Pridobitve v mandatu 2018 - 2022

Nova osnovna šola
Ob iztekajočem se mandatu smo pogledali na "prehojeno pot" in pridobitve iz obdobja 2018 - 2022. 


SPODNJE ŠKOFIJE
 • Zaključena je gradnja nove osnovne šole. Potekajo obrtniška dela, izvaja se nova prometna ureditev okolice.
 • Urejeni so bili prostori ambulante. Junija 2022 je ambulanta pričela z delovanjem. 
 • Pridobili smo nov bankomat, Zadružni dom Škofije pa je bil opremljen z defibrilatorjem.
 • Zadružni dom Škofije je bil deležen številnih posegov, kot so izolacija stropa nad odrom, hidroizolacija temeljev na zadnji strani, izvedba rampe v kletne prostore, popravilo venca strehe in pleskanje fasade, ureditev prostorov in oddaja le teh v najem - tako smo v vasi pridobili cvetličarsko dejavnost. 
 • Vzpostavljen je bil prehod za pešce med župniščem in slaščičarno. V želji po umirjanju prometa na državni cesti, bo ob izvedbi krožišča prehod postavljen na grbino.
 • Pri nekdanjem balinišču, nekdanji bencinski črpalki ter pri špini so bila zarisana parkirna mesta. Pridobili smo nove parkirne površine nasproti vrtca, na pokritem vkopu in pri Stari pekarni, razširjeno je bilo parkirišče pri pokopališču.
 • Degradirano območje pokritega vkopa sedaj krasita medgeneracijski park in nasad fig. Urejen je bil nov ekološki otok. Bližnje križišče je bilo preurejeno v grbino z osvetljenim prehodim za pešce in pločnikom. 
 • Urejen je bil status za cesto proti Starem gradu. Del te ceste je bil ob sofinanciranju krajanov tudi asfaltiran. Pred tem je do naselja bil potegnjen nov kablovod ter postavljena transformatorska postaja. 
 • Nova transformatorska postaja je bila postavljena tudi ob šoli.
 • Krajani so v participativnem proračunu izglasovali projekt postavitve kolesarskega postajališča s fitnessom na prostem ob mednarodni kolesarski stezi Porečanki / Parenzani. 
 • V dogovoru med 2TDK, Mestno občino Koper in KS Škofije se je pričela gradnja novega cestnega priključka za Plavje. V okviru projekta bo nastalo novo parkirišče, ekološki otok, ob cesti do mosta bo pločnik, postavljena bo javna razsvetljava. Pod cestno telo je bila postavljena fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, optično omrežje ter energetski kabel. 
 • Ob državni cesti je bilo sanirano vozišče ter urejen jarek za odvajanje meteorne vode. Ob cesti je od konca naselja v smeri proti Italiji bila nameščena nova varnostna ograja. 
 • Na prošnjo staršev je pri vili Lea bila z drenažo sanirana pot po kateri poteka Pešbus. 
 • Saniran je bil poškodovani pokopališki zid, očiščen je bil zaraščen jarek nad pokopališčem, odstranjena bolna cipresa. 
ZGORNJE ŠKOFIJE
 • Na Mandriji je bil postavljen podporni zid z varnostno ograjo. 
 • Del ceste med II. in III. Škofijami je bil razširjen. Na delu kjer je razširitev je bil saniran kamniti zid. 
 • Ovinek na III. Škofijah je dobil javno razsvetljavo kar izboljšuje varnost v prometu. 
 • Avtobusna postaja na III. Škofijah je dobila betonski tlak. Postavljen je bil nadstrešek. Postaja na IV. Škofijah je dobila večji nadstrešek, zarisane so bile talne oznake ter postavljena prometna signalizacija. 
 • Postavljena je bila transformatorska postaja Rombi.
 • Na igrišču na IV. Škofijah je bila izvedena ozelenitev. Posajena so bila drevesa in grmičevje. 
 • Gradilo se je optično omrežje. 
PLAVJE
 • Na začetku mandata je na cesti, ki se pri kapelici odcepi levo, bilo potrebno sanirati slabo izvedene bankine, ki jih je spodjedla meteorna voda. Bankine so bile betonirane. 
 • Pri igrišču je bila postavljena nadstrešena avtobusna postaja.
 • Na novo se je asfaltiralo cesto čez center vasi. 
 • Od mosta proti vasi je bila  postavljena varnostna ograja. 
 • Ob cesti za Urbance se je uredilo kanale. Ti so sedaj v večji meri povozni kar olajša vožnjo ob srečanje dveh vozil. 
 • Plavje, Beloglav, Badiha in Puberli so dobili optično omrežje. 
 • Na igrišču je bila postavljena nova izlivka, prav tako pa je stekla obnova ostalih vaških javnih izlivk. 
ELERJI
 • Obnovljena je bila špina kjer se je s kamnom uredilo tla. Ob špini je bil postavljen defibrilator in oglasa tabla. 
 • Na ovinku je bilo dotrajano ogledalo zamenjano z novim. Zamenjani so bili tudi nekateri prometni znaki in obcestna signalizacija. 
 • Pri igralih je bil saniran pločnik, postavljen podporni zid in nameščena varnostna ograja. Pločnik je po delih bil saniran tudi v smeri Hrvatinov. 
 • Iz smeri Hrvatinov proti Elerjem je bil postavljen merilnik hitrosti.
TINJAN
 • V sodelovanju z 2TDK in krajani sta bila obnovljena kal in mlaka. 
 • V Slatinah in Kolombarju so bili deležni ureditve hidrotlačnih razmer. Čez Slatine se je na novo asfaltiralo cesto. Oba zaselka sta dobila optično omrežje. 
 • Na Urbancih je bila postavljena nova transformatorska postaja. Na novo je bil asfaltiran del ceste čez vas.
DRUGO
 • Gradi se kanalizacijsko omrežje in nadaljuje z gradnjo optičnega. 
 • Za izboljšanje varnosti v prometu so bila nameščena ogledala ter postavljeni prometni znaki.
 • Prvič sploh se je med mejnim prehodom in mostom uredilo strugo potoka in tako izboljšalo poplavno varnost.
Deli: