7. redna seja KS Škofije, 12. december 2019

7. redna seja

Na 7. redi seji, ki je potekala v četrtek, 12. decembra, smo obravnavali sledeče teme:

1. Intervencijska dela

Zadnje obilnejše deževje je na našem področju pustilo kar nekaj posledic, ki jih bo treba nujno odpraviti:

  • Škrlače ureditev odvodnjavanja (1400 EUR) 
  • Cesta na  4. Škofijah: Makor- Zadel - dokler ne bo kanalizacije, je potrebno betonirati vsaj krajši pas (predvideno ocenjen strošek okoli 500,00 EUR) 
  • Okolica Vile Lea- ureditev ceste s tamponom in drenažno cevjo (predvideno ocenjeni strošek okoli 3.100,00 EUR)
  • Stari grad - ureditev ceste s tamponom (predvideno ocenjeni strošek okoli 2.000,00 EUR) 
  • Pri pokopališču Škofije- ureditev kanala. Ker teče meteorna kanalizacija čez cesto in je velika možnost poledice, je vodo potrebno preusmerit ob cesto. Vkopati kanal in narediti muldo. Delo naj bi opravil CPK po nalogu MOK.

Sprejeti sklep:

Svet KS sprejme sklep, da se za navedene nujne intervencije namenijo sredstva do 7.500 EUR.


2. Prometna infrastruktura

 

a) Ceste

Na Elerjih je CPK uredil odvodnjavanje zamašenega kanala, krajani so pospravili padli zid, uredilo se je rešetke. Pohvalimo lahko samoiniciativno delo. 

MOKje pričela s postavljanjemcestne signalizacije. Na novo bodo postavili oz. zamenjali bodo več kot 20 prometnih znakov. Postavili bodo veliko število novih ogledal in ponekod zarisali nove črte.  

Na prostoru bivšega bencinskega servisa v centru Škofij so odstranili moteče betonske elemente. Ko bo Gratel izvajal prekop za polaganje optične kanalizacije, bomo uredili tudi pločnik ob državni cesti pri bivši bencinski črpalki

Državna cesta Koper - Trst; Obnovljen je podporni zid (CPK). V planu je asfaltiranje ceste do zida, do konca leta bo postavljena odbojna ograja. Počistili bodo še jarek do bivšega vulkanizerja.


Umiritev prometa na Elerjih; Zgodil se je konstruktiven sestanek na katerem so krajani sami predlagali umiritev prometa v vasi. Zbrali so okoli 80% podpisov za postavitev nadvoznih hitrostnih ovir.  Na MOK se ustanavlja komisija za promet, katera bo proučevala take primere. Zato pričakujemo, da bodo kmalu pristopili k izvedbi zahteve krajanov Elerji.

Sprejeti sklep:

Svet KS sprejme sklep, da se pobuda krajanov Elerjev za umiritev prometa odobri in pošlje v obravnavo MOK.

Cesta Tinjan – Podgorci; Dostopi do dveh hiš  in do njiv se bodo uredili v roku nekaj mesecev. KS bo bdela nad izvajanjem. Akcijo koordiniramo skupaj z MOK.

Cesta Urbanci- Tinjan; V interesu KS je tudi asfaltiranje ceste Urbanci – Tinjan, v dolžini 1500 m. 

Priključek Plavje; Kljub precejšnji previdnosti glede gradnje priključka, je sedaj zaznati malce več optimizma, da bi vendarle priključek lahko zgradili. MOK pospešeno nadaljuje postopke z gradbenim dovoljenjem, prav tako je naročena študija o upravičenosti investicij.

b) Parkirišča

Na parkirišču pred škofijskim pokopališčem je bila obnovljena rampa.  

Ureja se parkirišče pri Stari pekarni. Odstranilo se je vse na črno zgrajene objekte. Pridobili bomo do 20 novih parkirnih mest. Območje se bo uredilo z meteorno kanalizacijo. Do sosedov se bo napeljala cev za fekalno kanalizacijo. T-2 bo pred asfaltom položil optične kable. Predvidena je tudi izgradnja temeljev za javno razsvetljavo. 


Zaris parkirnih mest v centru Škofij; Zaris parkirnih mest na trgu pri špini, ob starem balinišču in bivši bencinski črpalki je bil končno predviden v 50. tednu letošnjega leta, a je sedaj problem slabo vreme, ki ne dovoljuje izvedbe. Vodja odbora za infrastrukturo in nepremičnine predlaga, da se skliče sestanek s krajani centra vasi, ki ta parkirišča uporabljajo z namenom predstavitve osnutka celostne ureditve, ki ga je že v začetku leta pripravil član odbora David Trošt in ga tudi že neformalno predstavil na MOK. Ureditev parkiranja mora biti taka, da rešuje problem parkiranja v naši KS. Na sestanku mora obvezno biti tudi odgovorni predstavnik MOK, ki bo lahko podal odgovore na vprašanja krajanov.  


3. Zadružni dom Škofije

Izvedena je bila izgradnja rampe. Potrebno je bilo naročiti še novo pretočno črpalko, ki skrbi, da se voda v vodnjaku oz. rezervoarju pod kletjo ne izliva po prostoru. V vodnjak se namreč steka podtalnica. V kratkem bomo pričeli tudi z urejanjem prostora z namenom, da tja preselimo skladišče orodja. Potrebno bo še asfaltirati površino ob rampi na zadnji strani zadružnega doma.  Prepleskali smo tudi nekatere prostore in naročili orto-foto posnetke KS, ki bodo pripomogli k lažjemu delu. 

Dvorana Hermana Pečariča; Nad odrom je potrebno narediti izolacijo, ki bo preprečevala vdore hladnega in toplega zraka. Pričakujemo, da bo KS zaradi izolacije pomembno privarčevala nad gorivom. To je prvi nujen korak, da bo lahko dvorana bolje in več uporabljena - z manj stroški v absolutnem in relativnem smislu. Narejen je bil popis del, pridobili smo tri ponudbe od katerih je bila najugodnejša iz podjetja Matrih ( 7.991 EUR). 

Sprejeti sklep:

KS Škofije soglaša, da se za izvajalca del za ureditev izolacije nad odrom v ZD (Dvorana Hermana Pečariča), izbere podjejte Matrih. Na ta način bo KS pomembno energetsko sanirala objekt in preprečevala vdore toplega in mrzlega zraka. Zmanjšala se bo potreba po ogrevanju, stroški bodo nižji. Dvorana bo bolj prijazna do uporabnikov.4. Vaška hiša Elerji

5. decembra je na Elerjih potekal sestanek s krajani na temo pridobivanja ustreznih parcel za izgradnjo vaške hiše. Po zelo konstruktivni debati prisotnih, smo prišli do zaključka, da naj svet KS pripravi in sprejme sklep s katerim se bo na MOK poslalo predlog za pričetek urejanja postopka projekta “vaška hiša Elerji”.

Sprejeti sklep:

Svet KS sprejme sklep, da se Mestni občini Koper, Uradu za okolje in prostor, v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN) poda pobuda, da se kot stavbno zemljišče za potrebe gradnje vaške hiše Elerji, opredelita parceli št. 197/4 in 197/7 k.o. Hribi.5. Športna dvorana Burja

Po usklajevanjih med uporabniki športne dvorane, upravljavcem, KS in MOK, smo prišli do zaključka, da je smiselno predati dvorano v uporavljanje Mestni občini Koper - Zavodu za šport. 

Sprejeti sklep: 

Športno dvorano Burja se z 01.01.2020 preda v upravljanje Mestni občini Koper – zavodu za šport, pri čemer se pri uporabi oz. najemu dvorane, da prednost domicilnim športnim klubom in Osnovni Šoli Oskarja Kovačiča Škofije. Mestna občina Koper – zavod za šport. Pogodbene obveznosti ostanejo v veljavi v skladu z veljavno zakonodajo.
Krajevna skupnost Škofije je zelo zadovoljna s kakovostnim delom in predanostjo trenutnega upravljalca, ter meni, da je primeren za nadaljnjo sodelovanje.


6. Ambulanta Škofije

Projekt se odmika v leto 2020. Prihodnje leto je za ambulanto predvidenih 90.000 eur. KS je na podlagi večletnih prizadevanj spomladi izvedla poizvedovalno anketo o ambulanti, kjer se je po pričakovanjih velika večina prebivalcev odločila za vzpostavitvi ambulante na Škofijah. Po večmesečnem preverjanju možnih lokacij, je bila izbrana lokacija pri 'Stari pekarni'. Skupaj z županom, g. Alešem Bržanom, smo se tudi pogovorili o možnih opcijah pri reševanju te problematike. Strinjamo se, da bi do rešitve moralo priti v letu 2020

Sprejeti sklep

KS Škofije soglaša, se za umestitev ambulante splošne medicine na območju KS Škofije, izbere lokacija na območju »stare pekarne« v prostorih nepremičninskega agenta, ki so v lasti MOK. Omenjena lokacija je bila s strani MOK potrjena kot najbolj primerna za umestitev ambulante.


7. Nova osnovna šola

Projekt nove osnovne šole poteka po zastavljeni časovnici. Sprejet je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki zajema vse potrebno za vodenje projekta, oziroma je temelj za projekt novogradnje takega obsega oz. vrednosti. Na temo gradnje nove osnovne šole se na županovo pobudo pričakuje zbor krajanov.


8. Kanalizacija

Sanacija kanalizacije in vodovoda Kolombar – Slatine (del proračuna MOK); V naseljih Kolombar - Slatine se izvaja urejanje vodovoda, kar je bilo tudi predlagano s strani KS za proračun 2020. Dela se že izvajajo in se bod končal v prihodnjem letu. Dobili smo dopis krajanov, s katerim na nas prosijo za pomoč pri izvedbi sanacije kanalizacijskih cevi. Naš pogoje je, da se ob sanaciji hkrati vgradijo še cevi za optično omrežje, po potrebi pa še katero drugo. Vrednost del je 5000 eur. 

Sprejeti sklep

KS Škofije soglaša, da se za pomoč pri sanaciji kanalizacijskega omrežja v zaselkih Kolombar Slatine iz proračuna KS, nameni 3.500 EUR za pomoč krajanom. Na ta način bo KS, pomagala krajanom, ki so bili skozi leta precej zapostavljeni pri izgradnji osnovne infrastrukture. Bivanjski pogoji se bodo z ureditvijo hidro tlačnih razmer normalizirali. Izboljšali se bodo tudi z zamenjavo poškodovanih kanalizacijah cevi. Obenem pa velja izkoristiti trenutna gradbena dela, da se izvajalca T-2 pozove k položitvi kabla za optično omrežje.


Kanalizacije za KS Škofije; Projekt je opisan v posebnem dokumentu Čisto za koper in Ankaran ( Več na tej povezavi )
Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah znašajo 15.620.750,30 EUR in bodo sofinancirani:
- S strani EU sredstev v višini 7.278.501,14 EUR oz. 46,60%
- S strani državnega proračuna v višini 1.284.440,86 EUR oz. 8,22%
- S strani Mestne občine Koper v višini 6.633.477,29 EUR oz. 42,47%
- S strani Občine Ankaran v višini 424.331,02 EUR oz. 2,72%


9. Proračun MOK 2020

V proračun so se uvrstile investicije iz priložene tabele.10. Ostalo

a) Problematika dela tajnic

Prizadevamo si, da bi tajnica v naši KS delala polni čas. Trenutno z MOK potekajo pogovori za delovni čas vsaj 4 dni v tednu. 

b) Optično omrežje

Trenutno je na Škofijah aktivna samo ekipa, ki gradi priključke do hiš, kjer so bile predhodno puščene cevi na glavni trasi. Dodatna ekipa bo začela z večjimi deli v januarju 2020.
Ekipa Gratela bo po našem posredovanju vkopala cevi:
- pri novem parkingu Stara pekarna (obvezno pred asfaltiranjem)
- na trasi ceste Kolombar Slatine

c) Pokriti vkop

Na zgornjem delu se ureja manjše makadamsko parkirišče in medgeneracijski park. Pripravljena je situacija prostora in skica parkirišča skupaj s prostorom za ekološki otok. V kratkem bodo zakoličene višine nato sledi poravnava, oblikovanje z gradbenimi stroji, dovoz gramoza in končna ureditev parkirišča. Upamo, da nam bo tudi vreme končno šlo na roke in bo tako prostor čim hitreje urejen. Sledi urejanje parka

e) Ekološki otoki

Zadeve v večini potekajo brez posebnosti. EO pri pokopališču se bo predvidoma dokončno uredil v mesecu januarju. 

f) Mrliška vežica Škofije

Naročili smo popis del za sanacijo mrliške vežice na Škofijah, okvirna cena za izvedbo znaša 6.500 EUR. Potrebna je še preverba. Predvidevamo, da bi investicija bila izvedena v 2020/21.
Deli: