Novi razpis DRSI za škofijsko krožišče ter ureditev pločnika in prehoda za pešce

Krožišče razpis avgust 2022

11. avgusta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo objavila novi razpis za Ureditev krožnega križišča na R3 741 odsek 0235 z lokalno cesto LC177061 Škofije - Tinjan v km 1,5+0.0 .

Predvidena je izgradnja majhnega urbanega krožnega križišča zunanjega premera 27m z voznim pasom 5.50m in povozninm tlakovanim pasom 1.50m. To je v enakih dimenzijah kot je obstoječe krožno križišče na izvozu hitre ceste H5 Škofije-Sermin, v smeri proti Škofijam.

Poleg tega je pri Zadružnem domu Škofije predvidena ureditev prehoda za pešce, ki bo služil potrebi varnega prečkanja državne ceste. Površina prehoda za pešce se predvidi na dvignjenem platoju (grbina) v smislu umirjanja prometa v naselju.  

Pločnik na levi strani vozišča se ohranja, na desni pa se predvidi novogradnja pločnika za pešce, ki bo nivojsko ločen od vozišča. Dograditev pločnika na desni strani se predvidi v širini 1.60 m

Razpis se izteče 8. septembra. 
Deli: