Člani sveta in odborov delujejo volontersko

26. seja sveta

Pred 26. sejo sveta je svetnica Valentina Petaros Jaromela v tajništvo poslala vprašanje glede finančnega stanja oziroma delovanja Odbora za družbene dejavnosti (v celoti bo razvidno iz zapisnika seje). Predsednica odbora Nataša Zerbo, ki je poročala tudi o vsebini dela odbora med poletnimi meseci in predsednik sveta Edmond Gašpar sta ji pojasnila povsem volontersko delovanje članov, da odbor ne razpolaga z nobenimi finančnimi sredstvi in da o denarju odloča izključno svet KS. Deluje pa tako kot ostali odbori v skladu s statutom KS.

Predsednik je pripravil tudi pisno pojasnilo, ki se glasi:

»Kot je bilo že v elektronski korespondenci napisano go. Petaros, vsi člani sveta in odborov delujemo volontersko, se pravi brez kakršnega koli plačila tako za sejnine kot za opravljeno delo izven sej odborov in sveta. Posamezniki v obeh odborih kakor tudi vodstvo sveta je vložilo v delo ogromen fond ur zasebnega prostega časa v številnih aktivnostih kot so: kontakti in sestanki s strokovnjaki in strokovnimi službami, društvi in krajani, projektiranje in nadziranje raznih projektov, nadziranje in upravljanje financ KS, priprava finančnih načrtov in poslovnih poročil, priprava materialov za objave na internetni strani, pisanje in urejanje glasil, organiziranje proslav ob 8.marcu in krajevnem prazniku...

Do sedaj nihče ni pogojeval dela v organih in telesih KS s plačilom, razen v primeru nekdanje članice ODD Valentine Petaros Jaromela, ki se je zaradi tega sama izločila iz delovanja v odboru.

Vsi aktivni člani sveta in odborov bomo do zaključka delovali kot do sedaj, saj nas je pri kandidaturi vodila zamisel, da s svojim delom kaj prispevamo k razvoju KS. Zato je postavljanje tovrstnih vprašanj, ki zvenijo kot sumničenje, žaljivo za vse, ki nesebično vlagamo svoj prosti čas v dobrobit lokalne skupnosti.«

Deli: