 • Dvorana Burja - sanacija 
 • Krožišče c. 741 Sp. Škofije-cesta za Tinjan; izgradnja krožišča na R3 741 pri odcepu proti Tinjanu 
 • Cesta od krožišča pri vrtcu do pokopališča Škofije – rekonstrukcija in asfaltiranje 

4. Odložljive investicije in projekti:

 • Vaška hiša Elerji; projekt in ureditev (najti primeren prostor ali izgradnja stavbe, preveriti prostor v okolici avtobusne postaje)
 • Pločnik na Plavjah; ureditev pločnika do pokopališča 
 • Parkirišče pri kapelici in cerkvi Zg. Škofije; ureditev in zaris parkirišča

Inventura

Na podlagi Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu in organizaciji finančno računovodske službe MOK je Krajevna skupnost Škofije, kot pravna oseba ob koncu leta dolžna opraviti popis sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju 31.12.2022. 

Svet je potrdil inventurno komisijo v sestavi:

 • Majda Bonaca, 
 • Orjana Landup, 
 • Željko Stanić.

Lokal B-Zone prenehal delovati

Najemnik gostinskega lokala v zadružnem domu je vodstvo KS neuradno seznanil, da bo s 1.1.2023 prenehal z obratovanjem. Ustrezno rešitev bo uradno podal po 15.1.2023.

Pobude in predlogi krajanov:

 • Na pobudo krajanov, bi bilo potrebno poslati na MOK dopis za razširitev priključka Moretini na glavno cesto, ker je preozek in dva avtomobila se ne moreta srečati na tem mestu. 
 • Ponovno je potrebno poslati na občinski inšpektorat prijavo glede rušenja zidu ob glavni cesti Zg. Škofije-Tinjan. 
 • Podan je bil predlog, da se premakne tabla, ki označuje pričetek naselja Škofije, nižje, tik za rondojem. 
 • Milan Markočič je izpostavil problematiko vandalizma na območju šolskega igrišča ter v okolici Zadružnega doma Škofije. Star, na pol porušen objekt ob transformatorski postaji ob Parenzani, bo KS odstranila na lastne stroške

Razno:

 • Člani sveta KS so bili seznanjeni z zvišanjem cene najemnin za poslovne uporabnike v ZD Škofije (cene se bodo v letu 2023 zvišale skladno s pogodbo - z indeksom rasti cen statističnega urada RS). 
 • Za redno vzdrževanje in urejanje vseh treh pokopališč v KS se bo zbiralo ponudbe in izbralo najugodnejšega ponudnika.

 Osnutek zapisnika je v priponki. 


 

Deli: