Temeljne naloge občine

ceste

Velikokrat, sploh v zimskih mesecih, se krajani pritožujejo zaradi stanja na cestah, ki so včasih poledenele, po njih teče voda, posute so z gramozom. Sprašujejo, kdo bi moral to urediti, zakaj na primer krajevna skupnost ne reagira in tako naprej. Tudi tajništvo KS problem sporoča pristojnim službam, kot so bili na primer slabo izvedeni ležeči “policaj”, slabo odvodnjavanje, pomankljivo označevanje gradbišč in nedokončanje del oziroma, da  po posegih za njimi ni počiščeno (glej fotografije).

Po drugi strani slišimo, kako je župan nekaj obljubil in  osebno obljubo izpolnil. Oboje je povezano s temeljnimi nalogami občine, ki jih nalaga zakon, zato je dobro, da jih poznamo. Državljani plačujemo davke in druge dajatve,  s tem financiramo opravljanje teh nalog in  prav je, da jih pristojni tudi opravljajo. V bistvu bi moralo biti samoumevno, da imamo glede na število in rast prebivalstva  novo večjo šolo in ne le krpanje stare ter dotrajane montažne sole, zdravstveno ambulanto, da imamo urejeno kanalizacijo, javno razsvetljavo, ceste in vse ostalo, za kar plačujemo.

Po zakonu o lokalni samoupravi morajo občine zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev z opravljanjem naslednjih nalog:

-        upravlja občinsko premoženje;

-        omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;

-        načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;

-        ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj;

-        v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;

-        pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;

-        skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;

-        ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;

-        ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;

-        pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, dejavnost na svojem območju;

-        pospešuje razvoj športa in rekreacije;

-        pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;

-        gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;

-        opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;

-        organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini;

-        skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;

-        organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč;

-        lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;

-        organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;

-        določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;

Tajništvo KS Škofije redno obvešča pristojne službe o nastalih težavah iz naštetih področij, vsak občan pa lahko tudi sam zahteva ureditev posameznih zadev. Občina mora biti servis vsem občanom. Objavljamo nekaj najbolj pomembnih telefonskih številk.

 

Uporabne informacije v MOK

Upravljalec občinskih cest CPK

Cestna baza Koper
Telefon: 05 689 03 31
Dežurna  zimska  služba : 05 680 06 20

Občinski inšpektorat

Dežurni redar
41 627 286

Dežurni inšpektor
51 631 497

 

Marjetica -nujne številke – 24 ur Parkirišča – dežurna služba:

080 81 20

Obalno zavetišče za živali – dežurna služba:

080 88 49

Kanalizacija – dežurna služba:

041 627 288

041 638 357

Pogrebna – dežurna služba:

031 681 484

Javna razsvetljava – dežurna služba:

051 644 977

 

Urad za nepremičnine

Melita Osvaldič, (0)5 664 62 75

 

Urad za okolje in prostor

Georgi Bangiev, (0)5 664 62 75

 

Urad za gospodarske javne službe in promet

Nataša Likar,  (0)5 664 63 30

 

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Timotej Pirjevec, (0)5 664 62 39

 

Kabinet župana – Svetovalec župana za stike s strankami :  Dejan Škerlič, 041 666 286

 

Na internetni strani je objavljeno tudi celotno glasilo Na burji: http://www.ks-skofije.si/docs/2018/01/5a4f3d2f_naburji717.pdf

Deli: