6. redna seja sveta KS Škofije

Zadružni dom Škofije

Teme 6. redne seje sveta KS Škofije


Izgradnja optike

Nadaljuje se gradnja omrežja na Forteci, rešujejo se območje kjer so stranke že podpisale pogodbe. Predvideno je nadaljevanje z deli na Zg. Škofijah ( v smeri hišnih številk 127, 128 itd.) in potem naprej proti 4. Škofiji


Problematika dela tajnic

KS Škofije potrebujejo tajnico za poln delovni čas. Sedanja rešitev deljenja delovnega časa s sosednjo KS Dekani kaže na preobremenitev z nalogami.  


Sprejeti sklep:

Zaradi večjega obsega dela, ki ga ima tajništvo v KS Škofije, svet KS pričakuje da se delo tajnice čimprej 100% zaposli v naši KS.

Obrazložitev:

Zaradi preobremenjenosti določene zadeve zamujajo pri izvedbi. Prav tako ni zagotovljeno dosledno in učinkovito izvajanje sklepov sveta. Kljub prizadevnosti in angažiranju tajnice prihaja do zamud pri pošiljanju dokumentov, saj zaradi trenutne organizacije dela in same narave dela, vseh sklepov in tudi tekočih nalog, ni mogoče izpeljati dovolj učinkovito in pravočasno. 


Potek izgradnje II. tira

Pripravljalna dela se pospešeno odvijajo. Največja pričakovana obremenitev je na cesti Plavje - Škofije. KS si bo prizadevala, da se po končanih delih vzpostavi novi odcep Škofije - Plavje.  Mok intenzivno pridobiva soglasja kjer naj bi nova cesta potekala. Hkrati se bomo potrudili, da bi trajno uredili povezovalno cesto na Škrlače. 


 

Redna vzdrževalna dela

Delavec javnih del korektno opravlja svoje delo.  V dogovorih z Marjetico pričakujemo še jasen delokrog njihovega delavca. Predvidena je 180 urna prisotnost.


Hitrostne ovire

Problematika hitrostnih ovir postaja ena ključnih in predvsem bolj odmevnih tematik v naši KS. Na Plavjah in na Čuku je izvajalec del CPK postavil hitrostne ovire. Pobudo za postavitev ovir na Plavjah so podali domačini sami, na Čuku pa prek domačinov svet KS. 

Potrebno je razumeti, da je postavitev hitrostni ovir na Čuku začasne narave, dokler se ne uredi krožišče, ki ga bomo poslali kot prioritetno investicijo  na MOK za proračun 2020. Ovire smo postavili zaradi varnosti. Od večjega števila krajanov, ki živijo v neposredni okolici smo dobili veliko obvestil o tem, da je odsek nevaren, k čemur smo se prepričali tudi sami. Pole tega je križišče med Čukom in vaškim jedrom ter med cest KP-TS na vrhu slemena, kar dodatno zmanjšuje preglednost.  

Prvi faza je bila opravljena s postavitvijo tabel z omejitvijo 50 km/h (do tedaj je bila omejitev kar 90km/h). Ker to ni zadostovalo, je bil odločitev sveta KS, tudi v pogovorih z MOK, da se namesti hitrostne ovire. 

Hitrostne ovire so gotovo zmanjšale hitrost na omenjenem odseku, kar je iz tega vidika učinkovita rešitev. Vprašanje pa je ali je kot takšna tudi sprejemljiva, saj so ovire precej moteče, po meritvah krajanov pa tudi  niso povsem v skladu s standardi.  Krajan Maks Turščak iz Elerjev (prisoten na seji) je podal mnenje o neustreznosti hitrostnih ovir in to podkrepil s predpisi in opravljenimi ter foto-dokumentiranimi meritvami.  KS bo ugotovitve posredovala pristojnim. 

Nekoliko moteče je dejstvo, da označbe niso bile postavljene isti dan, pač pa z nekaj dnevnim zamikom, kar je marsikateremu vozniku povzročilo težave, saj ovir, sploh ponoči, ni bilo videti. Po dodatnem posredovanju KS in MOK, je bila signalizacija takoj postavljena. 

V kolikor bomo ovire po naši KS zopet postavljali, si bomo prizadevali, da se namesti trapezne oblike, ki so sicer tudi dražje, vendar sprejemljivejše za širši krog uporabnikov ceste. Dobili smo že vloge za postavitev ovir na Elerjih in na Plavjah (zbranih več kot 60 podpisov)

Sprejeti sklep:

Na MOK, UGJSP se naslovi zahtevo po preveritvi ustreznost postavljenih grbin (ležečih policajev) na Čuku in na Plavjah ter na podlagi ugotovitev se zahteva ureditev le teh v skladu s standardi. 
Zadružni dom

V kratkem se bo pričelo z izkopom in gradnjo rampe ter z izolacijo podkletenih prostorov zadružnega doma ( investitor KS). 

Pridobili bomo nove skladiščne površine za spravilo opreme. S tem se bo sprostilo stopnišče proti bivši kinooperaterski sobi. V dveh etažah se lahko uredita dva ločena poslovna prostora (pisarne) za oddajanje ali v druge namene v skupni površini cca 60 m2. Pogoj za to je predhodna ureditev skladišča. Prostor v kletni etaži zaradi nizkega stropa in vlage ni primeren za druge namene.

Ostala potrebna dela za dokončanje prenove zadružnega doma:

- Izolacija stropa nad odrom. Dvorana je ob temperaturnih ekstremih neprimerna za prireditve. Strošek ogrevanja/ohlajanja je zato izjemo visok (slab prezračevalni sistem). Razmislili bomo o predlogu nabave toplotne črpalke. Cilj je znižanje tekočih stroškov elektrike. 

- Ureditev prostorov v zadnjem krilu ZD. Cilj je urejene prostore oddajati kar bi za KS pomenilo dodatna finančna sredstva.  Sedanji prostori niso uporabni ( 3. gradbena faza).

 

Dve novi avtobusni postaji za šolski avtobus

Z MOK je dogovorjeno, da se v septembru in oktobru postavita dve avtobusni postaji. Lokacija na Plavjah je v izvajanju.


Lokacijo na Zg. Škofijah je na podlagi pomislekov avtobusnega prevoznika potrebno dodatno preveriti. Gre za dve varianti asfaltiranja ceste, ki bi omogočili krožni promet.  Delna sanacija ceste pod pošto (pri nekdanjem vulkanizerju)

Podjetje Adriaing je opravil dela v vrednosti 5.642 eur z DDV po naročilu MOK. Saniran in asfaltirana je bil zadnji del ceste, ki se priključi na državno cesto. Po zagotovilih občine je to zgolj prva faza sanacije ceste, ki bo v celoti sanirana po izgradnji kanalizacije. Dokument popisa investicije je v tajništvu.Oddajnik Telemach 

S strani Telemacha smo pridobili preliminarno študijo elektro magnetih sevanj. Zaznali smo močan odpor krajanov. KS bo vedno zagovarjala interes in voljo krajanov.  Postavlja pa se vprašanje ali se lahko na zasebnih objektih in zemljiščih postavi tovrstna naprava, ne da bi lokalna skupnost lahko na to vplivala. G. Maks Turščak je pripravil povzetek njihove študije in podal negativno mnenje nad predvideno lokacijo oddajnika. Predlaga iskanje alternative. 


Predlogi za proračun MOK

Osnovno stališče sveta je, da se skuša v vsaki vasi KS Škofije realizirati najmanj eno večjo investicijo iz tabele Investicij. Zaradi lažjega pregleda se investicije razdeli na strateške, večje in manjše. 


Sprejeti slep:

Svet KS soglaša z predvidenim planom investicij in predlaga MOK, da jih uvrsti v proračun za leto 2020.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

Betonska ploščad nad šolo


Sprejeti sklep:

KS Škofije daje pobudo, da se Osnovni šoli dodeli v upravljanje nepremičnino na parceli 763/2. 

Obrazložitev: 

Pred leti se je nad šolskim igriščem odločilo postaviti balinišče. Ker do končne realizacije predvsem zaradi nasprotovanja krajanov ni nikoli prišlo, območje sedaj sameva. Edina logična rešitev je, da se betonska platforma preda v upravljanje OŠ, ki že ima programe, ki jih bo namenila tej nepremičnini.


Pridobivanje dokumentacije za novogradnjo:

Po zadnjih podatkih je MOK v fazipridobivanje dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki zajema vse potrebno za vodenje projekta, oziroma je temelj za projekt novogradnje. Pred izbiro primera novogradnje, bo na pobudo župana MOK in predsednika KS Škofije bil sklican zbor krajanov, kjer se bodo po vsej verjetnosti predstavile tri možnosti med katerimi bodo lahko krajani izbirali.


Ambulanta

Projekt ambulante se odmika v prvo polovico naslednjega leta. 


Parkirišča

Parkirišče pekarna: Čakalo se je na povezavo z ureditvijo novega priključka ceste na za Plavje, a se bo le to zavleklo v naslednje leto, zato se sedaj pospešeno dela na pripravi projekta v tem letu. V primeru, da do 15.10.2019 ne bo jasne slike, se izvede plan B - ureditev prostora bivše črpalke.
Zaris parkirnih mest: Izvajalec, kljub večkratnim pozivom in dogovorom s KS, še ni izvedel zaris dogovorjenih parkirnih mest "pri špini" in nekdanjem balinišču.

Deli: