12. redna seja sveta KS Škofije

Zadružni dom Škofije

12. redna seja je potekala v sredo, 9. junija. 


Košnja in urejanje okolja

Ker še nimamo javnega delavca, se tekoča vzdrževalna dela izvajajo z zunanjimi izvajalci. Košnja trave poteka preko podjetja Matrih. Določena dela opravljamo tudi člani sveta in krajani. S CPK se sproti dogovarjamo glede na njihov plan košnje. Za košnjo celotne KS je potrebnih cca 80 ur (javne površine, obcestne brežine…). Zato je smiselno, da je košnja usklajena s CPK. V primeru, da CPK pokosi cestne brežine, je dela za cca 50 ur. Do sedaj smo porabili približno 1.300 eur, za 133 ur dela (7,5 eur/h). Kosili smo 2-krat celotno KS. Center Škofij 3- krat. Izredno deževno vreme seveda pospešuje rast trave. Medtem smo za nekaj časa prekinili košnjo in pustili višjo travo, tudi zaradi zaprosila okoljevarstvenih organizacij, da omogočimo pašo čebel, kar nam je šlo na roko.

Počistili in porezali smo tudi drevesa na 2. Škofijah in Plavjah. Nadaljevali smo z zasaditvijo novih rastlin (4. Škofije v celoti, vkop Čuk delno, ostalo pride na vrsto glede na razpoložljivost Marjetice).

 


Bankomat

Telekom v teh dneh vzpostavlja povezavo s telekomunikacijskim omrežjem, kar je pogoj za postavitev bankomata. Sporazum med MOK (lastnico prostorov in koprsko banko je usklajen)

Predvideva se vzpostavitev bankomata v roku nekaj tednov. Glede na dosedanjo časovnico je smiselna previdnost pri napovedih.


Novi zaris črt pri Špini in ureditev parkirnega režima

Na pobudo/zahtevo krajanov območja, centra Sp. Škofij (pri špini) je KS povabila k sodelovanju nekaj strokovnjakov med katerimi smo izbrali krajanom najbolj primeren (ponovni) zaris črt. Primernost zarisa smo preizkusili tudi v živo na licu mesta. Temeljni namen je bil, da se omogoči lažji dostop do parcel in se hkrati maksimizira število pakirnih mest. Udeleženci so se soglasno strinjali z zadnjo rešitvijo, ki jo je zarisal g. Željko Babič. Zato bo KS naročila izbris lani izdelanega zarisa in naročila novega, ki je tudi preverjen na terenu. KS potrjuje zaris črt in predlaga sprejem naslednjega sklepa:

S strani MOK čakamo navodila in dovoljenje, da se ustrezno uredi parkirni režim (parkomat, dovolilnice).


Akcija za pobiranje pasjih iztrebkov

KS je naročila informativne table, ki jih bomo izobesili po KS, za povečanje pozornosti krajanov pri čiščenju pasjih iztrebkov. Akcijo bomo uskladili z Marjetico.

Hkrati čakamo še dogovor MOK glede postavitve nekaj košev za pasje iztrebke.Dediščina – kamen »Via Delfina«

V dogovoru z župnikom smo izpred glavne cerkve smo odpeljali kamen »Via delfina« v prenovo v kamnoseštvo Fojkar. Tam ga bodo pripravili za postavitev v avlo ZD, najverjetneje po otvoriti nove šole (ko se bo šola umaknila iz prostorov ZD), lahko pa tudi prej. Kopija kamna je razstavljena pri pošti, original pa je ležal ob cerkvi in mu bo KS dodelila primeren prostor.Video projektor – Iskra

S krajanom g. Bojanom Rovškom smo se dogovorili, da se bo restavriral video projektor, ki se ga je uporabljajo pri kino predstavah v Zadružnem domu, v 50-70 letih. Video projektor bomo razstavili predvidoma v dvorani HP, na odru (pod zastavami), kjer bo postavljen za stalno. Namestili ga bomo po koncu uporabe nadomestnih prostorov s strani šole. KS bo krila stroške materiala (nekaj sto eurov). Delo ne bo zaračunano, saj bo to darilo KS. Dne 11.04. je bila podpisana pogodba med KS in g. Bojanom Rovškom. Pogodbo si lahko ogledate v tajništvu KS.Izlivke, vodnjaki, vodohrami

Po obnovi izlivke na Elerjih, bomo obnovili izlivke na Plavjah (2x)i n vzpostavili novo izlivko na igrišču Plavje skupaj z gradnjo optike.

Dobili smo pobudo za obnovo vodnjaka na Moretinih (občinsko zemljišče). Hkrati bomo postopoma začeli urejati bivšo pralnici na Plavjah in Badihi. Obnovili bomo tudi vodnjak na vaškem trgu Plavje. Vsa ta dela bomo izpeljali postopoma v roku 2-3 let. Operativni stroški ene izlivke (voda) znašajo cca 8 eur na mesec. Obnove bo pretežno financirala KS, računamo pa tudi na pomoč MOK.Prenova prostorov Zadružnega doma

KS je zaključila z obnovo prostora bivšega skladišča. Za investicijo je bilo porabljenih 21.736 eur (brez DDV), ki ga je financirala MOK.


STRATEŠKE INVESTICIJE – INVESTICIJE MOK

Mandrija

Dolgo pričakovana investicija, ki jih je KS posredovala MOK v sklopu proračuna, je zaključena. Zid je zgrajen, KS je podala pobudo, da se na ožjem cestnem odseku razširi še prostor na povezovalni cesti 2. -3. Škofije. Gre za parcelo št. 1439/3 k.o. Škofije v privatni lasti, lastnik se je strinjal z izvedbo.


Šola

Gradnja nove šole poteka v treh ključnih fazah:

 • Priprava nadomestnih prostorov
 • Rušitev obstoječe stavbe
 • Novogradnja


Trenutno je v izdelavi PZI (Projekt za izvedbo). Ko bo dokončan, gre v potrditev na občinski svet, nato sledi javni razpis za izvajalca del (julij), izbira izvajalca in uvedba v delo (sept-okt). Vmes je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je trenutno v postopku pridobivanja na UE Koper.

Nadomestni prostori bodo:

 • Dvorana burja (5. – 9. razred)
 • Prostori KS (3. in 4. razred): prvo nadstropje: velika sejna, IBK studio, prostor društev; pritličje: avla ZD in dvorana HP
 • Župnišče 1. in 2. razred – 4 oddelki, ki bodo zaradi velikosti razdeljeni na 6 oddelkov.

Interes KS je, da se pridobi nadomestne prostore za društva (Vaška hiša, bivše balinišče), nadomestni prostor najemnika IBK (prostori Marinelab, ki se seli v zadnji del ZD). Interes KS je tudi, da se v dvorano HP namesti toplotno črpalko z rekuperacijo, da bo postala bolj funkcionalna (KS je že lani izolirala strop nad odrom in s tem bistveno povečala energetsko učinkovitost). Društvom bomo priskrbeli nadomestne prostore. Plesalcem bomo namesto uporabe dvorane HP, ponudili možnost uporabe namiznoteniške dvorane.


Odgovor s strani Mestne občine Koper glede novogradnje OŠ Oskarja Kovačiča Škofije:

Mestna občina Koper je že objavila javni naročili za ureditev objekta Dvorane Burja v nadomestne prostore in za rušitev osnovne šole. Ponudbe za ureditev nadomestnih prostorov bo MOK dobila konec maja, za rušitev šole pa 2. junija, sledita pregled in izbira izvajalcev. Poleg tega MOK zbira ponudbe za ureditev nadomestnih prostorov za 1. in 2. razred v župnišču ter za 3. in 4. razred v prostorih KS Škofije. Ponudbe pričakujemo do konca meseca. MOK čaka izdajo gradbenega dovoljenja, ko ga prejme, bodo izbrani izvajalci uvedeni v delo tako za ureditev nadomestnih prostorov kot za rušitev šole.

Dela za ureditev Dvorane Burja v nadomestne prostore se bodo izvajala poleti, in sicer do 15. avgusta, za ureditev prostorov v KS Škofije do 31. julija, za ureditev prostorov v župnišču pa do 10. avgusta, do 1. septembra se bo šola preselila v nadomestne prostore. Rušitev šole bo potekala predvidoma septembra in v prvi polovici oktobra. Terminski načrt se bo prilagajal roku pridobitve gradbenega dela in izbora izvajalcev gradbenih del.

2. junija bo MOK dobila PZI za novo OŠ Škofije, sledita pregled in priprava investicijske dokumentacije, o kateri bodo svetnice in svetniki odločali na junijski seji Občinskega sveta MOK. Nato sledi razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Če bo MOK v tem času dobila gradbeno dovoljenje in bodo vsi postopki za izbiro izvajalcev potekali brez zapletov, bi se gradnja nove šole lahko začela takoj po rušitvi, predvidoma v drugi polovici oktobra.


Ambulanta

MOK je v postopku naročila PZI, ki bo osnova za izbor izvajalca za izvedbo gradbenih del – to je prilagoditve prostora za potrebe splošne ambulante družinske medicine. Če bo šlo vse po načrtu, bodo dela lahko zaključena v zadnjem kvartalu leta 2021.

Zaradi manjše kvadrature od zahtevane, je MOK na ministrstvo poslala predlog, da se prostori vseeno uporabijo za SADM v okviru ZD Koper.

Po zadnjih informacijah je MOK na Ministrstvo za zdravje poslala vprašanje glede ustreznosti (velikosti) bodočih prostorov za ambulanto družinske medicine na Škofijah - lokacija stara pekarna.Krožišče Sp. Škofije – Tinjan

Na podlagi predloga MOK je DRSI združila investicijo krožišča in ureditve pločnika s prehodom za pešce pred objektom KS. Pred kratkim sta DRSI in MOK podpisali aneks k sporazumu o sofinanciranju investicije. DRSI bo predvidoma junija objavil razpis za pridobitev izvajalca, sledita podpis pogodbe o izvedbi in sofinanciranju ter začetek izvedbe.


Križišče nad vkopom Čuk

Naročen je bil idejni projekt s popisi del. Izvedba je planirana po poletju 2021.


Kanalizacija

Postopek izgradnje kanalizacije po projektu »Čisto za Koper« še ni zaključen, saj še ni izbran izvajalec. Ko bo proces izbire izvajalca zaključen, nas bo MOK pozvala, da uskladimo termine gradnje in predočimo naše potrebe, med drugim:

 • Na Zg. Škofijah krajani želijo nadaljevanje postavitve javne razsvetljave. Predlagali bomo, da se kable položi pod zemljo hkrati z gradnjo kanalizacije.
 • KS bo bedela na obljubljenim asfaltiranjem makadamskih cest (pobude že poslane) in izgradnji meteorne kanalizacije (kjer bo potrebna).
 • KS bo imenovala komisijo, ki bo sledila gradnji in operativno koordinirala projekt s potrebami kraja. Terminski načrt bo izdelan z izvajalcem.
 • KS Škofije bo predlagala, da MOK uvrsti manjkajoči jašek kanalizacije na območju Sp.Škofije-»Buža«
 • KS Škofije bo MOK seznanila s pobudo za ureditev meteorne kanalizacije na območju Treš-Škrlače


STRATEŠKE INVESTICIJE – INVESTICIJE OSTALI

Gradnja 2. tira in monitoring

Kmalu bodo začeli z monitoringom zgradb. V kratkem bomo prejeli digitalni zemljevid vseh prijavljenih zgradb in tisti, ki jih bodo dejansko pregledali in dokumentirali. Prijav je bilo od Dekanov do Divače skoraj 500, plačan monitoring bo izveden na nekaj več kot 400-tih. Prejmemo tudi popoln seznam prijavljenih in pregled odbranih za monitoring. Vplivno območje je razširjeno s 50 m na 100 m. Na 2TDK bodo pripravili informacijo, kako lahko in za koliko denarja naročijo občani, ki niso zajeti v 100 metrski pas (vplivno območje).


Cesta Urbanci - Tinjan

Projekt za asfaltiranje ceste Urbanci Tinjan je narejen. Ocenjena vrednost znaša 186.025,3 eur. KS in MOK si prizadevata, da bi bil odsek zgrajen v čim krajšem času. Trenutno še ni možno napovedati začetka gradbenih del.


Priključek Plavje

Priključek Plavje je verjetno prva večja investicija, ki se bo pričela v tem mandatu - kot posledica dela tega mandata. Vrednost investicije je 0,5 mio eur. Pričakuje se izdajo gradbenega dovoljenja v roku nekaj tednov. To je ključno, saj naj bi se dela pričela še letos- poleti. Elektro je že naredil projekt postavitve glavnega voda elektrike pod cestnim ustrojem.


Cesta Plavje – Vinjan - Staje

Cesta je predvidena v izgradnjo po zaključku gradnje predorov – cca 5 let.


Optika Plavje

Gradnja optike na Plavjah se nadaljuje s povečanim tempom. Dela so se začasno ustavila, ker je KS dala pobudo, da se hkrati vkoplje še elektro kabel (glavni vod) in čim večje število stranskih priključkov. Rižanski vodovod bo prav tako uredil nekatere vodovodne povezave.

V sklopu gradnje optike predvidevamo še popravilo vodovoda Plavje 59. Projekt je že pripravljen, dela se bodo začela skupaj z optičnim omrežjem.

KS bo postavila javno izlivko na plavsko igrišče in postopoma uredila še nekatere druge izlivke.

Predvideva se še sanacija ceste na nekaterih cestnih odsekih. Največji del bo preplastitev cestnega telesa okoli plavske cerkve – cca 900 m2.

Finančno konstrukcijo še pripravljamo. 15.000 eur je že odobrenih s strani MOK (sklep Župana z dne 15.3.2021). Računamo tudi na sofinanciranje Elektra, RVK, T-2 in bencinske črpalke. Skupna vrednost znaša 31.211 eur z ddv.

KS je na MOK naslovila pobudo, da se po gradnji optičnega omrežja sanira dele plavske ceste, ki je v slabem stanju. KS bo organizirala obnovo s pomočjo MOK in ostalih donatorjev.Čiščenje struge škofijskega potoka

Na večkratno pobudo KS Škofije in MOK, je Direkcija Republike Slovenije za vode, začela z urejanjem struge Škofijskega potoka. Čiščenje se bo nadaljevalo po 15.08., ko bo zopet dovoljen posek. Počistilo se bo tudi strugo plavskega potoka ob plavski cesti.Stari grad

Na pobudo KS Škofije je Elektro primorska začela z urejanjem električnega omrežja s postavitvijo transformatorske postaje.

Še vedno se ureja status poti, kar je tudi pogoj za to, da se cesta asfaltira. Vseeno lahko rečemo, da se tudi v tem zaselku stvari popravljajo, v zadnjem letu sta tam bili postavljeni tdui dve novi javni svetilki. 

Trenutno se ureja tudi električno omrežje, ki bo zagotavljalo dovolj moči. RVK je prav tako izvedel nekaj vzdrževalnih del. Potrebno bo še posodobiti optično omrežje, saj se del zaselka napaja iz Hrvatinov - po zraku.Stara šola Plavje

Po sesutju kostanja ob zgradbi stare šole, smo z MOK in pooblaščenim statikom pregledali tudi poslopje, kjer je bilo ugotovljeno, da je stavba nevarna. KS bo v kratkem začela zbirati predloge, kaj bi s stavbo naredili. Zbrane predloge bomo poslali na MOK, ki je tudi lastnica zgradbe, medtem ko je del funkcionalnega zemljišča last plavskih družin.

Poročilo statika se nahaja v tajništvu KS.


Sprejete sklepe si oglejte v priloženem osnutku zapisnika. 


Deli: