Tožba dobljena, zadružni dom je last KS Škofije

zadružni dom

V iztekajočem se mandatu so potekala zelo pomembna prizadevanja, da bi se KS Škofije vpisala v zemljiško knjigo kot lastnica Zadružnega doma. Leta 2016 je vodstvo v arhivu tajništva našlo pogodbo o prenosu lastništva ZD Škofije na KS iz leta 1967, ki  ni bila nikoli zemljiško knjižno realizirana. Svet KS je zato pozval občino, naj to le uredi in zadružni dom, ki je bil grajen z udarniškim delom krajanov, tudi formalno prenese v lastništvo KS. 

Občina je dvakrat podan  predlog zavrnila, svet pa je presojal kako zaščititi nesporno lastnino KS, še posebej  zaradi večkrat izrečenih namigov, da bi se lahko z zadružnim domom zgodilo podobno kot z vaško hišo in bivšim baliniščem. Ti dve nepremičnini  je občina odvzela iz upravljanja KS ter ju predala zasebnima društvoma Rina Hrvatina in Milana Markočiča. Zato se je svet večinsko odločil za sodno pot rešitve problema. S tožbo se je od Mestne občine Koper zahtevalo, naj sodišče ugotovi, da ima KS Škofije lastninsko pravico na nepremičnini z ID znakom 2595-1066-1 (posamezni del št. 1 v stavbi št. 1066 k.o. Škofije) skupaj s pripadajoči deležem na skupnih delih v etažni lastnini, in na nepremičnini z ID znakom 2595-498/48-0 (parcela št. 498/48 k.o. Škofije), na obeh do celote (lastninska tožba). Okrožno sodišče Koper je prejšnji teden izdalo sodbo, v kateri je v celoti ugodilo zahtevi KS Škofije, ki jo je zastopal predsednik sveta Edmond Gašpar.

Med Občino Koper kot pravno prednico tožene stranke (zastopal jo je takratni predsednik skupščine Občine Koper  Miro Kocjan) in tožečo stranko (zastopal jo je takratni predsednik  sveta KS Cunja Leander) je bila dne 19.9.1967 sklenjena Pogodba o prenosu pravice uporabe.  V 1. členu predmetne Pogodbe se je tedaj občina  zavezala: ”Občina Koper odstopa in prenese brezplačno na krajevno skupnost Škofije pravico uporabe za zgradbo zadružnega doma – Škofije, ki je zgrajen na parc. št. 380 in 408 ter zemlj. parc. številka 498/3, vpisane v vl. št. – k.o. Škofije in katera zgradba je družbena lastnina v uporabi občine Koper ter dovoljuje, da se pravica uporabe vknjiži v zemljiški knjigi na ime krajevna skupnost Škofije.” 

Tedanja pravica uporabe je bila pravno enaka sedanji lastninski pravici. Podobne pogodbe so bile sklenjene v Bertokih, Pobegih in Sv Antonu in tam so bili zadružni domovi vknjiženi v zemljiško knjigo kot lastnina krajevnih skupnosti. Na Škofijah se to ni zgodilo. Po osamosvojitvi se je nasprotno s tem in  na osnovi  Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini občina vpisala kot lastnica na vse nepremičnine, ki so bile v družbeni lasti in niso bile drugače zavedene. O tem nihče ni vprašal KS.

V obdobju župana Borisa Popoviča so se nekoč nepremičnine v lasti krajevnih skupnosti oziroma v skupni družbeni lasti začele celo prodajati. Tako so krajani ostali brez svojih prostorov na Elerjih in Plavjah, svet KS Škofije takratnega mandata pa se ni dovolj angažiral, da se to ne bi zgodilo ali pa da bi krajani dobili vsaj nadomestne prostore. Podobno se je zgodilo v Sočergi, ko je občina prodala polovico zadružnega doma in pred kratkim tudi v Sv. Antonu. Tam je kulturni dom (stara šola) že bil namenjen stanovanjskemu projektu zasebnega podjetja. V zadnjem trenutku sta preprečila namero prodaje z javnim angažiranjem  občinska svetnica Olga Franca in Darij Pobega, nekdanji profesor glasbe in dolgoletni vodja Pihalnega orkestra Koper. Zdaj je to obnovljena Hiša kulture v javni uporabi.

Z izključnim namenom razbijanja enotnosti sveta KS je župan leta 2015 odvzel upravljanje vaške hiše KS Škofije, katere prenova je bila plod 16 letnih prizadevanj Marije Gregorič in preteklih mandatov lokalne skupnosti. Brez razpisa jo je predal v uporabo zasebnemu društvu člana sveta KS v tem mandatu Rinu Hrvatinu, sicer javnega političnega podpornika župana. Enako se je zgodilo z zemljiščem bivšega balinišča na Sp. Škofijah, ki ga je dobilo  v upravljanje Društvo upokojencev Škofije, ki ga vodi drugi županov politični podpornik Milan Miloš Markočič. V tem primeru je šel župan še dlje in junija 2016 rezal trak predaje v uporabo nelegalnega objekta na tem zemljišču.

V zanosu teh »uspehov« sta oba člana sveta grozila, da  bi se lahko kaj podobnega zgodilo tudi z zadružnim domom. Rino Hrvatin, ki se je javno identificiral kot upravljalec  FB profila Vaška skupnost, je celo zapisal: 

 »Omenili bi radi, da v tem času dvorana v Zadružnem domu na Škofijah ni bila niti enkrat oddana v komercialne namene (tudi dvorana bi morala s svojimi sredstvi sama poskrbeti za svoje vzdrževanje, danes temu ni tako). S svojo nedejavnostjo pa odžira sredstva iz naslova ostalih najemnin, ki bi praviloma morala služiti drugemu namenu. Ob tem bi radi krajane opozoriti na govorice, ki potihoma krožijo po hodnikih Mestne občine Koper, da bi za stavbo Zadružnega doma bilo potrebno najti upravljalca, ki bo stavbo tudi tržil. Ko in če se bo to zgodilo, se v Vaški skupnosti upravičeno sprašujemo, s katerim premoženjem bo KS še upravljala, saj je izgubila že kar nekaj upravljalskih pravic (Vaška hiša, bencinski servis, stara pekarna, ribarnica, staro balinišče...).«

Svet se je za zaščito  dediščine prednikov in lastnine krajanov KS Škofije odločil za tožbo.  Sodišče je v marcu 2017 povabilo obe stranki k mediaciji, vendar predstavniki MOK niso imeli nobenega konkretnega predloga, kako s KS Škofije pravno konsistentno urediti lastniški ali upravljavski odnos za ta objekt, saj je bila edina opcija samo zemljiško knjižni vpis pogodbe iz l.1967. Svet se je odločil, da nadaljuje s tožbo, Civilna iniciativa Škofije (Sabina Homjak) pa je proti predsedniku sprožila kazensko ovadbo zaradi prekoračitve pooblastil porabe javnega denarja za odvetniške storitve. Tako da so bili pozvani na policijsko zaslišanje vsi člani sveta.

Sodišče je razpisalo več obravnav, proučili so vso dokumentacijo, pričala sta Leander Cunja in Edmond Gašpar. Mestno občino Koper sta zastopali kar dve odvetniški pisarni ( Matoz in Čeferin), KS Škofije odvetnica iz Ljubljane. Zdaj je sodišče  izdalo sodbo, MOK mora v zemljiško knjigo vpisat KS Škofije in plačati vse sodne stroške.  

Pravda, ki je tekla samo zaradi županovega nagajanja svetu in vodstvu KS, je z laičnim pogledom nekakšno pravdanje za oslovo senco, saj je v končni fazi vse premoženje last občine. Žal pa je v občini z županom, ki ne spoštujeta niti lastnega statuta, še manj pa pravic in volje ljudi, mogoče odtujiti tudi javno premoženje. Namesto notarske izvedbe pravilne zemljiške knjižbe v strošku par sto EUR je bil potreben sodni spor, v katerem je bilo skupno porabljeno več kot 10.000 EUR javnih sredstev.

O sporu je informiran tudi županski kandidat Aleš Bržan, ki mu je  tovrstno obračunavanje z lokalnimi skupnostmi tuje in zagotavlja, da bo spoštoval odločitev prvostopenjskega sodišča.

Zadružni dom je tako v lasti KS Škofije, v tem mandatu je dobil nove najemnike in pestro dogajanje, dvorana je dobila ime Herman Pečarič in je sodobno opremljena, potrebno bo urediti še slabo narejeno ogrevanje ob sanaciji leta 2010 in dokončati obnovo. Z njo bi lahko KS dobila še nekaj urejenih prostorov za oddajanje in več prihodkov.

 

 

Fotogalerija

Deli: