Na polovici mandata

CGP KS ŠKOFIJE

Drage krajanke in krajani,

Svet KS Škofije vam vošči ob prazniku Krajevne skupnosti Škofije. 

Smo na polovici mandata in prav je, da pregledamo opravljeno delo. Večji projekti nas sicer še čakajo.


Šola

Kmalu po prevzemu mandata se je koprski župan Aleš Bržan sestal predstavniki civilne iniciative, šole in Krajevne skupnosti Škofije. Upoštevajoč stališča treh predstavnikov je bil razpisan javni natečaj za idejno rešitev novogradnje OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.

Ocenjevalna komisija je kot strokovno najprimernejšo rešitev ocenila idejno zasnova sodobne in inovativne osnovne šole, ki jo je pripravil biro Studio.a+v, projektiranje, inženiring in svetovanje, d. o. o. Staro šolo se bo porušilo v celoti, razen telovadnice. Novi šolski kompleks, ki bo imel kapaciteto nekaj več kot 500 učencev, se bo razprostiral na območju sedanje šole ter dalje pod igriščem. Gre za razvejan kompleks, ki se v terasah dviguje vse do šolskega igrišča. Pričetek gradnje je predviden junija 2021, zaključek pa septembra 2022.

Foto: Idejna zasnova nove šole (Studio.A+V)


Ambulanta

Po ogledu nekaj potencialnih lokacij je za najbolj primerno obveljala tista v prostorih nepremičninske agencije. MO Koper in KS Škofije sta z najemnikom prostorov dosegli dogovor o izselitvi, kar se je letos novembra tudi udejanjilo. Sanacija in adaptacija prostorov sta predvideni v začetku prihodnjega leta.

Foto: Ogled bodočih prostovor ambulante 


Kanalizacija

Mestna občina Koper in Občina Ankaran sta pripravili investicijski program »Čisto za Koper in Ankaran« v okviru katerega bo naša skupnost dobila nove priključke na kanalizacijsko omrežje. Na Škofijah je predvidena gradnja primarnega in sekundarnega omrežja od katerega bo cca 8000 metrov fekalne in 2000 metrov meteorne kanalizacije. Na javno kanalizacijsko omrežje bodo priklopili 704 prebivalce in 211 dejavnosti. Naložba je vredna 15, 5 milijona evrov, od tega sta občini pridobili 7,2 milijona nepovratnih sredstev in 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Pričetek gradnje je predviden še v tem mesecu.

Foto: Načrt kanalizacijskega omrežja, 


Vodovod

Prebivalci Slatin in Kolombarja so letos končno dočakali ureditev dotrajanega vodovoda in tlačnih razmer. Po dobrem desetletju odlašanja z investicijo so le prišli boljši časi za podeželje.  


Gradnja tunelov in servisnih poti za II. tir Divača-Koper

Gradnja je nedvomno posegla v naš prostor. Na pobudo MOK in družbe 2TDK je maja lani prišlo do zbora krajanov na katerem so predstavniki 2TDK predstavili dejavnosti, ki bodo potekale na našem območju. Letos oktobra bi morali imeti že drugi zbor na to temo a iz znanih razlogov zadeve nismo mogli izpeljati. Krajani, ki živijo na vplivnem območju so bili pozvani k oddaji vloge za monitoring. 

KS Škofije si skupaj z županovo komisijo prizadeva, da bi se v kratkem uredile dostopne poti na tinjanski strani, uredilo čiščenje kamenja in vejevja ter odvodnjavanje pod dostopno cesto na Tinjanu, uredilo in kasneje tudi asfaltiralo cesto Tinjan – Urbanci, uredilo parkirišče na Urbancih, uredilo in asfaltiralo cesto od predora T8a nad vinjanskim potokom mimo nekdanje stražnice do križišča pri pokopališču na Plavjah, realiziralo novih priključek Plavje – Spodnje Škofije ter uredilo strugi škofijskega in plavskega potoka.

Foto: Zbor krajanov 2. tir, maj 2019


Ceste parkirišča in javna infrastruktura

Ceste in javna infrastruktura:

 • Sanirano poškodovano cestišče, podporni zid in kanal za odvodnjavanje na državni cesti proti Trstu.
 • Novo asfaltiran del ceste pri nekdanjem vulkanizerju v centru Škofij.
 • Postavljene hitrostne ovire ter table za naselje Škofije na »škofijski obvoznici« (pri zobni klinik).
 • Postavljena hitrostna ovira na Plavjah v smeri proti mejnemu prehodu.
 • Novo asfaltirana cesta čez Slatine.
 • Sanirane vdrtine v smeri proti Forteci.
 • Sanacija in utrjevanje bankin na cesti Zg.Škofije – Tinjan in drugod.
 • Sanirane bankine na novo asfaltirane ceste na Plavjah, potem ko so jih odnesle hudourniške vode. 
 • 2TDK je na novo nasul cesto od Podgorcev proti Tinjanu.
 • S tamponom in rezkancem vzdržujemo makadamske poti čez Škrlače, Tinjan-Urbanci, Stari Grad, Zg.Škofije itd.
 • Uredili smo odvodnjavanje ceste pri Vili Lea po kateri poteka Peš-bus.
 • Saniran pločnik na Elerjih – urejen podporni zid ter varovalna ograja.
 • Postavljena ogledala za varnejše vključevanje v promet na nevarnih odsekih.
 • Postavljeni smerokazi za Badiho in Urbance ter znak za naselje Urbanci.
 • Postavljena nova avtobusna postaja pri igrišču na Plavjah.
 • Sanirana avtobusna postaja ter postavljena nova javna razsvetljava na ovinku ba III. Škofijah.
 • Sanirana avtobusna postaja pri Slatinah

Prizadevali si bomo, da se po dokončanju kanalizacijskega omrežja ceste tudi asfaltira, prav tako cesto proti Staremu Gradu.

Foto: Sanacija vozišča na državni cesti

Foto: Asfaltiranje ceste čez Slatine

Foto: Saniran pločnik na Elerjih

Foto: Osvetljeni ovinek na Tretjih Škofijah. 

Foto: Nova postaja na Plavjah

Foto: Vzdrževanje makadamskih poti (cesta, ki povezuje Podgorce)


Parkirišča:

 • Pridobilo smo nove parkirne površine pri »Stari pekarni«.
 • Zarisali smo parkirna mesta pri nekdanji bencinski črpalki, nekdanjem balinišču in »pri špini«.
 • Krajanom, ki živijo na območju pokritega vkopa smo uredili novo parkirišče.

Foto: Zaris parkirišč pri nekdanji bencinski črpalkiFoto: Zaris parkirišč "pri špini" 

Foto: Urejanje makadamskega parkirišča nad pokritim vkopom


Urejanje javnih površin

Precej težav smo imeli z navozom gradbenih odpadkov na območju celotne KS. Zadeve smo začeli sistematično urejati in opažamo upad tovrstne dejavnosti. Težave smo imeli tudi z vandalizmom. Razbili so stekla na avtobusni postaji pri Slatinah, prav tako so razbili in popisali kolesarsko postajališče za zadružnim domom. 

Pri košnji zelenih površin smo najeli dodatno pomoč, saj sta dve deževni poletji poskrbeli za razbohotenje zelenja. 

Nad pokritim vkopom počasi a vztrajno pomagamo pri realizaciji parka, ki bo za našo skupnost lepa pridobitev. Posadili bomo domače sadne sorte drevja, fige »škofjotke« ter oljke. Območje bo dobilo urejen izgled krajani pa nov prostor za druženje na prostem.  

Dali smo pregledati določena drevesa po celotni KS. Žal se je ena od cipres na škofijskem pokopališču posušila in smo jo bili primorani odstraniti. Prav tako smo naročili obrez dreves ob državni cesti. Čaka nas še obrez suhih vej na cesti proti Urbancem.

Na novo smo zarisali črte na igrišču v centru Škofij (nekdanja policijska postaja) ter na Plavjah. Plavsko igrišče je dobilo tudi novi vhod s spodnje strani (pri spomeniku). 

Poskrbeli smo za pranje spomenikov NOB. Dali smo pobarvati glavne portone vaških pokopališč ter izvedli manjša sanacijska dela. Prebarvali smo »panetone«. 

Prizadevamo si za tvorno sodelovanje z župnijo, ki je ob svoji 60 obletnici sanirala streho in fasado cerkve na Spodnjih Škofijah, z donacijami Plavčanov pa so obnovili tudi kapelico na razpotju pri pokopališču.

Foto: Košnja trave po KS

 Foto: Čiščenje dreves po KS

Foto: Urejanje parka nad pokritim vkopom

 Foto: Zaris črt na igrišču v centru Spodnjih Škofij

Zadružni dom

V preteklosti smo že sanirali sims  in streho na zadnjem delu doma. Izolirali smo strop nad odrom. Toplotne izgube so tako manjše kar vpliva na porabo energentov. Uredili smo rampo do kletnih prostorov, ki jih bomo tudi oddajali. Trenutno poteka obnova prostora na zadnjem delu zadružnega doma. Kmalu naj bi se začela tudi obnova prostora na I. nadstropju kjer že imamo najemnika. Začeli pa bomo tudi s sanacijo pročelja nad slaščičarno.  

Foto: V sodelovanju z Mestno občino Koper obnavljamo prostor v zadnjem delu zadružnega doma

Obveščanje in participacija krajanov 

Tako na MO Koper kot tudi na KS Škofije si želimo aktivno vključevati naše krajane v postopke odločanja. MOK je uvedla participativni proračun, ki skupnostim omogoča, da same odločajo o porabi denarja za projekte, ki se jim zdijo potrebni. V okviru participativnega proračuna bosta pri nas urejeni dve postajališči na Parenzani, od tega bo eno s fitnesom na prostem, pločnik do vrtca pa se bo delal v okviru prometne ureditve okolice nove šole.   

MOK je poleg delavnice za participativni proračun, organizirala tudi delavnico za občinski prostorski načrt kjer so krajani lahko izrazili v kakšnem okolju želijo živeti.

KS Škofije lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih, ki so še najhitrejši izvor informacij ter omogočajo interakcijo. Krajane na tak način želimo spodbuditi k javni izmenjavi mnenj ter idej. Prisotni smo na Facebooku, Twitterju, Instagramu in YouTubeu. Poleg tega urejamo še spletno stran. Pri pomembnejših zadevah krajane obveščamo neposredno z letaki na dom ter plakati na oglasnih tablah. 

Foto: Delavnica "Predlagam-odločam" v okviru vzpostavitve participativnega proračuna

Foto: Delavnica OPN "Urejamo prostor" v okviru načrtovanja občinskega prostorskega načrta 

Zahvaljujemo se županu Alešu Bržanu in sodelavcem na MOK za tvorno sodelovanje. Prav tako se zahvaljujemo vsem partnerjem v projektih, ki delajo našo skupnost lepšo. 

Hvala vam, krajankam in krajanom, ki nas spremljate. Tudi v prihodnje si želimo vaših mnenj in idej.   

 

 

 

Deli: