Naložba v kanalizacijo na Drugih Škofijah pred zaključkom

kanalizacija Druga Škofija

Iz Samostojne investicijske službe so predsedniku sveta KS posredovali informacije o naložbi »Kanalizacija Škofije II.faza 1. etapa«, ki jo je pripravil  odgovorni nadzornik Iztok Kleibencetl.

Z dokončanjem te naložbe ima kanalizacijske priključke v KS Škofije zdaj slaba tretjina gospodinjstev in krajani pričakujejo, da se bo izgradnja čim prej intenzivno nadaljevala, prav tako priprava projektov za območja, kjer jih še ni.

Ker koordinator KS na terenu  po izboru investitorja (MOK) svetu in krajanom ni poročal o poteku in zaključevanju del na tej zelo pomembni investiciji v KS Škofije, je predsednik pristojni urad zaprosil za informacije glede naslednjih vprašanj, ki jim sledijo odgovori iz občine z dne 21.07.2018:

1. Koliko projektiranih priključkov je bilo dejansko izvedenih (po projektu in končno realiziranih)?

Po projektu je bilo predvidenih 835 m priključkov komunalnih odpadnih voda, dejansko izvedenih je 858 m.

2. Koliko neposrednih meteornih  priključkov zasebnih objektov je bilo možno izvesti in koliko objektov izliva strešne vode na javne površine?

Zasebnih priključkov odpadne padavinske vode načeloma nismo izvajali, izvedli so se samo odtoki zasebnih ali javnih rešetk in požiralnikov na stiku cest z dvorišči – tam, kjer bi lahko cestne vode povzročale poplave dvorišč, vseh meteornih priključkov je bilo predvideno 111 m, izvedeno je 139 m

3. Koliko dolžinskih metrov fekalne in koliko meteorne kanalizacije je bilo izvedeno?

Kanalizacija odpadne komunalne vode: predvideno 841 m, izvedeno 826 m. Kanalizacija padavinske odpadne vode: predvideno 803 m, izvedeno 1041 m.

4. Ali se je polagal TK cevovod? Koliko metrov in katerih operaterjev?

TK cevovod : izvajalec je izvajal ta del po neposredni pogodbi z naročnikom TK in nimamo evidenc o predvidenih in izvedenih delih.

5. Koliko m2 cest in dvoriščnih priključkov je bilo asfaltiranih?

Asfaltiranje: dela še niso povsem dokončana, zato ne moremo posredovati točnih podatkov

6. Kdaj bodo vsa dela kočana in opravljen prevzem kanalizacije v upravljanje Marjetice Koper?

Dela so zaključena, izvajajo se nekatera manjša del na priključkih in asfaltiranju. V izvajanju je geodetski posnetek izvedenih del, končana bodo predvidoma ta teden. Sledi izdelava projekta izvedenih del do konca drugega tedna. Izjava o zanesljivosti objekta je že pripravljena. S projektom izvedenih del bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija za tehnični pregled tega dela kanalizacije Škofije. Tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja ne bo mogoče pridobiti do dokončanja 2. etape kanalizacije, ker se gradbeno dovoljenje glasi na celoten objekt. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo lahko objekt formalno predan upravljavcu.

7. Koliko je bila končna vrednost investicije in viri financiranja (lastna proračunska sredstva, morebitna sredstva države ali EU)?

Končno vrednost bomo lahko podali po končnem obračunu in končni situaciji izvedenih del. Vsekakor pogodbena vrednost del ne bo presežena. Za strukturo financiranja nimamo informacij.  

 

Deli: