8. redna seja Sveta KS Škofije

Zadružni dom Škofije

V sredo, 5. februarja, je potekala 8. redna seja Svetka krajevne skupnosti Škofije na kateri smo se predvsem seznanili z varnostjo in s potekom projektov oz. z zaključenimi deli. Med povabljenimi gosti sta bila tudi predstavnik PU Koper g. Srečko Cigula in župnik g. Jožef Krnc. 

VARNOST V KS ŠKOFIJE

Glede na problematiko zadnjih vlomov in še posebej odmevne razstrelitve bankomata v centru Škofij, se je na povabilo KS Škofije odzval g. Srečko Cigula iz PU Koper. V prvi vrsti poudarja, da živimo v varni KS

V letu 2019 je na področju naše KS bilo 120 kaznivih dejanj, od tega so jih raziskali 70.  Na zadnje so privedli krajana, ki je izvajal vlome in tatvine ter tujca, ki je razstreljeval bankomate in imel prepoved vstopa v Schengensko območje.  V 2019 so obravnavali 12 vlomov, ki jih večinoma storijo tujci.  Vlomilci največkrat vstopajo v prostore z lomljenjem ključavnic, skozi vrata in okna. Tehnika, razen prenosnik računalnikov, ni več tako zanimiva saj najraje posežejo po denarju in nakitu. 

CERKVENI OBJEKTI

G. Jože Krnc nas je seznanil s trenutno obnovo pročelja cerkve na Spodnjih Škofijah. Prav tako potekajo vzdrževalna dela na Plavjah in Tinjanu. Tudi v nadalje si želi dobrega sodelovanja s KS in apelira, da bi našli skupno besedo pri urejanju vaškega centra. V prihodnosti je najverjetneje za pričakovati združitev Ankaranske in Škofijske cerkve, v smislu, da bo Ankaranski župnik pokrival tudi naše območje.

GRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA

Investitor Gratel je pridobil dovoljenje na zemljišču pod pokopališčem kjer bo postavljena začasna deponija. Dovoljenje je posredoval Sklad kmetijskih zemljišč. Dogovorjeno je, da bo investitor takoj po fizični pridobitvi dovoljenj le-te predložil na vpogled KS. Gradnja omrežja optike T2 se je zaključila na Forteci in v nekaj dneh, odvisno od vremena, bodo asfaltirali prekopano cestišče. Z deli nadaljujejo na 3.Škofiji od križišča proti 4. Škofiji in v vse prečne ulice. Prioriteta je povezati obstoječo traso z že zgrajeno traso na 4. Škofiji.

CESTE IN PARKIRIŠČA

KS Škofije je skladno s sprejetim sklepom pričela z intervencijskimi deli za odpravo poškodb na nekaterih cestah - Stari Grad, Škrlače, Vila Lea-Kompara-Tomšič in v prihodnje tudi 4. Škofije Makor- Zadel (ko se zaključi polaganje optike). 

V sodelovanju z MOK smo prek 2TDK sanirali cesto proti Podgorcem. Prizadevamo si, da bi ta cesta in cesta Tinjan - Urbanci bili asfaltirani.  Prav tako se pogovarjamo o vzpostavitvi novega priključka za Plavje. 

Kot je bilo dogovorjeno, je CPK na državni cesti, kjer so sanirali podporni zid, namestili še odbojno ograjo. Počistili so še jarek do bivšega vulkanizerja. Dela so zaključena. 

Na novo so bile pridobljene parkirne površine pri stari pekarni in nad pokritim vkopom. Slednje parkirišče se urejalo za potrebe tamkajšnjih prebivalcev in pretežno na prostovoljni bazi. KS Škofije je krila stroške prevoza rezkanca in ozelenitve. 

Trenutno stanje parkirnih mest v širšem centru Škofij

POZICIJA
PARKIRNA   MESTA
INVALIDNA   MESTA
SKUPAJ
Zadružni Dom
12
1
13
Staro balinišče
22
2
24
Bivša črpalka
15
1
16
Bivša zelenjava
20
1
21
Stara Pekarna
18
0
18
Špina
9
1
10
Mercator
24
1
25
Pošta
12
0
12
Parkirišče nad vkopom
(potrebno še označit)


?
Skupaj
132
7
139

STARI GRAD

26. januarja je potekal sestanek s krajani, ki stanujejo na območju Starega gradu. 

Obravnavana je bila sledeča problematika:

1.Električna napetost:
Tajništvo KS bo poslalo uradno zahtevo (na Elektro Primorsko), da se preveri moč električne napetosti na Starem gradu za meritev moči električne napetosti do zadnje hiše.

2. Sanacija ceste:
Na ogledu terena je bilo dogovorjeno, da se v kratkem nanese še nekaj jalovine in povalja celoten teren s tem, da se ne poškoduje trenutnega ustroja cestišča, ki je ponekod že vzdržen ali vsaj dovolj dober. Hkrati se odnese odvečni material, nanešen pred leti in je neprimeren. Počisti se tudi izogibališča, hudournike in kanale (z ogleda na terenu).  Vmes se vseskozi pridobiva rezkanec  in se ga odloga vzdolž ceste na dogovorjene površine. V toplejših mesecih se ga nanese na najbolj iztrošene dele. Vsak dogovor mora biti javljen na tajništvo KS. 

V kolikor bomo v naslednjih mesecih od MOK dobili zagotovila, da se bo asfaltiranje pričelo v naslednjem letu, bomo primerno poenostavili postopke. Za vse večje posege se dogovarjamo sproti. Nadzor vršijo prebivalci kraja Stari grad in KS.

3. Kanalizacija:

Krajani Starega grada bodo sami s pomočjo komunale in po potrebi s posredovanjem KS zahtevali od Marjetice, da uredijo čistilno napravo.


SLATINE

KS je sprejela sklep, da bo prebivalcem pomagala pri umestitvi cevi za fekalno kanalizacijo v vrednosti do 3.500 eur.Zaradi boljše koordinacije načina financiranja je predviden sestanek s krajani.  Hkrati se z MOK dogovarjamo o ustrezni finančni konstrukciji za celovito sanacijo odseka kjer so potekala gradbena dela. KS ni bila seznanjena, da se na tem področju izvaja sanacija hidro tlačnih razmer za katero so rezervirana sredstva tudi v proračunu  za leto 2020 (25.000 EUR). 

Po dolgoletnih prizadevanjih se je konec lanskega leta pričela sanacija vodovodnega sistema. Vzporedno z deli so krajani želeli zamenjati še cevi za kanalizacijo, KS pa je s koordinacijo pozvala še ostale deležnike, da umestijo svoje kable z namenom, da se pot celovito uredi.


IZGRADNJA II. TIRA

KS je preko MOK posredovala zahteve na 2TDK za povezavo kolovozov in poti, ki so jih med gradnjo presekali in jih doslej niso povezali. Ogledali smo si teren iz zbrali informacije domačinov. Poziv smo večkratno objavili tudi preko socialnih medijev. Natančno smo pregledali stanje na gradbišču in navedli točke kjer morajo gradbinci povezati poti ali urediti obvoze. Pregledali smo tudi odvodnjavanje in navedli odtoke, ki niso bili izvedeni v hudourniške struge oziroma so bili izvedeni tako, da bodo povzročali škodo na kmetijskih zemljiščih.

Skladno s pozivom MOK, bomo 2TDK, posredovali dodatne prijave informacije o zainteresiranih krajanih za ugotovitev začetnega stanja na zgradbah, vodnjakih…(nulti monitoring) do 1. 3. 2020. Vsi lastniki v pasu gradbišč (50 metrov levo in desno od trase) so zajeti samodejno, ostali, ki menijo, da jim bo gradnja povzročila poškodbe na zgradbah, vodnjakih, zidovih… pa se po 1. 3. 2020 ne bodo več mogli prijaviti oziroma naknadno zahtevati ugotavljanja začetnega stanja. Brez tega škode ne bo mogoče uveljavljati. KS je pripravila letake, ki smo jih razposlali po gospodinjstvih. Letak je možno dobiti tudi TUKAJ.


ZADRUŽNI DOM IN DVORANA HERMANA PEČARIČA

Lani je bila zgrajena rampa do kletnih prostorov.  Letos so bila zaključena izolacijska dela nad odrom s katerimi se bo izboljšala energetska učinkovitost dvorane. 


AMBULANTA

Realna vzpostavitev ambulante se odmika v leto 2021. 


OSNOVA ŠOLA ŠKOFIJE

Po sprejetju dokumenta DIIP naj bi MOK v  kratkem (še v mesecu februarju) pripravila potrebno natečajno dokumentacijo na podlagi katere bodo pripravili razpis za izbiro arhitekturnega projekta. Predaja v uporabo je planirana za leto 2022. 


EKOLOŠKI OTOKI

EO na parkirišču pred pokopališčem Škofije se umakne in prestavi (razširi)  EO na Zg. Škofije III pri TP – ID 17551 (parceli št. 1108/4, 1108/3 k.o. Škofije, obe javno dobro). Zadeva je še v usklajevanju z Marjetico Koper. 

Za velik zabojnik (kontejner) pri pokopališču Škofije se prekine pogodba o najemu zabojnika sklenjena med Marjetico Koper in KS Škofije ter se ga umakne. Na to mesto se postavi (kolikor prostor dopušča) zabojnike: 1 x  za sveče, 1 x za biološke odpadke, 1 x za mešane odpadke, ter za embalažo.

EO nad pokritim vkopom – ID 12684; se premesti na drugo stran, kjer je sedaj urejeno parkirišče ter pripravljen prostor za postavitev EO (dogovor med KS Škofije in DARS-om).


GLASILO NA BURJI

Izdaja glasila se zaenrkat zamrzne. Sredstva smo namenili za ostale investicije v KS, ki izboljšujejo pogoje življenja v našem okolju.


FINANČNO POROČILO 2019

  • Planirani prihodki: 151.882,00 EUR
  • Planirani odhodki: 180. 628,00 EURDeli: