Svet je za ambulanto naredil vse

lokacija ambulante

Svet KS Škofij je 13. junija letos na podlagi seznanitve z idejnimi rešitvami umestitve ambulante v zadružni dom in s stališči društev  ter organizacij, ki so vsakodnevni uporabniki  prostorov Zadružnega doma, soglasno sprejel stališče: najbolj primerna, ekonomsko sprejemljiva in hitro rešljiva varianta je umestitev ambulante v prvo nadstropje Zadružnega doma. Ta rešitev ima tudi široko podporo skupnosti in je povsem v skladu z javno izraženo željo župana (11.4.), da bodo iskali lokacijo, »ki bo zadovoljila vse oz. veliko večino.

Stališče je bilo naslednji dan nemudoma poslano županu in na občino, županov odgovor pa je bil po 12 dneh objavljen na ekopru 26.6. popoldan, ko je bil poslan tudi na KS Škofije. V njem je župan pojasnil, da” je občina predlog KS proučila in ugotovila, da so postopki za pridobitev dokumentacije za izvedbo tako zahtevnega posega v prostor dolgotrajni, zaradi česar bi bilo pravočasno črpanje pridobljenih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije praktično nemogoče. Ponovno je poudaril, da bi bilo veliko bolje, bolj racionalno, najhitreje izvedljivo, predvsem pa edino mogoče, ambulanto urediti v pritličju Zadružnega doma ter svetu KS Škofije predlagal, da to možnost ponovno prouči.”

Predsednik Sveta KS Edmond Gašpar je po proučitvi zadeve iz dokumentov zadružnega doma, potrebnih postopkov in razgovori s strokovnjaki županu v petek (29.6.) poslal naslednji odgovor:

»Komentar o  upravnih postopkih in tveganjih pri umeščanju ambulante v nadstropje ali v avlo dvorane ZD (zapis na podlagi pojasnil štirih zunanjih strokovnih sodelavcev):

  1. 1.       Ambulanta v nadstropju

Za umestitev ambulante v nadstropje ZD je potrebno gradbeno dovoljenje  zaradi rekonstrukcije in spremembe namembnosti prostorov, z vso  potrebno tehnično dokumentacijo (načrti , študije..). Izdela se poenostavljena arhitekturna mapa z opisom sedanjega in novega stanja. Ob zaključku se izdela še projekt izvedenih del (kot običajno) in poročilo nadzornika o izpolnjevanju pogojev za spremembo namembnosti.

V projektno dokumentacijo je potrebno vključiti tudi dvigalo  (poseg v prostor in v konstrukcijo zgradbe). Zanj bi verjetno zadostoval projekt izvedbe – vpetje v nosilno konstrukcijo na delu stavbe  in projekt/poročilo statika. Celoten projekt je vsebinsko  rekonstrukcija zaradi tehničnih izboljšav stavbe.

Obstaja možnost, da bi se lahko na UE naslovila prošnja za  prioritetno obravnavo, ker gre za  enostavnejšo, dokumentacijsko manj obsežno vlogo za gradbeno dovoljenje za objekt javnega pomena (zdravstvo). Časovno bi ob ustreznem »posluhu« UE to pomenilo do 3 mesece od datuma vložene popolne dokumentacije.

Po novem Pravilniku o univerzalnih pogojih gradnje, pa tudi sicer bi bila smiselna postavitev dvigala za dostop do nadstropja ZD, kjer so upravni prostori KS in drugi uporabniki, do katerih je sedaj onemogočen dostop obiskovalcem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi.

  1. 2.       Ambulanta v avli dvorane HP

Projekt ambulante v avli  je glede korakov v upravnem  postopku  enak tistemu v nadstropju. Ločena  projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja  nadomestne avle pa  je obširnejša in zahtevnejša od dokumentacije  za dvigalo. Posledično je zahtevnejša  tudi presoja v upravnem postopku pridobivanja GD. Potrebno bo tudi bistveno več čakalnega časa za obravnavo vloge zaradi prezasedenosti UE, saj  nima osnov za prioritetno obravnavo.

Poseg v avlo je med drugim zahtevnejši tudi v segmentu  elektro instalacij, saj bi bila potrebna premestitev glavnega elektro vozlišča dvorane  v prostor izven ambulante. Po prvih informacijah pa je   avla sestavni del prostorske enote dvorana.

Ob umeščanju ambulante v avlo dvorane  obstajajo še sledeča  tveganja:

-          Zmanjšanje že tako minimalnih možnosti parkiranja za obiskovalce KS, za obiskovalce bodoče ambulante in lokalov v pritličju ZD, predvsem slaščičarne, ki ima večje število kratkotrajnih obiskov (prevzem naročil)

-          Dvorana bi bila po najbolj optimističnih napovedih (glede na založenost UE z vlogami zaradi spremenjene gradbene zakonodaje) vsaj pol leta brez avle, po malo bolj realnih pa verjetno  eno leto

-          Brez pisne obveze MOK v obliki  rebalansa proračuna 2018  za vrednost te investicije ni zagotovila KS in uporabnikom avle in dvorane, da bo MOK  tudi udejanila obljubo o novi avli

-          Vse obdelane  variante foajerja so funkcionalno slabše od  sedanjenavezave  avla - dvorana 

Sicer pa je zakonska obveza občine, da skrbi za mrežo primarnega zdravstva in ima  kot ustanoviteljica zavoda Zdravstvenega doma dolžnost da poskrbi za ustrezne prostore ambulant  svojega zavoda. Naloga KS je podajati pobude za zadeve, ki so v širšem interesu krajanov. V tem je KS dala pobudo MOK že leta  2016. Podobno so pred nami takšne pobude dali tudi v nekaterih drugih KS mestne občine Koper, kjer že imajo ambulante. Dobili smo ustna zagotovila župana, da bo poskrbel za ambulanto na Škofijah. Svet je poleg pobude s stališčem sveta  dal na razpolago prostor v prvem nadstropju .V mestu je občina v celoti sama poskrbela za prostore ambulant. Zdaj je naloga občine in župana, da za realizacijo dane obljube sprejme odločitev.

 Fotografije:

V primeru ambulante v 1. nadstopju Zadružnega doma bi bilo  dvigalo umeščeno pred  prvim volttom.

V primeru ambulante v avli bi bilo zmanjšano oziroma onemogočeno parkiranje, dvorana bi dobila konstrukcijo novega vhoda v dvorano, službeni vhod bi bil za zadružnim domom, kjer je fitnes.

Dopis župana

Fotogalerija

Deli: